Svensk Förening för internationell sjörätt hade under år 1934 ordinarie föreningssammanträde i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Därvid höll hovrättsrådet Hugo Wikander föredrag avseende »Några meddelanden från 1933 års sjölagstiftningskommitté».
    Styrelsen utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., assuransdirektören Einar Lange, v. ordf., assuransdirektörerna Harald Andersson och Axel Rinman, konteramiralen Hans Ericson samt advokaterna Eliel Löfgren och C. L. Schönmeyr med direktören Gunnar Carlson och hovrättsrådet Wikander såsom suppleanter.
    Föreningen har med Nordisk Tidsskrift for international Ret träffat abonnemangsavtal, enligt vilket tidskriften, som kommer att innehålla jämväl löpande underrättelser och uppsatser i internationellt sjörättsliga frågor, skall på föreningens bekostnad tillställas medlemmarna.
    Antalet medlemmar utgör omkring 120.

 

    Svenska Kriminalistföreningen hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholmd. 28 nov. 1934, varvid till ledamöter av styrelsen omvaldes justitierådet Axel Afzelius, direktören Hardy Göransson, prof. Olof Kinberg, kanslirådet G. H. von Koch, borgmästaren Jakob Pettersson, statsrådet Karl Schlyter, prof. Nils Stjernberg, advokaten frih. Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter. Ordf. är prof. Stjernberg, sekr. och kassaförvaltare frih. Stjernstedt.
    Antalet föreningsmedlemmar utgör 131.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1934 hållit fem sammanträden, varvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Sålunda ha föredrag hållits av prof. Arvid Odencrants över ämnet »Är fotografien ett bevismedel?», av revisionssekreteraren Fritz Sterzel om »Utkastet tilllag om skuldebrev», av advokaten Axel Josephson, New York, om »Amerikansk domstolsorganisation och process» samt av advokaten Hugo Lindbergöver ämnet »Abortfrågans nuvarande läge».
    Vid det sista sammanträdet för året företogs val av avdelningens funktionärer och utsågos därvid till styrelseledamöter hrr Carl Lundqvist, ordf., Bertil Ahrnborg, Thure Essén, Emil Henriques och Sune Wetter, till styrelsesuppleanter hrr John Kallstenius och Folke Rogard, till revisorer hrr Fred Bohnstedt och Leodor Levy med herr Axel Gard såsom suppleant, till sekr. herr Wetter och till klubbmästare herr Folke Forssander.
    Antalet ledamöter i avdelningen är 227.

 

13 — Svensk Juristtidning 1935.