Statsvetenskaplig examen. Av ecklesiastikministern tillkallade sakkunniga för ytterligare utredning angående inrättande av en statsvetenskaplig examen, professorn A. Brusewitz ordf., statssekreteraren H. Eriksson, professorn G. Myrdal och professorn K. Olivecrona med amanuensen N. G. Rosénsom sekr. (se SvJT 1934 s. 194 och 425) ha den 1 mars 1935 avlämnat sitt betänkande. De sakkunniga föreslå att en statsvetenskaplig examen inrättas med två olika linjer, en inom juridiska och en inom filosofiska fakulteten. Å den filosofiska linjen äro enligt förslaget nationalekonomi, statistik och statskunskap obligatoriska ämnen. Sammanlagt sju betygsenheter erfordras, varav minst sex i de obligatoriska ämnena. Den återstående betygsenheten kan avse något av ämnena geografi, historia, praktisk filosofi och matematik. Härjämte ingår i examen en allmän juridisk kurs, närmast motsvarande den vanliga propedeutiska kursen i juridiska fakulteten men något större. En examen å den juridiska linjen innefattar förutom samma kurs ämnena juridisk encyklopedi, statsrätt med folkrätt, förvaltningsrätt, finansrätt, nationalekonomi samt åtminstone ettdera av ämnena statistik eller statskunskap. I de sistnämnda tre ämnena eller i nationalekonomi och ettdera av de två andra ämnena fordras sammanlagt fyra betygsenheter. I något av ämnena statsrätt med folkrätt, förvaltningsrätt eller finansrätt fordras två betygsenheter. Å bägge linjerna kan dessutom vilket som helst ämne inom filosofiska fakulteten tillväljas samt å den juridiska linjen rättshistoria och internationell privaträtt. Examen skulle berättiga till avläggande av filosofie licentiatexamen. Titeln skulle bli politices magister. Prof. Brusewitz uttalar i ett särskilt yttrande, att examen å den juridiska linjen lämpligen borde bestå av den nuvarande propedeutiska kursen i väsentligen oförändrat skick, samtliga ämnen i juris kandidatexamens första grupp, förvaltningsrätt, nationalekonomi, statistik och statskunskap. Prof. Olivecrona föreslår i ett särskilt yttrande, att både nationalekonomi och statistik borde vara obligatoriska på den juridiska linjen, under det att statskunskap borde bli ett frivilligt tillvalsämne.

 

    Den nya professuren i civilrätt vid Stockholms högskola har nu kungjorts till ansökan ledig (se SvJT 1935 s. 108). Professurens innehavare skall hava undervisnings- och examinationsskyldighet i familjerätt och sakrätt. Ansökningstiden utgår den 13 maj 1935 kl. 12 m.