Föreningen Sveriges Häradshövdingar hade d. 6 okt. 1934 sitt ordinarie årsmöte under ordförandeskap av häradshövdingen Carl Arhusiander. I den vid mötet föredragna årsberättelsen meddelades bl. a., att styrelsen efter senast hållna årsmöte avgivit dels infordrat underdånigt yttrande över ett av sakkunniga, tillkallade inom justitiedepartementet, utarbetat betänkande rörande ordningen för stadsdomartjänsternas tillsättande och om allmänna bestämmelser rörande rådhusrätternas rekrytering, dels ock av justitieombudsmannen begärt yttrande i fråga om expeditionssättet i ärenden angående utbyte av intecknat skuldebrev, ävensom att styrelsen till statsrådet och chefen för justitiedepartementet ingått med en framställning rörande vissa delar av ett inom departementet utarbetat, till häradshövdingarna för yttrande remitterat lagutkast angående förändrad instansordning i mål, avgjorda av ägodelningsdomare eller ägodelningsrätt.
    Vid årsmötet höll justitierådet Einar Stenbeck föredrag över ämnet: »Den nya lagstiftningen rörande skadestånd vid automobilsammanstötningar».
    Vid mötet beslöt föreningen bl. a. dels att uttala sig för föreningens anslutning till ett Sveriges Domareförbund och för sin del godkänna upprättat förslag till stadgar för förbundet, dels att bifalla framställt förslag om sådan ändring i föreningens stadgar, att vattenrättsdomarna i riket äga att vinna anslutning till föreningen, och dels att till Kungl. Maj:t ingå med en underdånig framställning rörande förlängning av den övergångstid, under vilken det skall stå notarierna i domsagorna öppet att hålla fullständiga tingssammanträden.
    Till ledamot i föreningens styrelse efter nuv. justitierådet Sven Bellinder utsågs häradshövdingen John Samuelsson och till dennes efterträdare såsom suppleant i styrelsen häradshövdingen Pehr Cederschiöld.
    Efter årsmötet hava av styrelsen avgivits underdåniga yttranden över förslag till kungörelse om ändrad lydelse av 9 § i K. K. den 14 september 1875 huru lagfarts- och inteckningsböcker skola inrättas och föras, m. fl. författningsrum samt över betänkande med förslag till omorganisation av landsfogdetjänsterna, över utkast till ändring i lagen den 22 februari 1924 angående domstols behörighet i fråga om upptagande av vissa brottmål och över förslag till lagstiftning om upptagande av bevis för bevakande av rättighet i utlandet.
    Till föreningen äro f. n. anslutna rikets samtliga i tjänst varande 115 häradshövdingar, tre f. d. häradshövdingar och alla vattenrättsdomarna.

 

    Föreningen Sveriges Stadsdomare har icke under år 1934 haft något sammanträde med medlemmarna. Styrelsen har under året sammanträtt tvenne gånger i Stockholm.

 

196 NOTISER.    Styrelsen har bl. a. under året avgivit yttranden till vederbörande i följande ärenden: 1) av sakkunniga, tillkallade inom justitiedepartementet, utarbetad utredning angående ordningen för stadsdomartjänsternas tillsättande och om allmänna bestämmelser rörande rådhusrätternas rekrytering; 2) inom samma departement utarbetad promemoria jämte utkast till kungörelse om skyldighet för vissa befattningshavare vid rådhusrätt eller magistrat att avgå från tjänsten; 3) betänkande ang. omorganisation av landsfogdetjänsterna, avgivet av inom justitie- och socialdepartementen tillkallade sakkunniga; 4) inom justitiedepartementet utarbetade författningsförslag rörande ändrad lydelse av 3 § kungörelsen den 18 november 1932 ang. dagbok över inskrivningsärenden m. fl. därmed sammanhängande författningar; 5) promemoria rörande ifrågasatt ändring i lagen den 22 februari 1924 ang. domstols behörighet ifråga om upptagande av vissa brottmål, utarbetad inom justitiedepartementet; 6) promemoria ang. ifrågasatt lagstiftning om upptagande av bevis för bevakande av rättighet i utlandet, utarbetad inom sistnämnda departement; 7) justitieombudsmannens remiss angående förfarandet hos inskrivningsmyndigheterna vid behandling av ärenden, som avses i 21 § i Kungl. förordningen den 16 juni 1875 ang. inteckning (utbyte av ett intecknat skuldebrev mot två eller flera nya).
    På inbjudan av magistraternas och rådstuvurätternas i Finland förening deltog stadsdomareföreningen genom utsedda representanter i den finska föreningens årsmöte och 10-årsjubileum i Helsingfors i september 1934.
    Föreningens medlemsantal var vid årsslutet 185.