Revisionssekreterareföreningen sammanträdde till årsmöte d. 5 okt. 1934, därvid redogörelse lämnades för förarbetena till bildandet av ett domareförbund. Föreningen godkände i princip det av domareföreningarnas delegerade uppgjorda stadgeförslaget samt beslöt ansluta sig till det beramade förbundet, om detta komme till stånd. Föreningens styrelse, bestående av hrr Gösta Siljeström, ordf., Alvar Montelius, v. ordf., frih. Erik Leijonhufvud, sekr., Bror Thuresson och Hugo Backman, kassaförvaltare, erhöll decharge och omvaldes.
    Föreningen har 28 medlemmar.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar hade d. 19—21 sistlidne sept. årsmöte i Göteborg.
    Vid mötet behandlades en hel del frågor, såsom anmälan av inteckningsinnehav, ny ägares rätt att övertaga hypotekslån och att, om övertagande ej sker, uppsäga hypoteket, arbetares förmånsrätt enligt H.B. 17:4, förmånsrätten till intecknad ränta, uttagande vid exekutiv auktion av räntefordran i första hand ur intecknat överhypotek i kapital, avstyckningars och avsöndringars graverande av inteckningar i stamfastigheterna samt lagberedningens utkast till lag om skuldebrev. Därjämte förekommo några relaxations- och expropriationsärenden m. m. samt föreningsangelägenheter.
    Antalet medlemmar utgör 20.

 

    Bankjuristernas Förening omfattar 41 medlemmar. Ordf. är bankombudsman Gustaf Rabe, Skandinaviska Kredit A.-B., v. ordf. bankombudsman Nils Erdman, Stockholms Enskilda Bank, sekr. bankombudsman T. Ahlström, A.-B. Svenska Handelsbanken, och klubbmästare bankombudsman Rudolf Lindh, Stockholms Enskilda bank.