Lagförslag mot statsfientlig verksamhet. Kommittén angående statsfientlig verksamhet (ordf. f. d. justitierådet E. Sandström, ledamöter häradshövdingen Th. Borell m. fl., sekreterare hovrättsass. O. Thulin) har d. 15 febr. 1935 avlämnat betänkande med förslag angående åtgärder mot statsfientlig verksamhet (statens offentl. utr. 1935: 8).
    Kommitténs förslag beträffande förbud mot organisation och dess verksamhet innefattas i en lag angående för statens säkerhet och ordningen i landet farliga sammanslutningar. Enligt denna lag må sammanslutning, vars verksamhet med hänsyn till genom densamma ådagalagt syfte att med våld omstörta eller förändra rikets statsskick eller med hänsyn till sådana yttringar därav som försök att hindra offentlig myndighet i dess verksamhet, brott mot medborgerlig frihet eller andra brottsliga handlingar eller förberedelser därtill är av beskaffenhet att sätta statens säkerhet eller ordningen i landet iuppenbar fara, kunna jämte av densamma beroende sammanslutningar upplösas. Talan härom skall anhängiggöras av justitiekanslern och domstol fördessa mål skall vara Svea hovrätt. Straff stadgas — fängelse eller vid försvårande omständigheter straffarbete i högst 2 år eller om brottet är ringa eller omständigheterna eljest äro synnerligen mildrande dagsböter — för den som fortsätter eller främjar fortsättningen av sammanslutningens verksamhet. Genom ändring i tryckfrihetsförordningen föreslås, att upplösningsbeslutet skall kunna omfatta även förbud mot utgivande eller spridande av tidningar eller andra skrifter, som avse att främja sammanslutningens verksamhet.
    Vidare föreslår kommittén en lag, enligt vilken Konungen skall äga utfärda förbud för krigsmaktens fast anställda personal och dess reserver, försvarsverkets civila personal samt befattningshavare vid polis- och åklagarväsendet att deltaga i sammanslutning, vars verksamhet är sådan eller vilken ålägger sina medlemmar sådana förpliktelser, att fara för behörigt fullgörande av vederbörandes tjänsteplikt kan uppkomma, eller att främja sådan sammanslutnings verksamhet. Överträdelse av sådant förbud skall för tjänsteman kunna anses såsom fel i tjänsten begånget under synnerligen försvårande omständigheter.
    Genom en föreslagen lag om mötesskydd införes fängelsestraff eller, om brottet var ringa eller omständigheterna eljest äro mildrande, bötesstraff för den som genom våld å person eller egendom, genom oljud eller på annat sätt söker hindra eller försvåra hållandet av allmän sammankomst för överläggning om allmänt eller enskilt ärende eller för åhörande av föredrag.
    För att polismyndigheterna skola få möjlighet att vidtaga åtgärder för upprätthållande av ordning vid möten och demonstrationer föreslås införande av tillståndstvång för demonstrationståg på landsbygden samt rätt för länsstyrelse att genom beslut, som skall underställas Kungl. Maj:ts prövning, förordna, att för visst område på landet skola införas samma regler om anmälningsplikt för inomhusmöten och tillståndstvång för utomhusmöten, som nu gälla för stad.
    Särskild uppmärksamhet har ägnats frågan om åtgärder mot missbruk av

 

190 NOTISER.yttrande- och tryckfriheten. Kommittén anser intet vara att vinna genom att utvidga straffbestämmelserna för förledande eller uppmaning till brott eller genom att efter utländskt mönster införa straff för smädande eller hetsande mot författningen, upphetsande av vissa grupper av befolkningen, smädelse av flaggan eller mot allmänt organ eller tjänstemannakårer o. dyl. Däremot föreslår kommittén, att i strafflagen och tryckfrihetsförordningen en straffbestämmelse införes om fängelse eller böter för den som ger allmän spridning åt falska rykten eller lögnaktiga uppgifter, ägnade att väcka förakt för allmänt organ eller att framkalla fara för rikets säkerhet eller allmän ordning och frid.
    Till ökat skydd för ämbets- och tjänstemän mot ärekränkningar föreslår kommittén, att allmän åklagare skall äga åtala ärekränkning mot ämbets eller tjänsteman, om sådan kränkning avser förhållande utom ämbetet eller tjänsten av beskaffenhet att den kränkte där igenom kan anses ovärdig det förtroende och den aktning, som ämbetets eller tjänstens behöriga utövning kräver.
    Vad tidningspressen beträffar vill kommittén avskaffa det s. k. ansvaringssystemet. Utgivaren skall svara för en tidnings innehåll. Med utgivare menas den person, som har inseende över tidningens utgivning och äger bestämma dess innehåll. Vissa kvalifikationsvillkor föreslås för utgivare. Om utgivare genom sjukdom, bortresa eller annat tillfälligt förfall är hindrad att utöva sin befattning, må ansvaret kunna överflyttas på en ställföreträdare. Har hindret pågått mer än 2 månader, skall sådan ställföreträdare alltid övertaga ansvaret. Ansvar föreslås även för förläggaren.
    Övervakningen av tryckfrihetsförordningens efterlevnad föreslås överflyttad på justitiekanslern. Vidare vill kommittén införa lagstadgad rätt för polismyndighet att i viss utsträckning ingripa mot tryckta flygblad, plakat o. dyl.
    Beträffande propagandan inom försvarsverket föreslås en rad åtgärder. Av störst intresse är kommitténs uppslag, att tryckfrihetsförordningens bestämmelser icke skola tillämpas i hithörande fall. I stället föreslås en särskild lag om skrifter, ägnade att undergräva krigslydnaden. I denna lag, som avser såväl tryckta som stencilerade skrifter, bibehålles det nuvarande indragningsförfarandet som det centrala. För att skrift skall kunna indragas fordras liksom hittills, att den anträffas vid trupp eller ombord å flottans fartyg. Om en skrift uppenbarligen är avsedd för spridning bland krigsfolk, meddelas emellertid väsentligt skärpta bestämmelser. Den som bland krigsfolk sprider eller låter utsprida dylik skrift skall om han avvetat eller haft skälig anledning antaga, att skriften hade sådant innehåll, straffas med fängelse i högst 1 år eller dagsböter. En viktig nyhet är, att samma straff även skall drabba den som innehar exemplar av sådan skrift under omständigheter, varav det uppenbarligen framgår, att han har för avsikt att så sprida eller låta sprida dem. Motsvarande bestämmelser skola även gälla för spridande av dylik skrift bland värnpliktiga, vilka ej äro krigsmän men samlade på grund av föreskrift i värnpliktslagen t. ex. till inskrivningsförrättning.
    Slutligen må nämnas, att kommittén föreslår införande av en ny straffbestämmelse avsedd att träffa det spioneri, som enligt kommunistiska instruktioner bedrives genom uppsamlande av även icke hemliga uppgifter angående försvaret.

 

NOTISER. 191Reservationer ha i vissa delar avgivits av å ena sidan hr Borell samt å andra sidan kommitténs socialdemokratiska ledamöter. O. G. T.