NOTISER. 317    Juris licentiatseminarium i Uppsala. Innevarande vårtermin har i Uppsala under ledning av prof. Holmbäck ett försök gjorts med seminarieövningar för jur. lic. ex. F. n. fortsätta ej mindre än 8 jur. kandidater sina teoretiska studier. Försöket har även fallit synnerligen lyckligt ut, och seminarierna ha varit besökta, förutom av samtliga docenter och licentiander, av ett flertal intresserade. Diskussionen, som hittills i anslutning till framlagda uppsatser mest rört sig om allmänna princip- och metodfrågor, har varit synnerligen livlig och tillfredsställelsen har varit allmän. Även från Stockholms högskola har deltagande ägt rum. H. M—l.

 

    Juridiska Fakultetens i Uppsala porträttsamling. Ett porträtt av fakultetens nyligen i pensionsåldern inträdde ledamot, prof. C. A. Reuterskiöld, vilket utförts i olja av konstnären Hans Johanson, avtäcktes vid en högtidlighet i fakultetens rum den 12 februari 1935 i närvaro av prof. Reuterskiöld, fakultetens ledamöter med damer, representanter för studentkåren m. fl. Fakultetens hyllning för prof. Reuterskiöld framfördes av dess dekanus, prof. V. Lundstedt.
    Juridiska Fakultetens i Uppsala sessionsrum prydes, förutom av det ovan nämnda nytillkomna porträttet av prof. Reuterskiöld, av porträtt i olja av åtskilliga förutvarande lärare vid fakulteten nämligen A. Berch, P. E. Bergfalk, D. Davidson, C. O. Delldén, E. V. Nordling, Knut Olivecrona, O. Rabenius, L. G. Rabenius, N. Risell och H. Rydin. Dessutom finnas bronsplaketter av J. Hagströmer och Hj. Hammarskjöld. I. A.

 

    Dödsfall. F. d. landskamreraren Ernst Gustaf Ahl avled i Sthm 4 april 1935. Född i Laholm 1853, blev han student 1874 och avlade hovrättsex. i Lund 1880. Efter tingstjänstgöring blev han vice häradshövding 1882. Landskontorist i Älvsborgs län 1883, övergick han 1885 såsom länsbokhållare till Kronobergs län, där han 1898 blev lanträntmästare och 1900 landskamrerare.
    F. d. landskamreraren Bror Axel Nicolaus Hendeberg avled i Vänersborg 11 april 1935. Han var född i Grönby i Skåne 1861, blev student 1880 och avlade hovrättsex. i Lund 1886. Efter att 1889 hava erhållit vice häradshövdingetiteln, blev han 1890 e. länsnotarie i Östergötlands län, 1895 länsnotarie i Västmanlands län och 1904 kronofogde i Fryksdals fögderi. Han blev landskamrerare i Blekinge län 1905 och i Älvsborgs län 1909.
    Ombudsmannen Nils Gustaf Otto Varenius avled i Sthm 25 april 1935. Född i Uppsala 1890, avlade han studentex. 1910 och jur. kand. ex. 1914. Efter tingstjänstgöring blev han notarie i järnvägsstyrelsen 1920, sekreterare därstädes 1929 och styrelsens ombudsman 1934.
    Vice häradshövdingen Axel Westman avled i Sthm 29 april 1935. Född i Sthm 1861, blev han student 1879 och avlade 1885 hovrättsex. Han blev 1888 vice häradshövding och 1891 stadsfogde i Halmstad. Vid sidan av denna tjänst bedrev han advokatverksamhet, tills han 1899 blev förste rådman i staden.Under många år uppehöll han borgmästarämbetet i Halmstad. År 1916 övergick han till chefsskapet för huvudstadens spårvägsväsen, på vilken post han kvarstod till 1922. Han var flitigt anlitad i allmänna värv och tillhörde åren 1912—17 riksdagens andra kammare. År 1916 blev han ledamot av strafflagskommissionen. Han tillhörde på sin tid även ledningen för åtskilliga affärsföretag.

 

    Revision av strafflagen för krigsmakten. Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 22 mars 1935 har chefen för justitiedepartementet d. 18 april

 

318 NOTISER.1935 tillkallat f. d. militieombudsmannen häradshövding Gustaf Lindstedt, ledamoten i lagberedningen revisionssekreterare Fritz Sterzel och krigsdomaren vid Upplands regemente, professorn i straffrätt vid universitetet i Uppsala Folke Wetter att jämte byråchefen för lagärenden i departementet C. G. Hellquist såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning angående revision av strafflagen för krigsmakten samt före d. 1 okt. 1935 avgiva betänkande rörande grundlinjerna för en sådan revision.
    Samtidigt har chefen för justitiedepartementet med stöd av samma bemyndigande uppdragit åt justitieombudsmannen Ragnar Gyllenswärd att verkställa utredning rörande behovet av ändrade regler om utövningen av militära befälhavares disciplinära bestraffningsrätt samt före nyssnämnda dag avgiva utlåtande i ämnet. Vid denna utredning biträder t. f. byråchefen för lagärenden E. Leche.