NOTISER. 109    Processlagberedningen. K. M:t har d. 31 dec. 1934 förordnat assessorn vid Svea hovrätt Tore Strandberg — som d. 30 sept. 1932 förordnats att vara sekreterare i processlagberedningen — att fr. o. m. d. 1 jan. 1935, med bibehållande av befattningen såsom sekreterare i beredningen, vara ledamot däri.

 

    Bonastyrelsen. K. M:t har d. 31 dec. 1934 förordnat kanslirådet i justitiedepartementet Carl-Gustaf Bruno att fortfarande vara ledamot i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona under tre år fr. o. m. d. 1 jan. 1935.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 21 dec. 1934 förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Knut Nissen och Ivar Hessius samt assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Knut Ulfsparre att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. tills vidare t. o. m. d. 30 juni 1935 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    d. 31 dec. 1934 till revisionssekreterare fr. o. m. d. 1 jan. 1935 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Manne Zuhr;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Robert Nordenadler att fr. o. m. d. 1 jan. tills vidare t. o. m. d. 30 juni 1935 med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 31 dec. 1934 till hovrättsråd i Göta hovrätt fr. o. m. d. 1 jan. 1935 utnämnt riksdagens justitieombudsman, revisionssekreteraren Ragnar Gyllenswärd;
    s. d. till assessorer förordnat, vid Svea hovrätt adjungerade ledamoten i hovrätten Nils Beckman och vid Göta hovrätt adjungerade ledamoten i hovrätten Henrik Lindvall;
    d. 4 jan. 1935 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt frih. Magnus af Ugglas avsked från hovrättsrådsämbetet fr. o. m. d. 25 jan. 1935;
    d. 16 jan. 1935 till assessor vid Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Gösta Walin;
    d. 25 jan. 1935 till assessor vid Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten jur. dr Sigurd Wildte.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 31 dec. 1934 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem för inskrivnings ärenden i Medelpads västra domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d 31 dec. 1934 förordnat att den vakanta handels- och politieborgmästarbefattningen i Göteborg skall fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. t. o. m. d. 30 juni1935 vara tillsatt på förordnande samt att tjänsten därefter skall indragas;
    s. d. medgivit ytterligare anstånd till d. 1 juli 1935 med åtgärder för återbesättande av en vakant rådmans- och magistratssekreterartjänst i Karlskrona (jfr SvJT 1934 s. 318);
    d. 9 jan. 1935 anbefallt länsstyrelsen i Skaraborgs län att — sedan borgmästartjänsten i Skövde, i vars rådhusrätt jämte borgmästaren finnes endast en lagfaren ledamot, blivit ledig — föranstalta om utredning rörande stadens förenande i judiciellt avseende med Gudhems och Kåkinds härads domsaga;
    d. 16 jan. 1935 beviljat justitieborgmästaren i Göteborg Bernhard Lindberg och borgmästaren i Uddevalla Karl Rasmussen avsked, Lindberg fr. o. m. d. 3 och Rasmussen fr. o. m. d. 7 februari 1935;
    s. d. anbefallt länsstyrelsen i Kopparbergs län att — sedan borgmästartjänsterna i Hedemora och Säter, i vilka städers rådhusrätter borgmästaren är ende lagfarne ledamot, genom innehavarens död blivit lediga — föranstalta om utredning rörande samma städers förenande i judiciellt avseende med Hedemora domsaga.

 

    Överståthållarämbetet. K. M:t har d. 25 jan. 1935 till sekreterare i överståthållarämbetet för polisärenden utnämnt stadsfiskalen i Sthm Gustaf Sandström.

 

    Tjänstlediga revisionssekereterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas f. n. av nedanstående vikarier: Å. Hartelius(statssekr. i försvarsdep.) av H. Backman; T. Peterssons (militieombudsman)av H. Schneider; H. Sjögrens (ordf. i fastighetsregisterkommissionen) av G.

 

110 NOTISER.Carlsson; T. Saléns och H. Wickströms (ledamöter av de blandade domstolarna i Egypten) av resp. G. Quensel och G. A. Bouveng; S. Turéns (uppdrag inom socialdep.) av F. Drangel; H. Ericssons (förvaltare i A. B. Kreuger & Tolls konkurs) av O. Ekecrantz; F. Sterzels (led. av lagberedningen) av T. Dufwa; P. Santessons (led. av processlagberedningen) av S. Björklund; N. Ljunggrens (uppdrag inom kommunikationsdep.) av G. Beling; O. Hesselgrens (uppdrag inom socialdep.) av T. Lundquist; G. Eklunds (statssekr. i just.-dep.) av H. Söderström.
    Såsom extra revisionssekreterare tjänstgöra G. Nilsson och M. Mellbin, varjämte T. Boye uppehåller med egen rotel förordnade revisionssekreteraren

1. Hessius tjänstgöring under dennes sjukledighet. Tillfälliga förordnanden såsom revisionssekreterare innehavas slutligen av T. Gislander och E. Grundén.