Guldklausulmålet mellan Försäkringsaktiebolaget Skandia och Riksgäldskontoret år 1934. Sthm 1935. Nordiska Bokhandeln (i distr.) 335 s. Kr. 6.00.

 

    Fullmäktige i Riksgäldskontoret hava låtit trycka Svea hovrätts protokoll med vissa därtill hörande handlingar i mål mellan Försäkringsaktiebolaget Skandia och Riksgäldskontoret angående tillämpningen av guldklausulen i svenska statens dollarobligationer av år 1924. I första hand hava fullmäktige på detta sätt velat underlätta målets föredragning i domstolarna och därmed möjliggöra ett snabbare avgörande. Till beslutet om tryckning har bidragiten önskan att giva den intresserade allmänheten tillfälle att taga del av handlingarna och bilda sig en uppfattning i frågan.
    Protokollen innehålla en utförlig och från olika synpunkter belyst framställning av uppfattningen om och verkan av guldklausuler i Sverige och i utlandet. Därjämte förekommer en ingående behandling av åtskilliga spörsmål inom den internationella privaträtten, särskilt frågan om avtalsstatutets bestämmande. De från ömse sidor gjorda inläggen ävensom ingivna utlåtanden från sakkunniga göra volymen till ett intresseväckande bidrag till vår svenska, på detta område föga omfattande litteratur. I målet hava åberopats utlåtanden av professor ARTHUR NUSSBAUM (s. 134 o. 295), vilken såsom icke

 

LITTERATURNOTISER. 163arier lämnat sin professur i Berlin och numera verkar vid Columbia University i New York, professor GEORGES SAUSER-HALL i Geneve (s. 143 o. 303) samt professor O. A. BORUM i Köpenhamn (s. 168 o. 323). Därjämte förekommer å s. 219—240 en översättning av de viktigaste partierna i den fasta mellanfolkliga domstolens dom den 12 juli 1929 i det bekanta målet rörande vissa serbiska, i Frankrike emitterade lån.