Nordisk Tidsskrift for Strafferet. H. 2 av löpande årgång inledes med en av prof. FRANTZ DAHL skriven fint nyanserad minnesteckning över en av tidskriftens grundare och redaktörer, Højesteretsdommer EYVIND OLRIK († 21 dec.1934). Tidskriftens tacksamhetsskuld till den döde betygas av Landsretspræsident O. HAACK, som tillika riktar en välkomsthälsning till den nye medredaktören, fångvårdschefen ERIK KAMPMANN. Universitetsadjunkten dr BRYNOLF HONKASALO redogör för det förslag till lag angående upphävande av fortplantningsförmågan i vissa fall, som nyligen i regeringsproposition framlagts för Finlands riksdag, och diskuterar i samband härmed vissa principfrågor, särskilt samtyckets betydelse och behovet av en legislativ reglering av sterilisering av rättskapabla personer med deras samtycke. Såsom brister i förslaget anmärker förf., som själv medverkat vid dess utarbetande, att sterilisering av debila och psykopater ej är medgiven utan deras rättsgiltiga samtycke. En genom lag av den 25 maj 1934 i Finland vidtagen reform av institutet strafforder i mindre brottmål skildras av överdirektören A. P. ARVELO. Undertiteln: »Senere tiders fremskridt i norsk fengselsvesen, Fremtidsplaner» återgives ett av direktøren for Botsfengslet i Oslo HARTVIG NISSEN hållet radioföredrag. Meddelanden om dansk fångvård under år 1934 lämnas av Fuldmægtig i Direktoratet for Fængselsvæsenet P. KIØRBOE. Prof. GUSTAV RADBRUCHS biografi över Feuerbach (Wien 1934) recenseras av prof. FRANTZ DAHL, som betecknar arbetet såsom »en levende Bog om et ualmindeligt levende Menneske». O. B.

 

    Nordisk Tidsskrift for International Ret. Acta scandinavica juris gentium. I fjärde häftet för 1934 av denna tidskrift publiceras främst tvenne av jur.

 

282 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.dr ARNOLD RAESTAD vid norska Nobelinstitutet hållna föreläsningar över ämnena »Statsløse personer og deres rettsstilling» och »Voldgiftsklausul i internas jonale konvensjoner om intellektuel og industriel eiendomsrett». I den förstnämnda behandlas två företeelser, som genom världskriget och därefter följande territoriella förändringar och inre omvälvningar i olika stater erhållit en sorglig aktualitet, nämligen personer, som icke hava medborgarskap i något land, samt politiska flyktingar; förf. uppehåller sig särskilt vid de åtgärder, som i internationell väg vidtagits och ytterligare kunna vidtagas för beredande av skydd åt dessa. I den senare föreläsningen behandlar Raestad beträffande en särskild grupp av internationella konventioner en fråga, som är av stort intresse för privaträttsliga konventioner i allmänhet, nämligen frågan om åvägabringande av tolkning genom internationell skiljedom eller fasta internationella domstolen av en kollektiv konvention inom ifrågavarande ämnesområde i händelse av tvist mellan ett par till densamma anslutna makterangående dess tillämpning. Frågan innefattar åtskilliga synnerligen svårlösta problem, vilka i Raestads framställning belysas under diskussion av olika möjligheter för svårigheternas lösning. I en uppsats »De blandede domstoleri Egypt» lämnar förutvarande presidenten för de blandade domstolarnas appellrätt, MICHAEL HANSSON, en översikt över dessa nu sextioåriga domstolars märkliga historia och organisation. I en uppsats med titeln »De mange Pagter»(översättning av ett i Académie diplomatique hållet föredrag) behandlar Finlands minister i Stockholm, dr RAFAEL ERICH, den mängd av fördrag med olika benämningar och innehåll — Locarnoavtalen, Kellogg- och förtroendepakterna, non-agressionsavtalen etc. etc. — vari staterna sökt finna ökade garantier för sin säkerhet, sedan de garantier, som innefattas i Nationernas förbunds akt, börjat uppfattas som otillräckliga; detta har, som förf. framhåller, lett till en veritabel paktinflation, till en kapplöpning om avslutande av nya pakter, som är ett symtom av den oro, som för närvarande råder inom statssystemet. I en artikel med titeln »Moderne havarigrosseproblemer» behandlar FRANK STRANDGAARD en fråga, som sammanhänger med ett karakteristiskt inslag i den modärna sjöfarten, nämligen de jättefartyg, som numera användas för passageraretrafik; frågan gäller nämligen, i vad mån varulager, som medföras för försäljning i butiker ombord på dylika fartyg, skola erhålla ersättning vid och deltaga i gäldandet av gemensamt haveri; förf. redogör för en enquête i ämnet, företagen av den internationella föreningen av transportassuradörer. Svenska domar berörande internationell privaträtt refereras av utrikesrådet FOLKE MALMAR. I den på främmande språk publicerade avdelningen av tidskriften, »Acta scandinavica», märkes en uppsats av ERNST HOOR »Das Völkerrecht bei Kant, Fichte und Hegel ». — Häftet utfylles av redogörelser för tilldragelser på det internationella området, litteraturrecensioner o. s. v.

T. G—l