NOTISER. 197    Försäkringsjuridiska Föreningens styrelse utgöres av: verkst. direktören f. d. revisionssekreteraren William Hemberg, ordf., doc. Phillips Hult, v. ordf., avdelningschefen H. Enell, sekr., revisionssekreteraren Ejnar Hörstadius och advokaten Yngve Häckner. Styrelsesuppleanter äro advokaten C.-G. Segerstråle och direktören Arvid Hellberg. Revisorer äro direktören Tryggve Lovén och advokaten Knut Littorin med advokaten Gunnar Molin såsom suppleant.
    Under år 1934 har föreningen sammanträtt fem gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 2 febr. av doc. Håkan Nial: »Några spörsmål om guldklausuler»; d. 22 mars av lagbyråchefen Einar Anderberg: »1934 års lagstiftning om skadestånd vid automobilsammanstötningar»; d. 11 maj av advokaten Sten Södermark: »Några spörsmål kring frågan om inlösen av inteckningslån i samband med exekutiv auktion»; d. 28 sept. av dispaschören Per Hasselrot: »Något om sjöförsäkring, gemensamt haveri och dispasch» samt d. 3 nov. av høiesteretsadvokaten Dagfinn Dahl: »Voldgift eller rettergang».
    Antalet medlemmar i föreningen är 120.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1934 sammanträtt d. 11 maj å Stallmästaregården med föredrag av advokaten Axel Hemming-Sjöberg: »Igenkännandets problem. Ett vittnespsykologiskt spörsmål, belyst av rättsfall», d.19 okt. med föredrag av revisionssekreteraren Fritz Sterzel: »Reformer på skuldebrevsrättens område», och d. 23 nov. med föredrag av højesterettsdommer Ferd. Schjelderup: »Den norske tvistemålslovs endelige instans- ogankeordning.»
    Vid sammanträdet d. 11 maj omvaldes styrelsens ordf., justitierådet Nils Alexanderson, och vice ordf., hovauditören Carl Ljungholm, ävensom övriga ledamöter nämligen: advokaten Otto Lagerström, sekr. och kassaförvaltare, rådmannen Karl Masreliez, prof. Nils Stjernberg, hovrättsassessor Olof Ekecrantz, bankombudsmannen Axel Åström samt borgmästaren Gunnar Fant.
    Medlemmarnas antal uppgår till omkring 350.

 

    Jönköpings Juridiska Förening har under år 1934 haft två talrikt besökta sammanträden i Jönköping. Vid det första sammanträdet d. 23 mars förekom föredrag av häradshövdingen Michael Ehrenborg över ämnet: »Några synpunkter på inskrivningsreformen och uppläggandet av nya fastighetsböcker». Efter föredraget följde diskussion. Vid sammanträde d. 15 dec. högtidlighölls 50-årsdagen av föreningens tillkomst, därvid föreningens ordf. presidenten Gunnar Bendz lämnade en redogörelse för föreningens bildande och dess verksamhet under de gångna åren. Ordf. i processlagberedningen f. d. justitierådet N. Gärde höll härefter föredrag över ämnet: »Hovrättsprocessen i en ny rättegångsordning». På föredraget följde diskussion.
    Styrelsen har under året utgjorts av presidenten Gunnar Bendz, ordf., hovrättsrådet Arnold Lindman, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, häradshövdingen Michael Ehrenborg, landskamreraren Johan Wallinder, advokaten Ragnar Strömbom och e. o. assessorn Gunnar Carlesjö, sekr.
    Antalet medlemmar i föreningen uppgår f. n. till 158.

 

    Föreningen Yngre Jurister under Göta hovrätt har under år 1934 sammanträtt fem gånger. Vid sammanträde d. 13 febr. höll e. o. assessorn

 

198 NOTISER.Sigurd Wildte föredrag över ämnet: »Förhandlingsformens utveckling i hovrätterna». D. 6 april förekom diskussion angående föreslagna ändringar i arbetsordningen för Göta hovrätt.
    Till ledamöter av styrelsen för verksamhetsåret 1934 — 1935 hava utsetts:e. o. assessorn Wildte, ordf., assessorn Fritjof Sjögren, v. ordf., e. fiskalen Gunnar Bogren, sekr. och kassaförvaltare, assessorn Henrik Lindvall och e. fiskalen Ingemar Lilja.
    Medlemmar i föreningen äro samtliga i hovrätten tjänstgörande jurister, som icke innehava ordinarie befattning, ävensom samtliga rättsbildade biträden i de under hovrätten lydande domsagorna.
    Medlemsantalet utgör omkring 160.