Antibrottslighetskonferens i Washington. På initiativ av U. S. A:s justitieminister attorney general Homer Cummings avhölls 10—13 dec. 1934 i Washington en konferens rörande brottslighetens bekämpande. I konferensen deltogo omkring 600 representanter för olika yrkes- eller lekmannagrupper, vilka i ett eller annat hänseende hava sin verksamhet inriktad på brottsligheten. Blott en tredjedel av deltagarna voro jurister i vanlig mening. Programmet upptog ett stort antal föredrag med åtföljande diskussioner överskiftande ämnen från rent kriminaltekniska sådana till mycket populära spörsmål såsom t. ex. »Varför trycka tidningarna nyheter om brott?». Överläggningarna resulterade i åtskilliga resolutioner, varav den betydelsefullaste måhända är beslutet om att göra konferensen till en vartannat år återkommande institution. Det första föredraget hölls av avdelningschefen för polisärenden i det federala justitiedepartementet Edgar J. Hoover över ämnet »Spaning och gripande». Föredragshållaren betonade med särskild skärpa vikten av attpolis- och åklagarmyndigheterna finge fullfölja sitt arbete ohämmade av politiska påtryckningar och inflytelser, en synpunkt, som för övrigt återkom hos åtskilliga andra talare. Fängelseväsendet var ämnet för flera föredrag, vari man med eftertryck framhöll arbetets betydelse för fängelselivet och vidare påtalade de ogynnsamma brottsbefrämjande förhållandena i de små lokala fängelserna. Konferensen var föremål för mycken offentlig uppmärksamhet, presidenten Roosevelt själv talade vid densamma, och presskommentarerna voro särdeles entusiastiska. Icke desto mindre torde det ligga i sakens natur, att konferensen främst om icke uteslutande har sin betydelse genom att den måhända ökat allmänhetens intresse för brottslighetens bekämpande — några praktiska resultat har den väl däremot knappast avsatt.

K. H.

 

    American Scandinavian Legal Society. En förening med detta namn är under bildande i Nordamerikas Förenta Stater. Föreningen skall ha till ändamål att främja studiet av äldre skandinavisk rätt och dess inflytande på anglosaxisk rätt. Förslaget att bilda föreningen framlades av domare Sveinbjorn Johnson, vilken är knuten vid University of Illinois, på ett möte med Association of American Law Schools i Chicago i december 1934. I de för-

 

316 NOTISER.handlingar, som därefter följt, ha deltagit prof. Curtis Chandler Williams vid University of West Virginia, prof. A. M. Tollefson vid Drake University samt Dean O. H. Thormodsgard och prof. S. B. Severson vid University of North Dakota.
    Medlemskap i föreningen kan vinnas av lärare i rättskunskap, praktiska jurister med sinne för vetenskapliga studier, vilka visat intresse för föreningens verksamhetsfält, samt i särskilda fall historiker. Såsom skäl för föreningens bildande anföres, att den skandinaviska rättens inflytande på den anglosaxiska hittills blivit mycket litet undersökt av vetenskapsmän, som skriva på engelska, och icke heller mycket av forskare, vilka författa på annat språk. Man hoppas, att föreningen genom initiativ och lämnande av ekonomiskt stöd skall kunna göra en värdefull insats på rättshistoriens och den jämförande rättsforskningens områden.