NOTISER. 319    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 8 mars 1935 till ordförande å Göteborgs rådhusrätts andra avdelning fr. o. m. d. 10 mars 1935 förordnat t. f. handels- och politiborgmästaren i Göteborg, rådmannen Ernst Frick;
    d. 15 mars 1935 beviljat rådmannen i Stockholm Karl Modigh avsked från rådmansämbetet fr. o. m. d. 27 mars 1935;
    s. d. medgivit att med åtgärder för återbesättande av magistratsrådmanstjänsten i Gävle må anstå tillsvidare till 1935 års utgång;
    d. 30 mars 1935 medgivit att med åtgärder för återbesättande av borgmästartjänsten i Umeå må anstå tillsvidare till d. 1 okt. 1935;
    d. 26 april 1935 medgivit att med åtgärder för återbesättande av förste rådmanstjänsten i Uddevalla må anstå till 1935 års utgång.

 

    Städernas jurisdiktion. Beträffande fyra olika städer är f. n., efter initiativ av städerna själva, frågan om deras jurisdiktion under utredning. Sålunda har K. M:t på framställning av vederbörande stadsfullmäktige
    d. 22 febr. 1935 anbefallt länsstyrelsen i Skaraborgs län att föranstalta om utredning ang. Falköpings stads förenande i judiciellt avseende med Vartofta och Frökinds härads domsaga vid nuvarande borgmästarens avgång;
    d. 5 april 1935 anbefallt länsstyrelsen i Älvsborgs län att föranstalta om utredning ang. Alingsås stads förenande i judiciellt avseende med Vättle, Ale och Kullings härads domsaga vid nuvarande borgmästarens avgång.
    Såsom förut meddelats (SvJT 1934 s. 621) hava vidare stadsfullmäktige i Uddevalla beslutat låta verkställa utredning om stadens uppgående i Sunnervikens domsaga.
    Framställningen från stadsfullmäktige i Simrishamn om övervägande av stadens förenande med Ingelstads och Järrestads härads domsaga (se SvJT 1931 s. 639 och 1932 s. 600) har remitterats till hovrätten över Skåne och Blekinge för yttrande.
    Härutöver är f. n. ännu oavgjord frågan om jurisdiktionen i städerna Filipstad, Örnsköldsvik, Falkenberg, Söderhamn, Gränna, Oskarshamn, Lysekil, Skövde, Hedemora och Säter.

 

    Ministerskifte i Norge. Ved venstreministeriet Mowinckels avgang og arbeiderpartiministeriet Nygaardsvolds tiltredelse i mars 1935 er som justisminister utnevnt overrettssakfører Trygve Lie.
    Statsråd Lie er født 1896, tok juridisk embedseksamen 1919 og fikk bevilling som overrettssakfører i 1922. Fra 1919 til 1922 var han sekretær i Det norske arbeiderparti og har siden 1922 vært juridisk konsulent for Arbeidernes faglige landsorganisasjon. Var medlem av Aker kommunes formannskap 1923—31 og har hatt en rekke tillitshverv i Arbeiderpartiet; således har har han siden 1926 vært medlem av partiets landsstyre. Utgav i 1929 »De arbeiderfientlige lover og kampen mot dem».
    Den tidligere justisminister, høiesterettsadvokat Arne Sunde, er konstituert som høiesterettsdommer for den tid høiesterettsdommer K. F. Dahl er medlem av Stortinget. O. F. H.

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1935 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit utlåtande:
    d. 27 mars: motioner (I:51, 175, II:134 och 220) ang. utredning om rätten att idka hantverk (FLU 27), i skrivelse till K. M:t anhöll BD, att K. M:t ville låta verkställa ny utredning ang. frågan om införande av legala kompetensvillkor inom hantverket;
    motioner (I:13, 23, II:27, 28 och 335) rörande kringföringshandel (FLU 28), avslagna;

 

320 RIKSDAGEN.    motion (II: 250) ang. utredning rörande katalog- och postorderaffärerna och reglering av den därmed sammanhängande agentverksamheten och kringföringshandeln (FLU 29), avslagen;
    motion (II:221) med förslag om visst tillägg till 18 § näringsfrihetsförordningen (FLU 30), avslagen;
    motion (II:129) ang. åtgärder mot användande av automatapparater för handel med sötsaker och dylikt (FLU 31), avslagen;
    d. 30 mars: k. prop. nr 126 med förslag till lag om inlösen av vissa frälseräntor, m. m. (FLU 32), bifallen;
    k. prop. nr 147 med förslag till förordning om utsträckt tillämpning av de i kungörelsen d. 3 febr. 1888 (nr 1 s. 3) samt 4 § lagen d. 2 dec. 1892 (nr 106) meddelade bestämmelser ang. ersättning av statsmedel för gulden frälseränta (FLU 33), bifallen;
    k. prop. nr 110 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § 4 mom. förordningen d. 6 juni 1925 (nr 172) med vissa bestämmelser ang. befattningshavares vid polisväsendet rätt till lön och pension m. m. (FLU 34), bifallen;
    motion (II:337) ang. vissa ändringar i lagen om arbetstidens begränsning (ALU 16), avslagen;
    motion (II:336) ang. reglering av löne- och arbetstidsförhållanden för ungdom i icke-industriellt arbete (ALU 17), avslagen;
    motion (II: 57) ang. viss ändring i gällande bestämmelser för den obligatoriska statliga olycksfallsförsäkringen (ALU 18), avslagen;
    d. 3 april motioner (I:12, 98, II:29 och 78) ang. beredande av skydd för pensionsfonder inom enskilda företag m. m. (ALU 19), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville till allsidig och skyndsam utredning upptaga frågan om lagstiftning i syfte att få till stånd betryggande former för pensionering av anställda hos enskilda företag och sammanslutningar;
    k. prop. nr 83 med förslag till förordning med vissa bestämmelser om arbetsförmedling m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 20), RD antog förslaget till förordning med vissa ändringar, varjämte RD i skrivelse till K. M:t meddelade, att RD för sin del biträdde vederbörande departementchefs i det vid propositionen fogade statsrådsprotokollet uttalade uppfattning, att förslaget till konvention ang. avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer borde av Sverige ratificeras samt att ratifikationen icke borde ske tidigare än d. 1 jan. 1936;
    k. prop. nr 127 med förslag till lag om ändrad lydelse av 72 § växellagen m. m. (ALU 21), bifallen;
    d. 6 april: motioner (I: 21 och 275) om vägfred m. m. (FLU 36), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t måtte verkställa skyndsam utredning i de av utskottet omförmälta hänseenden samt för RD framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    k. prop. nr 119 ang. ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket (FLU 37), bifallen;
    k. prop. nr 156 med förslag till lag om ändrad lydelse av 50 § stadsplanelagen d. 29 maj 1931 (nr 142) ävensom i ämnet väckta motioner (FLU38), prop. bifallen;
    k. prop. nr 157 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § förordningen d. 13 april 1883 (nr 16 s. 1) ang. förlagsinteckning (FLU 39), bifallen;
    d. 13 april: k. prop. nr 89 med förslag till förordning om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel m. m. (FLU 35), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 27 april: k. prop. nr 201 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 2 § strafflagen (FLU 41), bifallen;
    motion (II:103) ang. lagstiftning till radiolyssnares skyddande mot obehöriga störningar (FLU 42), avslagen;
    motion (II:330) om viss ändring i fattigvårdslagen (ALU 23), avslagen.