J. O. och M. O. Vid årets riksdag har till justitieombudsman omvalts hovrättsrådet Ragnar Gyllenswärd och till hans suppleant revisionssekreteraren Nils Ljunggren. Även militieombudsmannen, revisionssekreteraren Torsten Petersson, och hans suppleant, byråchefen Sture Centerwall, hava omvalts.

 

    Socialdepartementet. Sedan d. 1 jan. 1935 tjänstgör e. fiskalen vid Svea hovrätt Erik Alexanderson å departementets lagbyrå.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har d. 16 jan. 1935 förordnatt. f. revisionssekreteraren Johan Hagander att fr. o. m. d. 17 jan. 1935 tillsvidare biträda inom kommunikationsdepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnades.

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har d. 1 febr. 1935, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat generaldirektören och chefen för kammarkollegiet Lennart Berglöf att såsom sakkunnig i departementet biträda med utredning av frågan om den rättsliga vården och förvaltningen av kronans fasta egendom.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har d. 1 febr. 1935, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., fr. o. m. d. 19 febr. 1935 tillkallat hovrättsrådet i Göta hovrätt Gustaf Adolf Bouveng såsom utredningsman för verkställande av utredning rörande jaktlagstiftningsfrågor ävensom anmodat vissa personer att såsom sakkunniga med utredningsmannen deltaga i överläggningar i ämnet.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 1 mars 1935 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna vid hovrätten Sven Lindeberg och Tore Strandberg;
    s. d. till assessor vid Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten vid hovrätten Gunnar Carlesjö.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 15 febr. 1935 till häradshövding i Luleå domsaga f. o. m. d. 1 april 1935 utnämnt vattenrättssekreteraren vid Österbygdens vattendomstol, vice häradshövdingen Herbert Fagerslröm;
    d. 22 febr. 1935 medgivit att ytterligare en andre notarie må anställas i Västra Göinge domsaga fr. o. m. d. 1 mars 1935;
    d. 1 mars 1935 förordnat att Marks domsagas kansli skall fr. o. m. d. 1 juli 1936 flyttas från Borås till domsagans tingshus i Skene;
    s. d. förordnat om införande av kronologiskt aktsystem för inskrivningsärenden i Västra Hälsinglands domsaga fr. o. m. d. 1 april 1935;
    d. 8 mars 1935 — i anledning av att häradshövdingämbetet i Östra häradsdomsaga blivit vakant — anbefallt hovrätten över Skåne och Blekinge att efter vederbörandes hörande till K. M:t inkomma med utredning jämte utlåtande, huruvida nämnda domsaga må kunna förenas med Medelsta härads domsaga, i samband varmed förordnats att i avbidan på K. M:ts vidare beslut i anledning av utredningen med åtgärder för det lediga häradshövdingämbetets återbesättande skulle anstå.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 8 febr. 1935 medgivit att med avsked för borgmästaren i Hälsingborg Johan Bååth må anstå till utgången av febr. 1936;
    d. 1 mars 1935 förordnat att vid omskrivning av fastighetsböckerna för Sundsvalls stad desamma skulle uppläggas enligt lösbladssystem med låsinrättning och i enlighet med de för uppläggande av nya fastighetsböcker förandet gällande bestämmelser.

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Av vice häradshövdingarna tjänstgöra f. n.: såsom adjungerad ledamot E. Young i Svea hovrätt, såsom t. f. häradshövding P. Grufman i Mellersta Roslags domsaga, såsom bitr.

 

NOTISER. 207domare H. Beckman i Södertörns domsaga samt såsom vattenrättssekreterare O. Tillner vid Söderbygdens vattendomstol.