Dalarnas Juristförening har haft blott ett sammanträde under 1934, nämligen d. 15 dec., därvid huvudsakligen stadgeenliga ärenden förekommo. En kommitté tillsattes för att söka verka för publicerande av lagmannen Albrekt Hanssons domböcker för åren 1591—1621. Styrelsen återvaldes förutom ordf. borgmästaren Gustaf Geete. Till ordf. i dennes ställe utsågs advokaten Th. Sylwan.
    Medlemsantalet är c:a 30 betalande jämte biträden på domsagokanslierna, vilka senare icke erlägga årsavgift.

 

    Västernorrlands Juristklubb har under år 1934 haft ett sammanträde, varvid föredrag hållits av jur. kand. R. O. F. Zachrisson över ämnet »Några spörsmål vid uppläggandet av nya fastighetsböcker för landet».
    Styrelsen består av landshövdingen A. Wijkman, ordf., advokaten Samuel Hesse, v. ordf., häradshövdingarna Ingemar Kramer, Carl Lundmarker och Anders Hult samt länsassessorn S. A. Swedberg, sekr., med advokaterna Ernst Palm och Ragnar Svallingsson, länsbokhållaren Hilding Björne och advokaten Gösta Frånberg som suppleanter. Till kassaförvaltare har utsetts länsnotarien Sven Ekbom och till klubbmästare e. länsnotarien Carl Hasselrot.
    Klubben räknar 76 medlemmar.

 

    Östersunds Juristklubb har under år 1934 haft tre ordinarie sammanträden. Vid sammanträde d. 10 mars 1934 firades klubbens 10-årsjubileum, därvid sekreteraren advokaten Erik Selander redogjorde för klubbens verksamhet under den gångna 10-årsperioden samt notarien H. Skogman höll föredrag över ämnet: »Lagen om boutredning och arvskifte». Vid sammanträde d. 1 dec. hölls föredrag av e. fiskalen N. O. Karell över ämnet: »Om nya fastighetsböckerna på landet».
    Styrelsen utgöres av häradshövdingen C. J. von Essen, ordf., rådmannen Birger Liljedahl, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr. och kassaförvaltare, samt länsassessorn E. Hellström och advokaten D. Cappelen-Smith, suppleanter. Klubbmästare är advokaten Gösta Heilborn.
    Klubben har 45 medlemmar.

 

    Västerbottens Juristförening har under 1934 haft ett sammanträde nämligen d. 1 dec. Därvid höllos två föredrag, det ena av advokaten S. Hallström om juristutbildningen i Tyskland, det andra av häradshövdingen R. Seldén, betitlat »Några spörsmål angående avsöndrings ansvar för inteckning i stamfastigheten». En livlig diskussion följde på det senare föredraget.
    Sedan landskamreraren A. Rudberg och vattenrättsdomaren N. Quennerstedt förklarat sig förhindrade att mottaga omval till ledamotskap i föreningens styrelse, utsågos i de avgåendes ställe länsassessorn P. Wenström och borgmästaren P. A. Svanström. Advokaten S. Hallström omvaldes.
    Antalet medlemmar i föreningen kan angivas till 49.