A. P. HERBERT. Holy deadlock. London 1934. Methuen. 311 s. 7 sh. 6 d.

 

    Antalet svenska skönlitterära arbeten, som äga en juridisk-teknisk tendens eller närmare beröra en juridisk miljö, är som bekant mycket ringa. I England är förhållandet ett annat — genom att åtminstone den populärare romanlitteraturen så övervägande återspeglar de högre ståndens livsproblem och genom att juristerna på visst sätt utgöra den ledande yrkesgruppen inom överklassen, möta juridiska miljöskildringar och spörsmål ganska ofta inom skönlitteraturen. Galsworthy erbjuder bland moderna författare ett gott exempel på denna juridiska inriktning, ehuru sakkunniga inhemska granskare beskyllt honom för bristande exakthet; svenska jurister med något intresse för engelskt rättsliv böra icke försumma att taga del av den briljanta skildringen av ett rättsfall av den så vanliga kategorien »libel and slander», som ingår i 2. och 3. avdelningarna av »The silver spoon», den näst sista delen i Forsytecykeln.
    Herberts arbete är liksom Galsworthys rent formellt en roman men till skillnad från »The silver spoon» realiter en juridisk stridsskrift — mot den engelska äktenskapslagstiftningen. Denna erkänner ju alltjämt icke någon annan skillnadsgrund än äktenskapsbrott, men särskilt inom de burgnare samhällsskikten har man i icke ringa utsträckning på omvägar förmått neutralisera lagens stränghet i detta avseende. Det vanliga tillvägagångssättet, då två makar vilja skiljas utan att å endera sidan kunna eller önska åberopa ett faktiskt horsbrott, har varit, att ena maken — vanligen mannen — uppsåtligt låter sig avslöja i en för ändamålet noga arrangerad komprometterande situation, som sedan av andra maken kan åberopas såsom bevis om otrohet och alltså skillnadsgrund. Ej ens äktenskapsbrott är emellertid — bortsett från särskilda fall — skillnadsgrund, därest otroheten är ömsesidig. Det urflera synpunkter oetiska i ett dylikt system har sedan lång tid påtalats av många engelska röster både inom och utom juristskrået; den för ej länge sedan avlidne liberale f. d. lordkanslern Buckmaster har på senare tid varit den främste talesmannen för en »divorce law reform». I agitationen för denna har förövrigt Sveriges nya giftermålsbalk ofta åberopats såsom lämplig förebild. Herbert, själv jurist, har nu i romanens form slagit ett nytt slag för dessa reformkrav genom en starkt satirisk skildring av två synnerligen aktningsvärda men omaka personers fruktlösa strävan att erhålla äktenskapsskillnad. Förf. gör sig ingen möda att beslöja den juridiska tendensen, hans bok är full av facktekniska notiser — till och med en översikt över främmande rätt på området har insprängts i framställningen — men varken detta förhållande eller de skildrade episodernas av naturliga skäl ofta något makabra natur har hindrat, att romanen rent litterärt fått höga vitsord. Bland den stora publiken synes den ha väckt det uppseende, som var avsett, men några säkra tecken på att den ansvariga engelska opinionen skulle ha blivit mera villig än tidigare att uppgiva sin — väl religiöst grundade — obenägenhet mot utvidgade skilsmässomöjligheter hava näppeligen kunnat konstateras.
K. H.