ÅKE HOLMBÄCK. Lag och rätt. Sthm 1935. Tiden. 190 s. Kr. 1.50.
    Prof. Holmbäck har genom förestående skrift givit den intresserade allmänheten en säkerligen välkommen handledning i viktiga delar av vår rättsordning. Boken behandlar utförligast privaträtten men innehåller även redogörelser för grunddragen av straffrätten och processrätten. Med särskild tillfredsställelse finner man, att förf. trots arbetets praktiska läggning funnit tillfälle att orientera läsaren beträffande den svenska rättens historiska utveckling och särart. Att ett kapitel ägnats åt »den nutida lageditionen och sättet att läsa den», bör även mottagas med tacksamhet, då man vet vilka dimmiga

 

LITTERATURNOTISER. 161föreställningar människor i allmänhet hysa om förhållandet mellan Sveriges rikes lag, lagboken och de särskilda lagarna. Arbetet åsyftar emellertid främst att lämna en kortfattad och lättbegriplig redogörelse för rättsreglerna på skilda områden. Att det lyckats förf. att göra framställningen intresseväckande, torde få anses bevisat genom det faktum, att boken blivit föremål för anmälan i Söndagsnisse-Strix. I. S.