Justitiedepartementet. K. M:t har
    d. 22 mars 1935 förordnat assessorn vid hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Gustaf Hellquist att fr. o. m. d. 1 maj 1935 vara byråchef för lagärenden i justitiedepartementet;
    d. 18 april 1935 förordnat presidenten i Svea hovrätt Birger Ekeberg att jämte hovrättsrådet i samma hovrätt Hugo Wikander, som förut tillkallats( jfr SvJT 1933 s. 606, 1934 s. 316, 1935 s. 103, 191), i egenskap av sakkunnig inom justitiedepartementet verkställa utredning och avgiva förslag angående lagstiftning om befordran med luftfartyg samt om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg.
    Lagbyråerna i justitiedepartementet förestås enligt departementschefens förordnande fr. o. m. den 1 maj 1935 t. v.: 1:a byrån (för civilrätt) av byråchefen C. Romberg, 2:a byrån (för processrätt), under ledighet för byråchefen Hellquist maj och juni 1935, av t. f. byråchefen E. Leche och 3:e byrån (för straffrätt) av byråchefen G. A. Eriksson.
    Å justitiedepartementets lagbyråer tjänstgör sedan d. 1 april 1935 e. fiskalen vid hovrätten över Skåne och Blekinge Bengt Lassen.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 18 april 1935 medgivit att hovrätten över Skåne och Blekinge må för en tid av högst tre veckor förstärkas med två extra adjungerade ledamöter (för att möjliggöra under instundande sommarferier föredragning av det synnerligen vidlyftiga och invecklade s. k. Henningssonska målet).

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 30 mars 1935 till vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol fr. o. m. d. 1 april 1935 tillsvidare t. o. m. d. 31 mars 1938 förordnat vice häradshövdingen Nils Bärnheim.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 8 mars 1935 anbefallt hovrätten över Skåne och Blekinge att efter vederbörandes hörande till K. M:t inkomma med utredning jämte utlåtande, huruvida i anledning av uppkommen vakans å häradshövdingämbetet i Östrahärads domsaga samma domsaga kunde förenas med Medelsta häradsdomsaga, ävensom förordnat att, i avbidan på K. M:ts vidare beslut i anledning av utredningen, med åtgärder för det ledigblivna häradshövdingämbetets återbesättande skulle anstå;
    d. 5 april 1935 förordnat att Södra Möre domsaga, vilken utgör ett tingslag med tingsställe i Vassmolösa, skall fr. o. m. d. 1 jan. 1936, tillsvidare intill dess K. M:t i samband med framdeles skeende förändring av domsagans område eller eljest kan komma att annorlunda förordna, hava tingsställe jämväl i Nybro samt att å detta tingsställe årligen skola hållas allmänna tingssammanträden till samma antal som å tingsstället i Vassmolösa;
    d. 26 april 1935 förordnat, att för Kungsbacka stad skall uppläggas ny fastighetsbok i enlighet med de för uppläggande av fastighetsböcker för landet gällande bestämmelser.