KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1933 OCH 1934.1

 

A. CIVILRÄTT.

 

    Lagberedningens förslag ang. vissa internationella rättsförhållanden. 5. Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning m. m. Norstedt. 116 s. Ju. 1933:35.

 

B. STRAFFRÄTT.

 

    Brott mot politiska rättigheter. Brott mot allmän ordning och frid. Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. 11. Av J. C. W. THYRÉNLund, Berling. 298 s. Ju. 1933:6.
    Utredning ang. revision av 18 kap. 13 § strafflagen. Norstedt. 54 s. Ju. 1934: 50.
    Betänkande och förslag rörande revision av gällande lagbestämmelser om nödvärnsrätt m. m. Norstedt. 81 s. Ju. 1934: 56.

 

C. PROCESSRÄTT.

 

    Lagberedningens förslag ang. vissa internationella rättsförhållanden. 4. Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ang. konkurs, m. m. Norstedt. 88 s. Ju. 1933: 1.
    Utredning ang. ordningen för stadsdomartjänsternas tillsättande och om allmänna bestämmelser rörande rådhusrätternas rekrytering. Norstedt. 40 s. Ju. 1933:31.
    Betänkande ang. omorganisation av landsfogdetjänsterna. Norstedt. 111 s. Ju. 1934:31.
    Betänkande ang. tryckfrihetsprocessens ombildning. Norstedt. 79 s. Ju. 1934: 54.

 

D. FÅNGVÅRD.

 

    Betänkande med förslag till organisation av det frivilliga skydds- och hjälparbetet beträffande frigivna fångar. Marcus. 168 s. Ju. 1933: 11.
    Betänkande med förslag till lag om ungdomsfängelse m. m. Norstedt. 78 s. Ju. 1934:52.

 

    E. FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

    1. ALLMÄN STATSFÖRVALTNING.

 

    Utredning och förslag rörande grunder och förfaringssätt för dyrortsgrupperingsarbetet även som rörande i samband därmed stående frågor. Hæggström. 165 s. Fi. 1933:21.
    Betänkande ang. gottgörelse åt statsverket och de sportelberättigade i händelse av inteckningsförnyelsernas avskaffande m. m. Marcus. 32 s. Ju. 1933: 24.

 

1 Jfr föregående sammanställningar SvJT 1927 s. 211 (1922—1926), 1929 s. 164 (1927—1928)1931 s. 155 (1929—1930) samt 1933 s. 560 (1931—1932). 

286 KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1933 OCH 1934.    1930 års pensionssakkunniga. Betänkande rörande familjepensionering för tjänstemän vid den civila statsförvaltningen och för arbetare i statens tjänst. Norstedt. 167 s. Fi. 1934:29.
    1934 års avlöningsrevision för icke-ordinarie personal. Betänkande med förslag till avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie befattningshavare inom allmänna civilförvaltningen. Marcus. 83 s. Fi. 1934:42.
    Statens organisationsnämnd. Betänkande med förslag rörande lotsverkets personalfråga och därmed sammanhängande förhållanden. Marcus. 217 s. H. 1934:46.
    Statskontorets utlåtande ang. undantag från tillämpningen av tjänstepensionsreglementet för arbetare. Norstedt. 23 s. Fi. 1934: 51.
    Betänkande ang. arbetsfördelning m. m. för tulltaxerings- och kontorsgöromål vid tullverket. Marcus. 227 s. Fi. 1934:38.
    Betänkande med förslag till bestämmelser ang. upphandling av lantbruksprodukter m. m. för statens och kommunala inrättningars behov. Marcus. 88 s. Fi. 1934:15.
    Betänkande med förslag till bestämmelser ang. upphandling av inhemskt bränsle för statens stationära anläggningar m. m. Marcus. 54 s. Fi. 1934:20.

 

2. ECKLESIASTIK FÖRVALTNING.

 

    Förslag till psalmbok för svenska kyrkan. Uppsala, Almqvist & Wiksell.viij, 704 s. E. 1934:24.
    Förslag till alternativa koraler. Centraltryckeriet. (4), 31 s. E. 1934: 25.

 

3. UNDERVISNINGSVÄSEN.

 

    Utredning och förslag rörande åtgärder för beredande av ökade möjligheter att indraga lärartjänster vid folkskoleväsendet. Norstedt. 19 s. E. 1933: 5.
    Betänkande och förslag ang. statens övertagande av vissa kostnader för folkskoleväsendet m. m. Hæggström. 219 s. E. 1934:47.
    Betänkande med förslag rörande organisationen av högre lärarinneseminariet och därmed sammanhängande frågor. Hæggström. 137 s. E. 1933:34.
    Utredning och förslag rörande extra ordinarie lärarnas vid de allmänna läroverken anställningsförhållanden m. m. Norstedt. vj, 159 s. E. 1934:40.
    Utredning och förslag ang. en förbättrad ställning för ämnena latin och grekiska vid de allmänna läroverken. Idun. 112 s. E. 1934:41.
    Betänkande och förslag rörande det akademiska befordringsväsendet och prokanslersinstitutionen. Norstedt. 210 s. E. 1933: 10.
    Betänkande om förbättrad utbildning i stadsplanekonst jämte vad därmed äger sammanhang. Hæggström. 62 s. E. 1933: 26.

 

4. ANDLIG ODLING I ÖVRIGT.

 

    1933 års teaterutrednings betänkande. Del 1. De fasta statsunderstödda teatrarna. Norstedt. 164 s. E. 1934:3.
    — —. Del 2. Utredning rörande teaterförhållandena i riket. Norstedt. 139 s. 8 pl. E. 1934:21.

 

5. KOMMUNALFÖRVALTNING.

 

    Yttrande och förslag ang. revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse i Stockholm m. m. Beckman. 95 s. S. 1933:23.
    Förslag till vissa ändringar i byggnadsstyrelsens normalförslag till byggnadsordningar m. m. Marcus. 7 s. K. 1933:28.

 

6. POLITI.

 

    Betänkande med förslag till spritdrycksförordning m. m. Norstedt. 710 s. Fi. 1934:39.

 

KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1933 OCH 1934. 2877. SKATTELAGSTIFTNING.

 

    Skatteutjämningsberedningen 2. 1. De kommunala förvaltningsuppgifternas finansiering m. m. i vissa främmande länder. 2. Den nuvarande fördelningen mellan staten och kommunerna av utgifterna för de kommunala förvaltningsbestyren i Sverige. 3. De svenska kommunalförbunden. Norstedt. vj, 88 s. Fi. 1933:3.
    Skatteutjämningsberedningen 3. Principbetänkande med förslag till skatteutjämnande åtgärder genom överflyttning till staten eller till större kommunala utdebiteringsområden av kostnader för kommunala förvaltningsuppgifter. Norstedt. (2), 344 s. Fi. 1933:4.
    Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden enligt beredningsnämndernas förslag vid 1933 års allmänna fastighetstaxering. Hæggström. 66 s. Fi. 1933: 19.
    Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser ang. förbättrad deklarationskontroll och till förstärkt taxeringsorganisation m. m. Marcus. 287 s. Fi. 1933:27.

 

8. SOCIALPOLITIK.
    Utredning ang. tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter och därmed sammanhängande spörsmål. Av R. BERGENDAL. Marcus. 202 s. S. 1933:36.
    Utlåtande över utredningen ang. tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter m. m. Norstedt. 214 s. S. 1934: 10.
    Betänkande med förslag till lag ang. vissa ekonomiska stridsåtgärder m. m. Norstedt. 106 s. S. 1934: 16.
    Utlåtanden över betänkande med förslag till lag ang. vissa ekonomiska stridsåtgärder m. m. (Trettonmannakommissionens betänkande). Norstedt. 227 s. S. 1934:30.
    Undersökning rörande behovet av en utvidgning av bostadsstatistiken jämte vissa därmed förbundna bostadspolitiska frågor. Marcus. 111 s. Fi. 1933: 14.
    Utredning rörande kostnaderna för vissa genom statens arbetslöshetskommission utförda arbeten i jämförelse med kostnaderna för motsvarande iannan ordning utförda arbeten m. m. Norstedt. 50 s. S. 1933: 20.
    Arbetslöshetsutredningens betänkande. 2. Bilagor, band 1. Konjunkturspridningen. Av D. HAMMARSKJÖLD. Norstedt. viij, 266 s. S. 1933:29.
    — —. Bilagor, band 2. Finanspolitikens ekonomiska verkningar. Av G. MYRDAL. Norstedt. xij, 279 s. S. 1934:1.
    — —. Bilagor, band 3. Löneutvecklingen och arbetslösheten. Av A. JOHANSSON. Norstedt. vj, 162 s. 1 bil. S. 1934:2.
    — — Bilagor, band 4. Penningpolitik, offentliga arbeten, subventioner och tullar som medel mot arbetslöshet. Av B. OHLIN. Norstedt. viij, 176 s. S. 1934:12.
    Utredning ang. åtgärder för bekämpande av ungdomsarbetslösheten. Beckman. (2), 176 s. S. 1934:11.
    Undersökningar ang. det sociala hjälp klientelet. Av T. JACOBSSON. Norstedt. 228 s. S. 1934: 14.
    Allmänna arbeten för arbetslöshetens bekämpande i Sverige 1929—1934.Norstedt. 38 s. S. 1934:44.
    Betänkande med utredning och förslag rörande den samhälleliga hjälpverksamhetens organisation m. m. Beckman. viij, 221 s. S. 1934:53.
    1928 års pensionsförsäkringskommitté. Betänkande med förslag röranderevision av den allmänna pensionsförsäkringen. Beckman. vij, 362 s. S. 1934:18.
    Pensionsförsäkringsreformen. Kortfattad framställning av 1928 års pensionsförsäkringskommittés förslag rörande revision av den allmänna pensionsförsäkringen. Beckman. 26 s. S. 1934: 19.

 

9. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.
    Förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan rubbning av själsverksamheten lidande personer. Marcus. 97 s. Ju.1933: 22.

 

288 KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1933 OCH 1934.    Betänkande med förslag rörande ändringar i vissa delar av hälsovårdsstadgan, anordnande av bostadsinspektion på landsbygden m. m. Beckman. 209 s. S. 1933: 37.
    Socialstyrelsens utredning och förslag rörande förbättrande av skogs- och flottningsarbetarnas provianterings- och matlagningsförhållanden under vistelsen i skogarna samt medicinalstyrelsens undersökning rörande de dietiska och hygieniska förhållandenas inverkan på skogsarbetarnas hälsotillstånd. Idun. 186 s. S. 1933:38.
    Medicinalstyrelsens förslag till nya författningsbestämmelser ang. statsbidrag till avlöning åt distriktssköterskor m. m. Marcus. 66 s. S. 1934: 9.
    Betänkande ang. den slutna kroppssjukvården i riket jämte vissa därmed sammanhängande spörsmål. Norstedt. (2), 753 s. S. 1934:22.
    Betänkande med utredning och förslag ang. sänkning av läkemedelspriserna, revision av apoteksvarustadgan m. m. Marcus. vj, 612 s. S. 1934:35.

 

10. NÄRINGSVÄSEN.

 

a) Jordbruk.

 

    Jordbruksutredningens betänkanden. 9. Betänkande ang. produktions- och avsättningsförhållandena för slaktdjur samt kött och fläsk. Beckman. 251 s. Jo. 1933:12.
    Berättelse över statens spannmålsnämnds verksamhet m. m. under år 1932. Marcus. 126 s. Jo. 1933:17.
    Betänkande med förslag ang. ändrade bestämmelser om mjölkavgifters upptagande och användning. Marcus. 62 s. Jo. 1933: 18.
    Betänkande rörande ändrade grunder för utarrendering av kronojord. Idun. iv, 176 s. Jo. 1933:32.
    Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgärder för att främja komplettering av ofullständiga jordbruk. Marcus. 57 s. Jo. 1933:33.
    Sociala jordutredningens betänkande med förslag till lagstiftning ang. skogsfångs- och mulbetesservitut. Marcus. 100 s. Jo. 1934: 55.
    Betänkande med utredning och förslag rörande organisation av försöksverksamheten på växt- och trädgårdsodlingens område. Kihlström. 198 s. Jo. 1934:4.
    Utredning med förslag om åtgärder för åstadkommande av billiga egnahemsbyggnader. Lindström. 56 s. Jo. 1934: 6.
    Jordbrukskreditutredningen. Betänkande med förslag till förordning ang. statens lånefond för sekundärlån mot inteckning i jordegendom, m. m. Beckman. 147 s. Jo. 1934:37.
    — —. Betänkande med förslag till kungörelse ang. lån till jordbrukare för genomförande av ackord m. m. Beckman. 93 s. Jo. 1934:45.
    Betänkande med förslag ang. avsättningen av smör och andra fettämnen av inhemskt ursprung. Marcus. 190 s. Jo. 1934:43.

 

b) Skogsbruk.
    Betänkande med förslag ang. åtgärder för ett bättre utnyttjande av landets skogstillgångar. Beckman. 245 s. Jo. 1933:2.
    Betänkande med förslag till lag om virkesmätning m. m. Marcus. 188 s. Jo. 1934:32.

 

c) Industri och handel.
    Betänkande beträffande vattenfallsstyrelsens taxor för elektrisk kraft till abonnenter på landsbygden. Idun. 148 s. K. 1933:8.
    Betänkande ang. ordnandet av avsättningsförhållendena för inom riket tillverkad sprit m. m. Marcus. 323 s. Fi. 1933: 25.
    Statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934. Norstedt. 56 s. K.1934: 17.
    Utredning och förslag ang. importmonopol på kaffe. Marcus. 50 s. Fi.1933: 15.

 

KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1933 OCH 1934. 289d) Sjöfart.

 

    Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande frihamnsväsendet. Norstedt. 253 s. Fi. 1934:36.
    Betänkande med förslag ang. frågan om lämpliga åtgärder till skydd för sjömän vid besök i utländska hamnar. Idun. 208 s. H. 1934:5.
    Betänkande med förslag till sjöarbetstidslag. Norstedt. 130 s. H. 1934:8.
    Betänkande med förslag ang. bemanning av svenska fartyg jämte statistiskutredning ang. svenska handelsflottans bemanning år 1931. Norstedt. 174 s. H. 1934:23.

 

e) Kommunikationsväsen.

 

    Betänkande med förslag ang. varningsmärken och säkerhetsanordningar vid korsningar i samma plan mellan järnväg och väg m. m. Idun. 99 s. K.1933: 7.
    Betänkande med förslag till lag om rätt att med motorfordon befara enskild väg m. m. Idun. 24 s. K. 1933: 9.
    Betänkande ang. statsinlösen av Ostkustbanan och Uppsala—Gävle järnväg. Beckman. vj, 42 s. K. 1933: 13.
    Automatisering av telefonnätet på Sveriges landsbygd. Göteborg, Elander. 58 s. K. 1933:16.
    Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. Del. 1. Vägar. Del2. Avgivna utlåtanden. Hæggström. 434 s. 47 s. K. 1934:27, 28.
    Järnvägs- och automobiltrafik. Tullberg. (2), ix, 260 s. K. 1934:33.
    Varutrafiken med bil samt statistisk och kartografisk översikt av totala varutrafiken till och från Stockholm under maj månad 1932. Av O. JONASSON .Separatbilaga till 1932 års trafikutrednings betänkande d. 19 jan. 1934. Tullberg. 52, 44 s. K. 1934:34.
    Utredning rörande reguljär luftfart samt luftfartsmyndighetens organisation. Marcus. 244 s. K. 1934:48.

 

f) Bank-, kredit- och penningväsen.

 

    Utredning och förslag rörande rätt för sparbankerna och postsparbanken att anlita ombud m. m. Marcus. 108 s. Fi. 1933:30.
    Betänkande i fråga om inrättande av ett institut för medellång och långfristig kreditgivning åt företag inom näringslivet. Marcus. 54 s. Fi. 1934: 7.
    Stadshypotekssakkunnigas betänkande med förslag till förordningar ang. konungariket Sveriges stadshypotekskassa samt ang grunderna för stadshypoteksföreningars bildande och verksamhet m. m. Marcus. 102 s. Fi. 1934: 13.
    Utredning i fråga om användandet av postsparbankens medel. Marcus. 48 s. K. 1934:26.

 

11. FÖRSVARSVÄSEN.

 

    1934 års militärpensionssakkunniga. Betänkande med förslag till tjänstepensionsreglemente för befattningshavare vid försvarsväsendet. Marcus. 276 s.Fi. 1934:49.

E. L—e.

 

19 — Svensk Juristtidning 1935.