Juristföreningen i Kristianstad har icke avhållit något sammanträde under år 1934. Föreningens ordf. är allt fortfarande häradshövdingen Erik Lilienberg samt övriga styrelseledamöter landskamreraren I. Fr. Regner, rådmannen Nils Kamph och häradshövdingen Carl Söderström, var jämte en plats är vakant.
    Föreningens medlemsantal utgör 30.

 

    Malmö—Lunds Juristförening har under år 1934 sammanträtt två gånger, d. 14 april och d. 20 nov. Därvid ha föredrag hållits av stadsfiskalen G. Sandström över ämnet: »Några ord om förmögenhetsbrotten i belysning av nyare rättspraxis» och av advokaten Eliel Löfgren över ämnet: »Felkällor i rättsskipningen. Apropå fallet Prince och Kreugermålen.»
    Till styrelseledamöter för år 1935 ha utsetts: t. f. presidenten Sommar Bruzelius, ordf., advokaten Lennart Jacobsson, kassaförvaltare, rådmannen Gustaf Stenmarck, sexmästare, assessorn Thomas Munck af Rosenschöld, sekr., prof. Karl Olivecrona, rådmannen S. E. Tillström och advokaten Rolf Nordenstedt.
    Föreningen har 121 medlemmar.

 

    Nordvästra Skånes Juristförenings styrelse består av borgmästaren Johan Bååth, ordf., borgmästaren August Munck af Rosenschöld, v. ordf., och häradshövdingen Axel Brunnberg ävensom advokaterna Erich Bunt, sekr. och skattmästare, samt Olof Lundqvist.
    D. 13 okt. 1934 höll föreningen sitt ordinarie sammanträde å rådhuset i Hälsingborg, därvid ett trettiotal medlemmar närvoro. Samma dag avhölls på enahanda ställe och på föranstaltande av föreningen ordinarie årssammanträde med Juristföreningen för Skåne och Blekinge, vilken utgör en sammanslutning av Nordvästra Skånes Juristförening samt Malmö—Lunds Juristförening och Juristföreningen i Kristianstad. Vid detta sammanträde närvoro ett 60-tal jurister från Skåne, Blekinge och Halland även som Danmark. Revisionssekreteraren Fritz Sterzel höll därvid föredrag över ämnet: »Reformer på skuldebrevsrättens område.»
    Föreningen har 52 medlemmar.

 

    Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge. Genom överenskommelse med Malmö—Lunds Juristförening och Nordvästra Skånes Juristförening har tillfälle beretts medlemmarna i Föreningen Yngre Jurister att

 

NOTISER. 199bevista de föredrag, som hållits inom de båda andra föreningarna. Föreningensstyrelse har under året utgjorts av: assessorn Thomas Munck af Rosenschöld, ordf., e. o. fiskalen Bernhard Möller, v. ordf., e. o. fiskalen L. G. Ohlsson, sekr. och kassör, samt e. fiskalen Axel Lindskog och kanslinotarien Rolf Bruzelius.
    Medlemsantalet är omkring 50.