NOTISER. 201    Norrbottens Juristförening höll sitt ordinarie sammanträde i Piteå d. 25 aug. 1934, varvid rådmannen Pontus Sandström lämnade en redogörelse för förslagen till lagstiftning ang. skydd för tredje man vid arbetskonflikter.
    Styrelsen utgöres av: häradshövdingen Harry Åberg, ordf., advokaten Bengt Åhrström, sekr. och advokaten Einar Wallin, klubbmästare.
    Föreningens medlemsantal uppgår till omkr. 40.

 

    Juridiska Föreningen i Upsala har under år 1934 sammanträtt sju gånger, varvid föredrag hållits av notarien Folke Schmidt om »Juristernas akademiska undervisning», rådmannen Erik Ringenson om »Ett och annat om dagsbotssystemet», prof. Gunnar Myrdal om »Bostadspolitiska synpunkter», dr juris Hakon Auerbach om »Rättsliga reformer i det nya Tyskland», prof. Åke Holmbäck om »Den nya arbetslöshetsförsäkringen», advokaten Eliel Löfgren om »Felkällor i rättsskipningen. Apropå fallet Prince och Kreugermålen», samt prof. Axel Westman om »Fortplantningskontroll och fosterfördrivning».
    Föreningens ämbetsmän äro prof. Holmbäck, ordf., doc. Åke Malmström, v. ordf., fil. kand. Knut Rodhe, sekr., notarie S. H. T. Kihlgren, skattmästare, jur. stud. Olle Wikholm, bibl., jur. stud. Leif Hultström, v. bibl., jur. stud. Gunnar Thyresson, litteraturföreståndare, samt jur. stud. Hans Reuterskiöld, klubbmästare.
    Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 250.

 

    Juridiska Föreningen i Lund har under 1934 kunnat fira 50-årsjubileum av sin tillvaro. Jubileet högtidlighölls d. 15 mars, därvid föreningen såsom föredragshållare lyckats förvärva justitierådet Axel Borgström, som var en av dem, vilka år 1884 medverkade vid föreningens bildande. Justitierådet Borgström talade över ämnet: »Något om skiljedomar och skiljeavtal». Föreningen har vidare haft sammanträde d. 10 april med föredrag av prof. Einar Sjövallom: »Rättsmedicinsk situationsanalys vid dödsfall» och d. 5 dec., varvid häradshövdingen Gustaf Lindstedt talade över ämnet: »Något om domarens verksamhet».
    Styrelsen har d. 1 jan. 1935 följande sammansättning: ordf. prof. Karl Olivecrona, v. ordf. jur. kand. Bo G. Beskow, sekr. jur. kand. Nils Rappe, v. sekr. fil. kand. Benno Gårdsten, skattmästare jur. stud. Anders Wijkander och klubbmästare jur. stud. Ragnar Uddenberg. Föreståndare för kompendieverksamheten är jur. stud. Carl Kuylenstjerna.
    Medlemmarnas antal uppgick vid utgången av läsåret 1933—1934 till 142.

 

    Stockholms Högskolas Juridiska Förening har under 1934 anordnat följande föredrag: d. 26 mars »Om förundersökning i brottmål ur reformsynpunkt» av prof. Thore Engströmer; d. 17 april (tillsammans med Stockholms Högskolas Humanistiska Förening) »Vittnespsykologi» av advokaten Axel Hemming-Sjöberg; d. 23 april »Den fria bevisprövningen» av ordf. i processlagberedningen f. d. justitierådet N. Gärde och d. 2 nov. »Tärningkast om liv och död» av justitierådet Birger Wedberg.
    Två rättsfallsdiskussioner ha under året anordnats: d. 13 mars i speciell privaträtt med jur. stud. P. Zethelius samt d. 1 dec. i finansrätt med jur. stud. H. Kling och S. Siljeström såsom inledare.
    Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: ordf.

 

202 NOTISER.Bertil Alexanderson, v. ordf. Hans Sjöqvist, sekr. Ragnar Adde, skattmästare Telemak Eliæson, bibl. Sven O. Ohlsén, konsultativa ledamöter Allan Hernelius och Åke Svensson, den senare tillika klubbmästare.
    Föreningens medlemmar utgöras av samtliga vid Stockholms Högskola inskrivna juris studerande. Medlemsantalet är 581, därav för läsåret nyinskrivna 109.