Lagförslag rörande allmänna handlingars offentlighet. De inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga för utredning av frågan om allmänna handlingars offentlighet prof. N. Herlitz, ordf., andra kammarens talman A. Sävström och fil. dr Sigurd Hansson, med hovrättsassessorn B. Hagström som sekr. (se SvJT 1934 s. 201), ha med skrivelse den 14 jan. 1935 avlämnat förslag i ämnet. Enligt detta, vid vars utarbetande en av prof. Herlitz år 1927 fullbordad utredning tjänat som utgångspunkt, fastslås såsom hittills i tryckfrihetsförordningen principen om allmänna handlingars offentlighet och denna princip göres uttryckligen tillämplig även å kommunala handlingar, rörande vilkas offentlighet enligt gällande rätt oklarhet råder. Bestämmelserna om inskränkningar i offentlighetsprincipen med avseende å vissa slag av handlingar äro enligt förslaget icke införda i tryckfrihetsförordningen i vidare mån än att Konung och riksdag bemyndigas att under vissa mera allmänt angivna förutsättningar i särskild lag, utan grundlags karaktär, stadga om förbud mot vissa allmänna handlingars utlämnande från myndighet varjämte i tryckfrihetsförordningen förbud stadgas mot utgivande i tryck avhandlingar, som enligt den särskilda lagen ej må utlämnas. De grupper av handlingar, vilka enligt förslaget till denna lag skola erhålla sekretesskydd, äro icke obetydligt utökade i förhållande till gällande rätt. De sakkunniga framhålla, att detta väsentligen har sin grund i den fortgående utvidgningen av det allmännas verksamhet, särskilt på det sociala och ekonomiska området, varigenom nya sekretessbestämmelser till skydd för privatlivets helgd samt för allmänna och enskilda ekonomiska intressen blivit erforderliga. Sekretess föreslås införd eller utvidgad med avseende å bl. a. polis- och fångvårdshandlingar, handlingar rörande sjukvård, fattigvård, barnavård eller ungdomsskydd, handlingar rörande statlig utredning, kontroll eller stödverksambet beträffande näringslivet eller rörande samfärdselverksamheten vid kommunikationsverken samt handlingar angående statens eller kommuns förvärv, avyttrande ellerupplåtelse av egendom eller annat eller utförande av arbete för statens ellerkommuns räkning. Vidare har möjligheten att hemlighålla domstolshandlingar reglerats. Överhuvud hava de sakkunniga strävat att ersätta gällande tryckfrihetsförordnings osystematiska och ur helhetens synpunkt planlöst tillkomna sekretessföreskrifter med mera generella och enhetliga sådana. Slut-

 

NOTISER. 189ligen må nämnas de sakkunnigas förslag att vid myndighets vägran att utlämna handling rättelse skall kunna sökas i vanlig administrativ ordning, regelmässigt i sista hand hos regeringsrätten. B. H.