Göteborgs Juristklubb har under år 1934 haft fem sammanträden, varvid föredrag hållits: av advokaten Axel Hemming-Sjöberg över ämnet: »Igenkännandets problem. Ett vittnespsykologiskt spörsmål, belyst av rättsfall», av advokaten Ivar Glimstedt över ämnet: »Några kritiska anmärkningar om brott och straff», av justitieborgmästaren Bernhard Lindberg om Göteborgs Rådhusombyggnad, av advokaten Gunnar Bomgren om föreliggande »Förslag till lag angående vissa ekonomiska stridsåtgärder m. m.,» och av prof. Ernst Kallenberg över ämnet: »Om betydelsen och värdet av parternas egna utsagor i tvistemål».
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 7 dec. rådmannen Nils Falk, ordf., advokaten Karl Axel Vinge, v. ordf., advokaten Gunnar Bomgren, sekr., mantalsdirektören Otto Meijer, kassaförvaltare, jur. kand. Ewert Holmberg, bibl., jur. kand. Erland Hagéus, sexmästare, och advokaten Folke Andersson, ersättare för sexmästaren.
    Antalet medlemmar i klubben uppgår till 249.

 

    Värmlands läns Juristförening sammanträdde d. 13 okt. 1934 till årsmöte, varvid till styrelse för arbetsåret 1934—1935 valdes häradshövdingen Torsten Nilsson, ordf., borgmästaren Elis Nordenfelt, v. ordf., länsassessorn Ernst Stridsberg, advokaten Pontus Blomberg, kassaförvaltare, samt notarien A. Verner Wadell, sekr. Föredrag hölls av förste notarien Eije Mossberg om» Den pågående utredningen rörande lagstiftning till skydd för tredje man i ekonomiska konflikter». Tidigare hade under året hållits ett sammanträde, nämligen d. 17 febr., då föredrag hölls av kaptenen Axel Norlander över ämnet »Vissa synpunkter rörande motorlagarna och deras tillämpning».
    Antalet medlemmar i föreningen uppgår till 70.

 

    Örebro läns Juristförening höll d. 18 dec. 1934 ordinarie årsmöte å rikssalen å Örebro slott, varvid till styrelse omvaldes landshövdingen Bror C. Hasselrot, ordf., häradshövdingen Gustaf Lindquist, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, rådmannen Gustaf Tisell, borgmästaren Gunnar Bretzner och advokaten Claes Ljung.
    Vid sammanträdet hölls föredrag av justitierådet Einar Stenbeck om »Den nya lagstiftningen rörande skadestånd vid automobilsammanstötningar».
    Föreningen har f. n. 65 medlemmar.

 

    Västmanlands Juristförening har under år 1934 hållit två sammanträden, d. 28 april och d. 8 dec. Vid förstnämnda sammanträde höll prof. Olof Kinberg föredrag om »Brott och straff från kriminalbiologisk synpunkt». Föredraget åhördes på föreningens inbjudan jämväl av ett antal läkare samt stads och landsfiskaler jämte andra intresserade polismän i länet. Föreningen anslog vid sammanträdet ett belopp till tre resebidrag åt medlemmar för deltagande i Nordiska Juristmötet i Oslo. Vid sammanträdet d. 8 dec. höll assessorn

 

200 NOTISER.Ernst Leche föredrag, betitlat »Landsfogdetjänsternas omorganisation — en partiell åklagarreform», även detta föredrag åhört av inbjudna polismän i länet, varjämte borgmästaren Ivar Hedman kåserade över »Några intryck från Nordiska Juristmötet i Oslo 1934». Ingen ändring i styrelsens sammansättning har skett under 1934.
    Medlemsantalet är 50.