Justitiedepartementet. Utöver de lagfrågor, vilka enligt föregående notiser antingen förberedas till framläggande för årets riksdag eller ock för utredning överlämnats till särskilda kommittéer eller sakkunniga, äro bl. a. följande tilldelade de olika lagbyråerna.
    I lagbyrån: gruvlagstiftningen; vissa hyres- och arrendefrågor; förarbeten till en revision av jordabalken; tillsyn över fastighetsbildning och fastighetsregistrering; hittegods; frånskild hustrus änkepension.
    II lagbyrån: Norrländsk hovrätt; tingshusbyggnad och domsagokansli; »bank holidays»; utmätning av fordran; krigsdomstolarna.
    III lagbyrån: nödvärnsrätten; eftergivande av åtal mot minderårig; preventivlagen; sterilisering av vissa sedlighetsförbrytare. Byråchefen å denna byråskall dessutom leda vissa av de fångvårdssakkunnigas utredningar (ang. alkoholistbrottslighet, lagstiftning ang. tvångsarbete, straffpåföljder).
    Utredningen ang. nya giftermålsbalkens tillämpning på äldre äktenskap, vilken prof. C. G. Björling hade åtagit sig, har efter hans död blivit vilande. (Jfr SvJT 1933 s. 592.)

 

    Trehundraårsminnet av Överståthållarämbetets tillkomst. Överståthållarämbetet högtidlighöll den 16 oktober 1934 trehundraårsdagen av den förste överståthållarens tillsättande. Den egentliga minnesfesten ägde rum i Stadshusets Blå Hall kl. 3.30 e. m. i närvaro av Konungen och medlemmar av Konungahuset samt av statsrådets ledamöter, representanter för högsta domstolen och regeringsrätten, rikets landshövdingar, representanter för Svea hovrätt och de centrala ämbetsverken ävensom Stockholms stadsfullmäktige och magistratens ledamöter.
    Hälsnings- och högtidstalet hölls av överståthållare Nothin, varefter en till trehundraårsdagen utgiven minnesskrift överlämnades till Konungen.
    Därefter höllos anföranden av socialministern, justitierådet Skarstedt, regeringsrådet Thulin och Stockholms stadsfullmäktiges ordförande Knut Tengdahl. Vidare överlämnades ett flertal adresser, bl. a. av president Ekeberg för Svea hovrätt och de centrala ämbetsverken och av riksmarskalken von Sydow från rikets landshövdingar.
    Sedan Konungen utdelat nådevedermälen till befattningshavare vid överståthållarämbetet, avslutades högtidligheten.
    På aftonen hade Stockholms stad anordnat middag i Gyllene salen för 720 inbjudna personer, bland vilka märktes flertalet av dem, som på förmiddagen inbjudits till Blå hallen.
    Den festskrift, som överlämnades tiil Konungen, bär titeln »Överståthållarämbetet 1634 16/10 1934». I festskriften redogör professor Nils Ahnlund för överståthållarämbetets förhistoria, uppkomst och grundläggning. T. f. sekreteraren K. G. A. Sandström skildrar överståthållarämbetets historia efter Klas Flemings tid, docenten Halvar G. F. Sundberg behandlar överståthållarämbetets förhållande till kommunalstyrelsen och professor Boëthius skildrar överståthållarämbetets arkivs historia. Minnesskriften innehåller vidare biografiska anteckningar rörande överståthållare, underståthållare och polismästare, varjämte däri avtryckts åtskilliga äldre handlingar rörande överståthållarämbetets

 

108 NOTISER.historia, som icke förut publicerats, bl. a. en ämbetsberättelse av överståthållaren Claes Rålamb, avgiven den 17 mars 1675. Slutligen innehåller boken ett 100-tal porträtt av förutvarande överståthållare, underståthållare och polismästare. Arbetet, som omfattar 556 sidor, finnes icke i bokhandeln.