Tillägg till förf:s uppsats SvJT 1935 s. 11—56.
    Beträffande det å s. 19 anförda meddelas, att i mål avgjort genom K. Maj:ts utslag d. 6 april 1935 (Bodin), där skiljaktiga meningar förekommo i HD rörande storleken av ersättning för lyte (i ansiktet och å huvudsvålen): maj. 3,000 kr., min. 5,000 kr., Just.R. Alexanderson, som jämte två andra Just.R. var i minoriteten, yttrade för sin del, att han i fråga om storleken av den ersättning som skulle utgå för lyte fäst särskilt avseende vid den omständigheten att vederbörandes vållande var synnerligen grovt.
    Till förteckningen å litteratur om traumatisk neuros i noten å s. 46 kan läggas ett föredrag i Svenska försäkringsföreningen d. 12 april 1935 om traumatisk neuros av prof. G. H. MONRAD-KROHN från Oslo, återgivet i Nordisk försäkringstidskrift våren 1935.
    Rättelse. Å s. 25 bör beträffande näst sista exemplet angående armskador, 1932 A 175, observeras att de 500 kr. innefattade även ersättning för mistad arbetsförtjänst.

 

1 Se SvJT 1935 s. 55.