FREDRIK STANG. Innledning til formueretten. Tredje utg. Oslo 1935. Aschehoug.XXIV + 648 s. Kr. 30.00.

 

    Prof. Stangs i alla de nordiska länderna högt skattade »Norsk formuerett I» har utkommit i en tredje, delvis omarbetad, upplaga. I förordet meddelar förf., att han måst uppgiva planen att behandla den norska förmögenhetsrätten i dess helhet, varför han låtit den tidigare undertiteln »Innledning til formueretten» framträda som arbetets namn. I själva verket är boken, såsom förf. i förordet påpekar, en inledning ej blott till norsk utan över huvud till nordisk förmögenhetsrätt. På de behandlade områdena är nämligen nu, framhåller förf., genom de under nordiskt samarbete tillkomna lagarna — särskilt avtalslagen— och genom rättsvetenskapen en gemensam grundval skapad, som är så bred och djup att förmögenhetsrättens allmänna del i allt väsentligt ter sig lika för alla de nordiska länderna.

 

KNUD ILLUM. Modregning i Konkurs. En kritisk Undersøgelse under Hensyntagen til dansk og fremmed Ret. Khvn 1934. Levin & Munksgaard. 244 s. Kr. 10.00.

 

    Arbetet har förskaffat sin författare doktorsvärdigheten och anmäles härmed för svenska jurister såsom ett synnerligen intressant bidrag till kvittningsläran i allmänhet och de svåra spörsmål i synnerhet, vilka anknyta sig till kvittnings utövande i konkurs. Förf. behandlar på basis av komparativa studier de inskränkningar som inträdd konkurs motiverar i en eljest principiellt erkänd kvittningsrätt. Genom att betona säkerhetssynpunktens betydelse för kvittningsreglerna uppnår förf. en viss enhetlighet i behandlingen av kvittningsberättigad och genom säkerhetsrätter prioriterad fordringsägare i konkurs. Hela problemet om förutsättningarna för kvittning i konkurs torde också i själva verket på sätt förf. gör gällande böra upptagas i samband med reglerna om återvinning till konkursbo av betalning, utmätning, säkerhets-

 

LITTERATURNOTISER. 279ställande o. s. v. Av särskilt intresse för oss är förf:s i allo pålitliga framställning av svensk lag och doktrin på kvittningsrättens område.
I. A.