194 NOTISER.    Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1934 hållit två allmänna sammanträden, därvid förutom föreningsärenden bl. a. förekommit föredrag av advokaten Erhard Westman över ämnet »Lagberedningens utkast till lag om skuldebrev» samt diskussion med inledningsanförande av advokaten Axel Forssman rörande frågan om advokatsamfundets organisation m. m. i den ifrågasatta nya processordningen.
    Till avdelningens styrelse för år 1935 hava utsetts advokaten Axel Forssman, ordf., samt advokaterna Georg Bodén, William Kristensen, Ragnar Bergvall och Birger Melin. Till sekr. och kassaförvaltare har utsetts advokaten Melin.
    Antalet föreningsmedlemmar utgör 63.

 

    Sveriges Advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge. Avdelningen har under år 1934 haft två sammanträden, varvid utom föreningsärenden förekommit bl. a. föredrag av advokaten Carl W. Bergström över ämnet: »Några debiterings- och arvodesspörsmål i advokatverksamhet», samt referat och diskussioner.
    Till avdelningens styrelse för år 1935 hava utsetts advokaterna Axel Roos. ordf., Lennart Jacobsson, sekr. och kassaförvaltare, samt Rolf Nordenstedt, Matts Åvall, Sven Lagerroth och Lennart Hansson. Till styrelsesuppleanter hava utsetts advokaterna Bertil Gabrielsson, Gunnar Thomasson och Karin Lindeberg.
    Avdelningen räknar 67 medlemmar.

 

    Norrköpingsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund, vars verksamhetsområde omfattar delar av Småland, Östergötland och Södermanlands län, har under verksamhetsåret 1 dec. 1933 — 30 nov. 1934 hållit två sammanträden, därvid förutom åtskilliga föreningsangelägenheter förekommit föredrag av prof. Åke Hassler över ämnet »Nyare praxis å den processuella fullmäktigrättens område» samt av advokaten Axel Hemming-Sjöberg i Uppsala överämnet »Igenkännandets problem, ett vittnespsykologiskt spörsmål, belyst av rättsfall».
    Under föregående verksamhetsår utgjordes styrelsen av advokaterna Georg Selander i Motala, ordf., Julius Lindström, Katrineholm, Alarik Lindskog, Västervik, Aksel Gustavson, Linköping, och Gustaf Hökerberg, Norrköping, med advokaterna Ragnar Nordström i Norrköping och Konrad Svensson i Linköping som suppleanter. Sekr. är advokaten Nordström.
    Avdelningen äger nu 27 ledamöter.

 

    Föreningen Sveriges Hovrättsdomare höll sitt årsmöte för år 1934 d. 7 april. Förutom föreningsärenden förekom därvid föredrag av hovrättsrådet Erik Bergendal över ämnet »Några straffrättsliga spörsmål. Reflexioner i anslutning till Kreugermålen» (se SvJT 1934 s. 321) samt av hovrättsrådet Viktor Petrén över ämnet »Om edgångstemat i mål angående faderskap». Å båda föredragen följde diskussion.
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Birger Ekeberg, ordf., hovrättsråden Axel von Oelreich, Viktor Petrén och John Sjögren, kassaförvaltare, samt assessorn Sven Björkholm, sekr., från Svea hovrätt; presidenten Gunnar

 

NOTISER. 195Bendz, v. ordf., hovrättsråden Arnold Lindman och H. F. Ljungholm samt assessorn Thorsten Gislander från Göta hovrätt; ävensom t. f. presidenten Sommar Bruzelius, hovrättsrådet G. W. Beskow och assessorn Gunnar Lindskog från hovrätten över Skåne och Blekinge. Styrelsesuppleanter äro hovrättsråden friherre Adam Giertta och Albin Rosengren samt assessorn Ernst Leche från Svea hovrätt, hovrättsrådet Carl Romberg och assessorn Christer Gemzell från Göta hovrätt ävensom statsrådet Karl Schlyter och assessorn Einar Anderberg från hovrätten över Skåne och Blekinge.
    Vid utgången av år 1934 hade föreningen 111 medlemmar.