Ny professur vid Stockholms Högskola. Sedan Stockholms högskolas styrelse på hemställan av stats- och rättsvetenskapliga fakulteten vid högskolan i skrivelse till Stockholms stadsfullmäktige den 9 juni 1934 gjort framställning om anslag till inrättandet av en ny professur i civilrätt vid fakulteten, ha stadsfullmäktige den 20 dec. 1934 bifallit styrelsens framställning. Styrelsen har därefter den 21 dec. 1934 beslutat inrätta nämnda professur och tillika uppdragit åt stats- och rättsvetenskapliga fakulteten att dels avgiva yttrande beträffande avgränsningen av de båda civilrättsprofessurernas läroområden, dels ock vidtaga åtgärder för den nya professurens besättande.

 

    Dödsfall. F. d. kronofogden Janne Fredrik Ljungdahl avled i Sthm 30 dec. 1934. Född i Färingtofta i Skåne 1851, började han sin bana som artillerist vid Vendes artilleriregemente och övergick sedan till Skånska husarregementet där han 1881 blev fanjunkare. Under tiden hade han bedrivit studier och blev 1879 student i Lund samt avlade där hovr.-ex. 1882. Han blev vice häradshövding 1884, länsbokhållare i Blekinge län 1885 och 1889 kronofogde i Örbyhus fögderi. Under några år var han sekr. i Blekinge läns hushållningssällskap.
    Vice häradshövdingen Karl Emil Harald Grundberg avled 16 jan. 1935 i Halmstad. Han var född i Abilds s:n av Hallands län 1867. Efter 1890 i Lund avlagd hovr.-ex. gjorde han tingstjänstgöring och verkade bl. a. i Göta hovrätt. Under åren 1909 — 1933 var han sekr. i Hallands läns hushållningssällskap. Sedan ett par år var han kassadirektör i Halmstads sparbank.
    Kammarrådet Axel Jonas Julius Klockhoff avled 17 jan. 1935 i Sthm. Född i Umeå 1877, inträdde han efter i Uppsala avlagda jur. och fil. kand. examina i kammarkollegium, där han 1911 blev advokatfiskal och 1915 kammarråd. Han var på sin tid sekreterare hos de svenska ombuden vid förhandlingarna med Norge om Grisbådarna och sakkunnig vid utredningen om de svensk-norska renbetesfrågorna. I förarbetena till 1932 års ecklesiastika boställslagstiftning tog han även del.
    Advokaten Olof Wœrn avled i Sthm 21 jan. 1935. Född i Sthm 1889, blev han 1907 student och 1912 jur. kand. i Uppsala. Efter universitetsstudier i England och Tyskland samt tingstjänstgöring blev han 1916 ombudsman för och styrelsesekr. hos Svenska sockerfabriksaktiebolaget samt 1923 direktör för bolagets raffinaderi i Sthm. Från sistnämnda år bedrev han även egen advokatverksamhet i Sthm. Sedan 1917 tillhörde han Sveriges advokatsamfund.

 

    Riksdagens lagutskott. Till ordf. i första lagutskottet har omvalts f. d. häradshövdingen Assar Åkerman och till vice ordf. utsetts häradshövdingen Ivar Öhman. Övriga jurister i utskottet äro advokaten Eliel Löfgren och rådmannen Gustaf Velander samt som suppleanter advokaten Georg Branting, ombudsmannen Otto Wangson och advokaten jur. dr Karl Hillgård. Av dessa tillhör hr Hillgård andra kammaren, de övriga första kammaren. Sekr. är assessorn i Svea hovrätt Gösta Walin och notarie med sekreterargöromål e. o. assessorn i samma hovrätt Ingvar Lindell.
    I andra lagutskottet har till ordf. omvalts prof. K. G. Westman och till vice ordf. utsetts redaktören Ivar Österström. Jurister i utskottet äro borgmästaren William Linder och landshövdingen Sigfrid Linnér samt suppleanterna f. d. borgmästaren Carl Lindhagen och rådmannen Pontus Sandström. Av dessa tillhör hr Linnér andra kammaren, de övriga första kammaren. Sekr. är assessorn i Svea hovrätt Sven Björkholm och notarie med sekreterargöromål e. o. assessorn i samma hovrätt Gunnar Danielson.