J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1935 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen R. Gyllenswärd under år 1934 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen den 22 mars ang. ändring i lagstiftningen om trafikförsäkring å motorfordon; den 4 maj ang. åtgärder till skydd för fastighetsägare i vissa fall vid utmätning för skatt; den 15 sept. ang. åtgärder för åstadkommande av likformighet vid beräkning av strafftid, då avbrott i verkställighet äger rum till följd av ny rannsakning; och den 16 nov. rörande stämpelbeläggning av bevis över gjord anmälan enligt 6 § förordningen den 8 maj 1925 angående försäljning av vissa alkoholfria och därmed jämförliga drycker. Därjämte har tjänstförrättande justitieombudsmannen N. Ljunggren den 13 aug. gjort framställning om sammanslagning av Mellersta Roslags och Norra Roslags domsagor.

 

    Föreningen Svensk Avdelning av International Law Association. Vid ordinarie årssammanträde d. 31 maj 1934 utsågos till ledamöter av styrelsen förutvarande ledamöterna konsul Th. Alpen, försäkringsdirektören Harald Andersson, justitierådet Algot Bagge, presidenten Birger Ekeberg, f. d. landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld, dispaschören Per Hasselrot, advokaten Gösta Huselius, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, advokaten Eliel Löfgren, direktören Gunnar Palme, sedermera avliden, advokaten C. L. Schönmeyr, universitetskansler Ernst Trygger, statsrådet Östen Undén, bankdirektören K. A. Wallenberg samt hovrättsrådet Hugo Wikander. Till revisorer omvaldes advokaten Nils Berglund och direktören Charles Dickson med advokaten Wilhelm Fraenckel såsom suppleant.
    Vid sammanträde med avdelningens styrelse utsågos till styrelsens ordf. hr Hammarskjöld och till dess v. ordf. hr Wallenberg, varjämte till föreningenssekr. och kassaförvaltare utsågs hr Huselius.
    Vidare utsågos till ledamöter av verkställande utskottet, jämte styrelsens ordf. och v. ordf. såsom självskrivna ledamöter, hrr Ekeberg, Löfgren, Undén och Bagge samt till suppleanter hrr Schönmeyr och Wikander, och skulle verkställande utskottet till dess styrelsen annorlunda förordnade utöva styrelsens verksamhet i styrelsens ställe.
    Antalet medlemmar i den svenska föreningen är 71, av vilka 47 även är omedlemmar i International Law Association.

 

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt ordinarie årsmöte d. 26 april 1934, därvid bl. a. diskuterades »Patentanspråks formulering och patentansökningars nyhetsgranskning» med inledningsanförande av byrådirektören R. Gertz. Å sammanträde d. 7 dec. 1934 förekom ett föredrag av polisintendenten A. Zetterquist om »Verkningarna och tillämpningen av lagenom illojal konkurrens, särskilt med hänsyn till den illojala reklamen», vilket följdes av diskussion.
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Gösta Eberstein, ordf., generaldirektören Hakon Hjertén, v. ordf., direktören Axel Hasselrot, skattmästare, presi-

 

NOTISER. 193denten Birger Ekeberg, civilingenjören Oscar Grahn, direktören Arnold Hjorth, v. häradshövdingen Gösta Huselius, direktören C. G. Lindblom, byråchefen Birger Lindgren och direktören Vilhelm Lundvik. Sekr. är jur. kand. Åke v. Zweigbergk.
    Antalet medlemmar i föreningen utgör 179.
    Den av föreningen samt motsvarande föreningar i Danmark, Finland och Norge bildade Nordiska samarbetsorganisationen för industriellt rättsskydd har även under 1934 ägt bestånd. Organisationen höll d. 27-29 aug. 1934 i Oslo ett nordiskt delegerade möte (jfr SvJT 1934 s. 619).