Internationell straffrätts- och fångvårdskongress i Berlin. Den XI. internationella straffrätts- och fångvårdskongressen äger rum i Berlin under tiden 19 — 24 augusti 1935, anordnad av Commission internationale pénale etpénitentiaire. Kongressen kommer att arbeta på fyra sektioner. Programmet upptager i huvudsak följande överläggningsämnen. I. sektionen (lagstiftning): Vilken befogenhet böra domstolarna hava med avseende på verkställigheten av ett ådömt straff? Vilka åtgärder böra vidtagas för att förkorta de s. k.»procés monstres» (jätteprocesserna)? Böra lindringar i strafflagstiftningen få inflytande på domar, som redan blivit verkställbara, och vilket inflytande böra ändringar i straffverkställighetslagstiftningen erhålla på straff, som slutgiltigt ådömts före ändringen, eller som då redan börjat verkställas? II. sektionen (administration): Äro de metoder, som användas vid straffverkställigheten i syfte att uppfostra och förbättra brottslingarna, ändamålsenliga och lämpliga? Vilken betydelse har arbetslösheten under kristider för fångarbetet? Hur bör verkställigheten av frihetsstraff differentieras från verkställigheten av sådana skyddsåtgärder, som även innefatta ett frihetsberövande? III. sektionen (prevention): När och hur bör sterilisation komma till användning i ett modernt straffsystem? Är det önskvärt, att domstolarna beredas möjlighet att förbjuda brottslingar, dömda för brott i sammanhang med deras yrke, att utöva detta yrke? Är det önskvärt att upprätta särskilda asyler för frigivna? IV. sektionen (ungdomsbrottslighet): Bör man giva barndomstolarna befogenhet att ingripa

 

NOTISER. 315ej blott mot urspårade barn och ungdomar utan även mot sådana yngre, som— utan att hava gjort sig skyldiga till förseelse — äro utsatta för moraliska faror? Huru bör man, vid förvaring i preventivt syfte av minderåriga, tillgodose intresset att skydda de minderåriga mot de moraliska faror, varmed förvaringen kan vara förenad? Huru bör man ordna hjälpverksamheten för barn och ungdomar vid deras frigivande från skolor och andra institutioner, där de insatts i anledning av domstols förordnande?
    Berättigade att deltaga i kongressen äro — utom regeringsdelegerade — bl. a. domare, universitetslärare, riksdagsledamöter, fångvårdstjänstemän, advokater samt medlemmar av kriminalist- och skyddsföreningar. Kongressens huvudspråk blir franska, ehuru tyska och engelska även kunna användas. Anmälan om deltagande sker till den lokala organisationskommitténs sekreterare Walter Arlt, Justizministerium, Wilhelmsstrasse 65, Berlin W. 8, varvid deltagaravgiften, 25 guldfrancs, skall bifogas. Rapporter rörande överläggningsämnena komma i sinom tid att översändas till anmälda deltagare.