Domsagornas förvaltning i Finland. I Finland har till innevarande års riksdag avlåtits prop. ang. stadganden om domsagornas förvaltning. Det framhålles i prop. att lagskipningen vid häradsrätterna ej uppfyller kraven på skyndsamhet och säkerhet samt att dessa missförhållanden till stor del härröra från det rådande vikariatsystemet, vilket nått en sådan omfattning att under år 1933 i de 53 domsagor, där ordinarie häradshövding hela året innehade tjänsten, över 64 % av de lagtima tingen förrättades av vikarier. De förslag som i ändamål att avhjälpa dessa missförhållanden framläggas i prop. vila på samma principer som kommit till uttryck i de svenska domsagostadgorna. För att minska häradshövdingarnas behov av ledighet från tingen samt för att skaffa dugliga vikarier föreslås i prop. att i varje domsaga skall tillsättas en notarie som avlagt för domartjänst stadgade kunskapsprov. Notarien skall förordnas av hovrätten för ett år i sänder. Han skall efter häradshövdingens anvisningar biträda denne i kansliarbetet och kan även i vissa fall vidtaga åtgärder som ankomma på domhavanden. Notarien erhåller av statsmedel arvode å 27,000, 24,000 eller 21,000 mark om året enligt indelning av domsagorna i klasser, vilken fastställes med beaktande av domsagans storlek och rådande ortsförhållanden. I ersättning för de kostnader staten sålunda åsamkas skall häradshövding erlägga fast avgift med 16,000, 12,000 eller 8,000 mark om året, beroende på vilken klass domsagan tillhör i inkomsthänseende. Sistnämnda klassindelning göres med beaktande av vad tjänsten utöver den ordinarie avlöningen inbringar och sammanfaller alltså icke med den förutnämnda. — Biträden, som förutom notarien erfordras för domsagans behöriga förvaltning, skola av häradshövdingen antagas och avlönas.
    Häradshövding skall äga rätt till semester sex veckor årligen å tid som av hovrätten bestämmes. Tjänstledighet eller befrielse från förrättande av ting eller från fullgörande av annat åliggande må beviljas häradshövding, där det till följd av laga förfall eller av annat tvingande skäl är påkallat. För högst ett år i sänder må häradshövding även befrias från handläggningen av vissa slags ärenden i domsagan överhuvud eller i visst tingslag. Till vikarie kan notarien förordnas, om han fyllt 25 år samt under ett års tid tjänstgjort såsom notarie i domsaga. Den som före dagen för de nya bestämmelsernas ikraftträdande redan förrättat lagtima ting skall emellertid utan hinder av dessa bestämmelser ännu inom två år efter sagda dag kunna förordnas till vikarie för häradshövding.
    De föreslagna stadgandena äro i prop. fördelade på en lag, som innehåller

 

182 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.grunderna för det nya systemet, och en förordning, som närmare reglerar vissa detaljer i detta. K. L—n.