Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland (1934 h. 6, 1935 h. 1 — 2). Till 200-årsminnet av 1734 års lag anknyta i särskilda artiklar R. HEMMER och E. AF HÄLLSTRÖM. Vidare föreligga minnesteckningar över C. G. Björling och H. Munch-Petersen av resp. A. W. GADOLIN och O. Hj. GRANFELT. Ur den italienske advokaten FILIPPO GRAMATICAS nyligen utgivna arbete om »subjektiv straffrätt», som säges ha väckt stor uppmärksamhet även utanför Italien, meddelas ett utdrag. Arbetets tendens och karaktär torde belysas av att förf. anser, att man bör inrikta straffsystemet och dess tillämpning uteslutande på 'individens' problem, individens, som har stora, egna anspråk på värdesättning, omfattande avsiktlighetens och medvetenhetens centrala problem». Slutligen återges diskussionsbidrag från föreningens förhandlingar rörande den ju hos oss i lag reglerade frågan om köpares rätt till prisavdrag på grund avfel eller brist i godset.

Hj. Kgn.

 

    Norsk Retslidende (1934 h. 55—56, 1935 h. 1—5). P. AUGDAHL behandlar (s. 33 ff. i den nya årgången) den gamla tvistefrågan angående innebörden i den norska grundlagens regler (§§ 97 och 105) om skydd för bestående privata rättigheter mot ingrepp från lagstiftningens sida. Förf. — som avvisar tanken, att de lagbestämmelser, varpå respektive rättigheter grunda sig, skulle ge vägledning i sådant hänseende — anser det avgörande vara, huruvida ingreppet utifrån de principer, som grundlagen bygger på, framstår som en »orättfärdighet» eller ej. Jämför den utredning, som från svensk sida presterats i ämnet (Olivecrona i Statsvetenskaplig Tidskrift 1925 s. 301 f.). 

Hj. Kgn.

 

    Statsvetenskaplig Tidskrift. Årets första häfte, som nu utkommit, inledes med en av kanslirådet TORSTEN GIHL, Stockholm, författad redogörelse för den praxis, som utbildade sig under de första årtiondena efter 1809 i fråga om formerna för utrikesärendenas behandling, närmast i vilka fall dessa behandlades som rena kabinettsärenden, i ministeriell konselj, i vanligt statsråd eller slutligen i utomordentligt statsråd. — Fil. stud. KARL-AXEL  JOHANSSON, Uppsala, lämnar en intressant översikt av de förslag till reformering av det engelska överhuset, vilka framlagts sedan den stora överhusreformen 1911. 

G. B.