Norsk lovgivning i 1934. For å åpne adgang til ratifikasjon av den nordiske konvensjon om arv og dødsboskifte er det utferdiget en lov av 16 mars 1934 om tillegg til lovgivningen om arv og skifte. Loven går ut på at det ved overenskomst med fremmed stat kan fastsettes regler om forholdet mellem de to staters arvelovgivning, om forholdet mellem statenes skiftelovgivning og lovgivning om gjenlevende ektefelles hensitten i uskiftet bo, likesom det kan vedtas at skiftebehandling som er åpnet i den ene stat, også skal omfatte boets formue i den annen stat.
    Den internasjonale sundhetskonvensjon, som blev vedtatt i Paris 1926, foranlediget enkelte forandringer i den norske lov om foranstaltninger mot innførsel av smittsomme sykdommer av 17 juni 1909. En tilleggslov herom blev gitt 1 juni 1928, men er ennu ikke satt i kraft. Under 1 juni 1934 er det nu gitt en ny fullstendig lov om vern mot innförsel av smittsom sykdom, og det er herved også tatt sikte på å tiltre de internasjonale avtaler om visse karantænespørsmål som det er utarbeidet utkast til av det internasjonale sundhetskontor i Paris i 1930 og 1931.

 

304 OLE F. HARBECK.    Lov av 22 juni 1934 om økonomisk embedseksamen ved Universitetet går ut på en nyordning av det statsøkonomiske studium, som fremdeles skal høre under Det juridiske fakultet.
    Ved lov av 1 juni 1934 om foreningsregister er det besluttet oprettet et register hvori kan optas foreninger (sammenslutninger) med lovlig formål. Efter norsk rett er det ikke nødvendig at en forening har fått en offentlig autorisasjon i nogen form for at den skal kunne anerkjennes som juridisk person. Den nye lov gjør ingen forandring i denne regel, men gir foreninger adgang til å bli innført i et offentlig register for at de skal kunne opfylle vilkårene for å bli anerkjent også i fremmede land, som krever at en forening skal være »inkorporert«. Særlig har det vist sig at dette har betydning for visse foreninger, f. eks. Den norske sjømannsmisjon, som eier faste eiendommer i andre land.
    En tilleggslov av 29 juni 1934 til loven om vergemål for umyndige åpner adgang til å få opnevnt en »hjelpeverge» for en myndig person som ved sykdom eller fravær midlertidig er forhindret i å vareta sine anliggender. Før opnevnelse finner sted, skal den sykes eller fraværendes samtykke innhentes, når dette er mulig og ikke av særlige grunner er utilrådelig. Bestemmelsen er foranlediget ved en avhandling av professor RAGNAR VOGT i Tidsskrift for Rettsvidenskap 1932 s. 107 flg., som særlig omhandler sinnslidende.
    Lov om adgang til sterilisering m. v. av 1 juni 1934 er overensstemmende med den kgl. proposisjon som det er gjort rede for i SvJT 1934 s. 181.
    I loven om arbeidstvister er gjort enkelte forandringer ved en tilleggslov av 26 juni 1934. Den mest betydningsfulle forandring, som det forøvrig har vært megen strid om, er de nye regler om avstemning over meglingsforslag. Avstemningen skal være hemmelig og skriftlig med rene ja- eller nei-stemmer. Loven gir regler om hvor stort flertall kreves for at et meglingsforslag skal anses forkastet.
    Flere lover skyldes den økonomiske krise. Således er det under 29 juni 1934 gitt en midleitidig lov som gir adgang til å påby at de av en aksjebank eller sparebank benyttede rente- og provisjonssatser nedsettes. Lovene om lånekasser for jordbrukere og fiskere er avløst av midlertidige lover av 29 juni 1934 om gjeldsordning for jordbrukere og fiskere. Lovene gir regler om "gjeldsmegling" med sikte først og fremst på frivillige akkordordninger, men gir også adgang til å gjennemføre tvungen nedsettelse av fordringer, når Lånekassens styre finner dette rimelig. Det skal da holdes en takst over jordbrukerens eiendom for å få fastslått hvor stor del av pantegjelden eiendommen skal anses å gi dekning for. Det udekkede beløp blir uprioritert fordring. Ved taksten fastsettes også hvor stor del av den uprioriterte gjeld skyldneren antas å kunne klare. Når denne del er betalt, bortfaller resten av fordringene. Ved gjennemføringen av den slags ordninger er det forutsetningen at Lånekassene skal medvirke ved å yde lån mot pant i jordbruks

 

NORSK LOVGIVNING I 1934. 305eiendommer og fiskefartøier. Mens gjeldsmegling pågår, kan det ikke overfor skyldneren fremmes nogen tvangsforretning som er ledd i en gjeldsforfølgning.
    De midlertidige lover av 29 juni 1934 om "krisetiltak til støtte for landbruket" og om "fremme av omsetningen av jordbruksvarer" har det stått stor politisk strid om, men de er neppe av en sådan juridisk interesse at det er grunn til å gjøre nærmere rede for dem i denne oversikt. De regulerer forbruket av kraftfor, markedsføring av melk og flesk m. v., avgift på margarin og innblanding av smør i margarin, omsetningsavgifter og avgift til utjevning av prisforskjell på melk til forskjellig bruk osv.
    Til slutt nevnes en provisorisk anordning (midlertidig lov, utferdiget av Kongen) av 17 august 1934 om "betalingsutjevning". Bestemmelsen er foranlediget av en clearing-avtale med Tyskland og går ut på at "hvis et fremmed land begrenser eller hindrer overføring av betalingsmidler til Norge, kan Finansdepartementet treffe de bestemmelser som finnes påkrevet for at norske tilgodehavender i vedkommende land kan få dekning ved utjevning i tilgodehavender i Norge".

Ole F. Harbek.