Processlagberedningen. Enligt processlagberedningens till K. M:t avgivna redogörelse för dess verksamhet under 1934 har beredningen till en början verkställt överarbetning av de i årsredogörelsen för 1933 (se SvJT 1934 s. 94) omförmälda förslagen till lagbestämmelser om rätt till åtal, förundersökning häktning och anhållande, reseförbud, kvarstad och skingringsförbud, beslag ävensom husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning. I överläggningar rörande dessa ämnen ha deltagit tredje polisintendenten i Stockholm Alvar Zetterquist och statspolisintendenten Erik Ros. Beredningen har därefter behandlat vissa övriga frågor om rättegången i brottmål samt utarbetat förslag till lagbestämmelser om den misstänkte och hans försvar, om väckande av allmänt åtal, om väckande av enskilt åtal, om huvudförhandling och om enskilt anspråk på grund av brott.
    Under hösten har beredningen övergått till behandlingen av förfarandet i hovrätt samt utarbetat förslag till lagbestämmelser, särskilda för tvistemål och för brottmål, om fullföljd av talan mot underrätts dom och beslut, om vademål och om besvärsmål. Nämnda förslag ha varit föremål för behandling vid ett i slutet av november och början av december hållet sammanträde medberedningens rådgivande nämnd (SvJT 1931 s. 586). Med ledning av därvid hållna överläggningar pågår för närvarande överarbetning av dessa förslag, varefter beredningen ämnar upptaga frågan om rättegången i högsta domstolen, som i samband med hovrättsförfarandet ägnats en förberedande undersökning.
    Beredningen har vidare under året biträtt med utarbetande av lagstiftning om bevisning genom sakkunnig samt deltagit i överläggningar rörande reform av åklagarväsendet. Slutligen har beredningen avgivit åtskilliga utlåtanden i anledning av kungl. remisser.

 

    Lagförslag till 1935 års riksdag. Genom kungl. propositioner, utarbetade inom justitiedepartementet, ha bl. a. följande lagförslag framlagts för årets riksdag.
    Prop. nr 2 om konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island ochNorge om arv, testamente och boutredning m. m. (Se SvJT 1933 s.81 och 593).
    Prop. nr 3 om förändrad instansordning i ägodelningsrättsmål (se SvJT 1934 s. 287). K. M:ts förslag innebär bl. a. att ifrågavarande mål

 

106 NOTISER.skola vara underkastade samma instansordning som de allmänna rättegångsmålen och att de skola upptagas i andra instans av den hovrätt till varscjurisdiktionsområde vederbörande ägodelningsrätt hör. Lagrådet har i sittcutlåtande d. 9 nov. 1934 enhälligt anslutit sig till samma uppfattning.
    Prop. nr 4 om ändrade bestämmelser beträffande häradsting (se SvJT 1934 s. 519).
    Prop. nr 5 om ändrade bestämmelser i fråga om delgivning av stämning. K. M:ts förslag innebär i huvudsak att intyg om delgivning av allenast en stämningsman skall gälla såsom fullt bevis.
    Prop. nr 6 om vissa nya bestämmelser ang. laga domstol i tvistemål mot utlänning. Genom den föreslagna lagändringen avses att införa forumregler för sådana mål av beskaffenhet att tillhöra utlännings allmänna personliga forum, beträffande vilka forumregler f. n. saknas i svensk rätt.
    Prop. nr 8 om tillfällig förstärkning av högsta domstolen (se SvJT 1934 s. 615).
    Prop. nr 33 om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen i syfte att straffbelägga sådana angrepp mot vittnen m. fl. som i vedergällnings- eller tvångssyfte företagas annorledes än genom våld (sammanhänger med »tredje mans rätt»).
    Prop. nr 40 om utvidgning av 1924 års lag ang. domstols behörighet ifråga om upptagande av vissa brottmål till att avse jämväl mål däri den tilltalade icke hålles häktad.
    Prop. nr 41 om ändring av 11 kap. 28 § giftermålsbalken i syfte att bereda viss möjlighet till jämkning av avtal om underhållsbidrag till hemskild eller frånskild make.
    Härutöver väntas, enligt vad SvJT inhämtat i justitiedepartementet, lagförslag komma att föreläggas årets riksdag i följande inom departementetberedda ärenden, över vilka yttrande avgivits av lagrådet;
    förslag till lag om ändring i förordningen angående förlagsinteckning i syfte att bereda möjlighet till inteckning i hotell- och restauranginventarier;
    förslag till vissa ändringar i expropriationslagen åsyftande en förenkling av förfarandet vid expropriation för allmän väg.
    Lagrådsremisser äro under utarbetande ang. edgång för bevakande av rättighet i utlandet (s. k. affidavits);
    ang. vissa lagändringar vilka sammanhänga med den omorganisation av landsfogdetjänsterna som är avsedd att föreläggas årets riksdag (se SvJT 1934 s. 519);
    ang. ungdomsfängelse (se SvJT 1934 s. 617) och vissa därmed i samband stående ändringar i strafflagen; samt
    ang. inlösen av skattefrälseräntor.
    Proposition är under utarbetande ang. ändring i lagen om val till riksdagen för åvägabringande av skydd för partibeteckningar.
    Härutöver äro några lagfrågor under utredning hos kommittéer eller på remiss, bland dem frågan om en norrländsk hovrätt. Möjligen komma några av dessa frågor att föreläggas årets riksdag.
    Efter gemensam beredning med justitiedepartementet ha propositioner avlämnats dels från socialdepartementet (nr 31) ang. vissa ekonomiska stridsåtgärder (»tredje mans rätt»), dels ock från finansdepartementet (nr 45) om

 

NOTISER. 107upphävande av gällande stadganden om solidariska bankbolag. Från jordbruksdepartementet väntas lagförslag om virkesmätning.