SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1934.1

 

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.
Christensen, Severin. Rättsstaten. Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund. 2:a uppl. Övers. Sthm. Natur och kultur. 254 s.Kr. 2.75.
Colliander, Elof. Sveriges rikes lag. 1734—1934. Bibliografisk förteckning. Minnesskrift 12, s. 513—549.
Flensburg, E. G. Advokaten: Suppl. Den nya lagstiftningen om boutredning och arvsskifte. Sthm. Schildt. 53 s. Kr. 2.50.
Groth, G. S. Groths formulärbok. Sthm. Saxon & Lindström. 216 s. Kr. 3.50.
Handlingarna i målet mot Populärtidskrift för sexuell upplysning... Sthm. Clarté. 70 s. Kr. 1.00.
Justitiematrikel 1934 utgiven av ARTHUR GULLBERG. Sthm. Tullberg. 420 s. Kr. 15.00. (SvJT 1934 s. 594.)
Lundstedt, Vilhelm. Torsten Kreuger oskyldigt dömd. Utlåtande. Sthm. Seelig. 70 s. Kr. 1.00.
Löfgren, Eliel. Klockorna i Östervåla. Sthm. Bonnier. 358 s. Kr. 9.50. (SvJT 1935 s. 264.)
Marks von Würtemberg, E. Blick på den svenska lagstiftningen alltifrån adertonhundratalets början. Minnesskrift 1, s. 143—202.
Matz, Siegfried. Juridik till husbehov. Sthm. Norstedt. 164 s. Kr. 2.50.
Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av riksens ständers beslut. D. 1,2, 3. Sthm. Nord. bokh. 549, 1154, 399 s. Tills. kr. 12.00; bibliofiluppl. Kr. 30.00. (SvJT 1934 s. 537, 587,1935 s. 64.)
Reuterskiöld, C. A. Sveriges rikes lag 1734 och 1934 ur rättssystematisk synpunkt. Minnesskrift 1, s. 404-423.
Skarstedt, S. Några ord om tillblivelsen — vart år i januari — av en ny lagbok. Minnesskrift 1, s. 494 — 512.
Sveriges Rikes lag. Gillad och antagen på riksdagen år 1734. Till 200-årsdagen av lagens tillkomst efter den första i antikva tryckta upplagan av år 1780 utgiven i facsimile 1934. = Minnesskrift 3.
Sveriges riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning utg. enligt beslut av 1926 års riksdag. Sthm. Victor Petterson. Avd. 1, Bd 5, 6, 8, Avd. 2, Bd 11—14.
Wetter, Folke. Om beräkning av laga tid enligt 1734 års lag. Minnesskrift 2, s. 1114—1140.
Wrede, R. A. Rättsutvecklingen i Finland efter skilsmässan från Sverige. Minnesskrift 1, s. 424-491.
Överståthållarämbetet 1634 16/10 1934. Sthm. Norstedt. 557 s.
 

RÄTTSHISTORIA.3
Almquist, Jan Eric. Johan Stiernhöök och den yttre laghistorien. En rättshistoriografisk studie. Upps. Lundequistska bokh. 51 s. Kr. 1.50— Upps. univ. årsskr. Juridik 3. (SvJT 1934 s. 364.)
Almquist, Jan Eric. Till frågan om skattebondens

 

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl., (för dessa, se Årsbibliografi över Sveriges off. publ. utg. av Riksdagsbiblioteket och SvJT 1935 s. 285.) ävensom icke kommenterade lageditioner, kalendrar och tidskrifter.

2 Med hänvisningarna till »Minnesskrift» åsyftas det här nedan under detta ord upptagna verket. »Minnesskrift ägnad 1734 års lag», d. 1—3.

3 Uppsatser med rättshistoriskt innehåll återfinnas även under de följande speciellarubrikerna. 

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1934. 369jordäganderätt under perioden 1719— 1789. Minnesskrift 2, s. 97—136.
Bendz, Gunnar. Om hovrätterna från deras uppkomst till 1734 års lag. Minnesskrift 2, s. 938—957.
Berglund, Hadar. Om nabos lösningsrätt och andra rättsförhållanden mellan grannar i stad. Rättshistoriska anteckningar vid 7 kap. jordabalken och 29 kap. byggningabalken. Minnesskrift 2, s. 313—333.
Edling, Nils. Ur de svenska rådkammarprotokollen i justitieärenden vid slutet av 1600-talet. Minnesskrift 2, s. 992-1004.
Erich, Rafael. 1734 års lags bestämmelser om brott av politisk karaktär. Minnesskrift 2, s. 749—757.
Fahlbeck, Erik. Ståndsriksdagens sista skede 1809 — 1866. 482 s. Kr. 12.50.— Sveriges riksdag. Avd. l, Bd 8.
Gadolin, A. W. Bidrag till en jämförelse mellan 1734 års lags förmynderskapsinstitut och dess närmaste källor. Minnesskrift 2, s. 35—52.
Haataja, Kyösti. Jordlegorätten i 1734 årslag. Minnesskrift 2, s. 199—217.
Hallberg, Bertel. Claudius Kloot. Biografiska anteckningar om en svensk rättslärd från 1600-talet. Linköping. Billstens eftertr. boktr. 65 s. Kr. 2.75.
Handlingar rörande Sveriges historia. Utg. av Riksarkivet. Ser. 4. Kammarkollegiets protokoll. Med bilagor. 1. 1620—1638. Genom SAM. HEDAR. Sthm. Norstedt. 565 s. Kr. 16.00.
Hellner, Joh. Gift kvinnas rättsliga ställning enligt 1734 års lag. Minnesskrift 2, s. 53—71.
Hemmer, Ragnar. Uppsåtlig enkel misshandel enligt 1734 års lag. Minnesskrift 2, s. 758—772.
Holmbäck, Åke. Cronhielm och 1734 års lag. Minnesskrift 1, s. 54—90.
Ignatius Kaarlo. Häradsnämndens utveckling från Christoffers landslagstid till 1734 års lags tillkomst enligt finska domböcker. Minnesskrift 2, s. 1055—1070.
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. 2. Jämtlands domböcker 1634—1643. Östersund. Wisénska bokh. i distr. 185 s. Kr. 3.50. — Skrifter utg. av Jämtlands läns fornskriftssällskap. 4.
Lagerroth, Fredrik, Nilsson, J. E., & Olsson, Ragnar. Frihetstidens maktägande ständer 1719—1772. D. 1.306 s. Kr. 8.50 — Sveriges riksdag. Avd. 1, Bd. 5
Lagerroth, Fredrik. Frihetstidens maktägande ständer 1719—1772. D. 2. 381 s. Kr. 9.50. — Sveriges riksdag. Avd. 1, Bd 6.
Malmström, Åke. Rättsutvecklingen 1736 — 1809. Minnesskrift 1, s. 91—142.
Munktell, Henrik. Bergsmans- och bruksförlag intill 1748 års förlagsförordning. Akad. avh. Upps. Lundequistska bokh. 197 s. Kr. 6.00 —Upps. univ. årsskr. Juridik 1. (SvJT 1935 s. 57.)
Munktell, Henrik. Till förfalskningsbrottens historia. Minnesskrift 2, s. 773—806.
Olin, Gustav. Några blad ur det svenska straffsystemets historia. Minnesskrift 2, s. 807-863.
Olsson, Henrik A. Ministerstyrelse och kollegialprinciperna i svensk reformdiskussion 1812 — 1840. Studier i departementalreformens förhistoria. Akad. avh. Lund. Sundqvist & Emond. 439 s. Kr. 8.50.
Riksdagsprotokoll, Sveriges ridderskaps och adels från och med år 1719. D. 20:1. 20 oktober 1760— 2 april 1761. Sthm. Norstedt. 564, 199 s. Kr. 24.00.
von Seth, Pehr. Något om de jordbruks- och skogsekonomiska förhållanden och uppfattningar, som bilda bakgrunden till bestämmelserna i 1734 års lags byggningabalk. Minnesskrift 2, s. 437—464.
Sjögren, Ivar W. Studier angående fastighetsköpet enligt konung Magnus Erikssons allmänna stadslag. Minnesskrift 2, s. 279—310.
Sjöström, Bertil. Översikt över de reella exekutiva säkerhetsåtgärdernas historiska utveckling i den svensk-finska rätten. Minnesskrift 2, s. 1092—1113.
Stjernberg, Nils. Några ord rörande uppdragandet av gränsen mellan tjuvnad och åverkan i 1734 års lag. Minnesskrift 2, s. 864—873.
Wedberg, Birger. Gabriel Poppius. Minnesteckning. Sthm. Norstedt, 442 s. + 1 plansch. Kr. 5.00.
Westman, Karl Gustaf. Från landskapslagar och folkting till rikslag och ämbetsmannamässig rättstilllämpning. Minnesskrift 1, s. 9 — 53.

 

24 — Svensk Juristtidning 1935.

 

370 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1934.CIVILRÄTT.
Almén, Tore. Om köp och byte avlös egendom. Kommentar till lagenden 20 juni 1905. 3:e, delvis omarb.uppl., ombesörjd av RUDOLF EKLUND.Utg. med bidrag av Tore Alménsminnesfond. D. 1, 2. Sthm. Norstedt. 651, 403 s. Kr. 15.00, 10.00.
Anderberg, Einar. Jordabalken. Minnesskrift 1, s. 239—272.
Arrendelagen, Den nya... med häri intill 1 september 1934 gjorda förändringar... Med förklaringar, hänvisningar och sakregister 10:euppl. Sthm. Bonnier 63 s. Kr.1.50.
Beckman, Rudolf. Några ord om formkravet vid fastighetsköp enligt finsk rättspraxis. Minnesskrift 2, s. 137— 156.
Belfrage, Kurt. Svensk handelsrätt i sammandrag för handelsskolor och menige man. 10:e omarb. uppl.Sthm. Fahlcrantz, 300 s. Kr. 4.75.— Allmännyttiga handböcker. 4.
Björling, C. G. Lärobok i civilrättför nybörjare. 7:e uppl. Lund.Gleerup. 359 s. Kr. 8.75.
Boutredning och arvskifte, Lagen om, Med utförliga förklaringar, formulär samt arvs- och gåvoskattetabeller m. m. Sthm. Seelig. 287 s.Kr. 7.00.
Bäärnhielm, Gösta. Utomäktenskapliga barns ställning. Minnesskrift2, s. 7—34.
Caselius, Ilmari. Till tolkning avJ. B. 11:2. Minnesskrift 2, s. 157—175.
Cederberg, Lauri. Till frågan om likställighetsprincipens tillämpning inom handelsbolagsrätten. Minnesskrift 2, s. 499—522.
Ekeberg, Birger. Giftermålsbalken. Minnesskrift 1, s. 203-216.
Ekeberg, Birger. Ärvdabalken. Minnesskrift 1, s. 217—238.
Eriksson, Atle & Wilhelmsson, Erik. Förfarandet vid boutredning och arvskifte. Handbok för jurister och menige man. Sthm. Hökerberg. 312 s. Kr. 8.50. (SvJT 1934 s. 163.)
Hansson, Sigfrid. Tredje mans rätt. Enligt »lex Bergendal» och trettonmannakommissionens förslag. Redogörelse. Sthm. Tiden 84 s. Kr.0.50 — Landsorganisationens skriftserie. 36.
Holmbäck, Åke. Om klander i jordafång och om hemul. Minnesskrift 2, s. 218—249.
Hägerström, Axel. Nehrman-Ehrenstråles uppfattning av grunden för ett löftes juridiskt bindande kraft, belyst genom å ena sidan romersk å andra sidan naturrättslig rättsåskådning. Minnesskrift 2, s. 571—630.
af Hällström, Erik. Arvejordsinstitutet. Minnesskrift 2, s. 250—278.
Karlgren, Hjalmar. Utan det vises, att det honom till nytta använt är». (HB 18 kap. 3 § in fine.) Minnesskrift 2, s. 631 — 667.
Lundstedt, Vilhelm. Lösöreköpsförordningen och 1734 års lag. Anmärkningar i anledning av ett par prejudikat. Minnesskrift 2, s. 668—693.
Nial, Håkan. Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut. Sthm.Seelig. 130 s. Kr. 5.00.
Nial, Håkan. Handelsbalken. Minnesskrift1, s. 294-317.
Nial, Håkan. Penningskuld och penningvärde. Minnesskrift 2, s. 694—708.
Olivecrona, Karl. Föreläsningar överinteckningsförordningen. Upps.Lundequistska bokh. i distr. 145 s.Kr. 5.00 (SvJT 1934 s. 462.)
Stjernstedt, Georg. Äktenskapsskillnad. Minnesskrift 2, s. 72—94.
Strahl, Ivar. Utvecklingen av den svenska skadeståndsrätten på detutomobligatoriska området. Minnesskrift 2, s. 874—912.
Wikander, Hugo. Från 1720 års skråordning till 1929 års luftbefordringskonvention. Några drag ur densvenska inlags- och arbetsbetingsrättens utveckling. Minnesskrift 2,s. 709—730.
SPECIELL PRIVATRÄTT.
Behm, Olof. Rätten till verk av bildande konst enligt svensk lag. Handledn. utarb. på uppdrag av Konstnärernas intressekontor... Sthm.Norstedt i distr. 20 s. Kr. 1.00.
Eberstein, Gösta. Byggningabalken. Minnesskrift 1, s. 273—293.
Eberstein, Gösta. Den svenska växelrätten. Sthm.Norstedt. 324 s. Kr. 12.00.
Forssman, Hilding. Om delning av jord å landet. Minnesskrift 2, s.334—363.
Grefberg, G. Något om vattenverk

 

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1934. 371och fastighetsregistrering. Minnesskrift 2, s. 176—198.
Hult, Phillips. Från näringstvång tillnäringsfrihet. Minnesskrift 2, s.523—570.
Ræstad, Chr. De norska koncessionslagarna i stöpsleven. Sthm. Fritze.11 s. Kr. 1.00. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 268.
Schalling, Erik. Allmänningar. Minnesskrift 2, s. 382—436.
Thulin, Gabriel. Om delningsgrundi by. En studie med utgångspunkt i 1734 års lags bestämmelser i ämnet. Minnesskrift 2, s. 465—484.
Ägofred, Lagen om, den 2 juni 1933 jämte därtill hörande författningar. Med förklarande anm. utg.av THOR SJÖFORS. Sthm. Norstedt.234 s. Kr. 6.00. (SvJT 1935 s. 62.)


STRAFFRÄTT.
Almquist, Viktor. Straffrättsteorierna i lagstiftning och rättspraxis. Minnesskrift 2, s. 733 — 748.
Bergendal, Ragnar. Strafflagen. Minnesskrift 1, s. 318 — 340.
Schlyter, K. I fosterfördrivningsfrågan. Sthm (tr. i Oslo). Nord. Bokh.30 s. Kr. 1.00.


PROCESSRÄTT.
Agge, Ivar. Några drag av det svenska konkursförfarandets utveckling. Minnesskrift 2, s. 915 — 937.
Dillén, Nils. Några anmärkningar om den kontradiktoriska principen och om undantagen därifrån enligt 1734 års lag. Minnesskrift 2, s. 958—991.
Engströmer, Thore. Om skyldigheten att i rättegång förete föremål försyn eller besiktning. 2. Upps.Lundequistska bokh. 21 s. Kr. 0.75.— Upps. univ. årsskr. Program 1.(SvJT 1935 s. 67.)
Granfelt, O. Hj. Adhäsionsprincipen. Dess tillämpning enligt rättegångsbalken i 1734 års lag med särskilt beaktande av finländsk processpraxis. Minnesskrift 2, s. 1005—1022.
Gärde, N. Rättegångsbalken. Minnesskrift 1, s. 369—403.
Hassler, Åke. Utsökningslagen. Minnesskrift 1, s. 341 — 368.
Kallenberg, E. Svensk civilprocessrätt. Bd 2:5. H. 2. (Omfattar avslutningen på bevisrättens specielladel: bevis genom vittnen och sakkunnige) Lund. Gleerup. s. 1003—1134. Kr. 5.00. (SvJT 1935 s.146.)
Myrberg, Israel. Om de materiella förutsättningarna för återbrytande av laga kraftvunnen dom. Minnesskrift 2, s. 1071—1080.
Olivecrona, Karl. Några ord om genstämningsforum. Minnesskrift 2,s. 1081 — 1091.
Wildte, Sigurd. Förhandlingsformensutveckling i hovrätterna. Minnesskrift 2, s. 1141—1154.


STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT
(INKL. FINANSRÄTT).
Berglund, Hadar. Stadsplanebestämmelser, byggnadsordningar och allmän civillag. Föredrag... Sthm. Sveriges fastighetsägareförbund. 15s. Kr. 0.25. — Sveriges fastighetsägaresförbunds skriftserie 4.
Författningsbetänkande avgivet av Sveriges nationella ungdomsförbunds författningskommitté. SthmSeelig. 88 s. Kr. 2.00
Herlitz, Nils. Riksdagens finansmakt.420 s. Kr. 11.00. — Sveriges riksdag. Avd. 2. Bd 12.
Herlitz, Nils. Rättegångsbalkens betydelse på stats- och förvaltningsrättensområde. Minnesskrift 2, s. 1023—1054.
Hildebrand, Karl. Riksgäldskontoret 1789—1934. — Sveriges riksdag. Avd.2, Bd 13. S. 109—243. Kr. 7.00 (för hela bandet).
Kommunallagarna för landsbygden. Med förklaringar och prejudikat samt sakregister utg. av J. A.ZANDER och JOH. R. NILSSON. 3:dje genomsedda uppl. Sthm. Seelig. 289 s. Kr. 3.00.
Kuylenstierna, Carl W. U. Samhällsuppgifter och väghållningsbesvär. Minnesskrift 2, s. 364—381.
Lindahl, Gustaf. De progressiva inkomstskatterna i Sverige. Sthm. Seelig. 75 s. Kr. 2.50.
Malmgren, Robert. Riksdagen och lagstiftningen. 212 s. Kr. 6.50. —Sveriges riksdag. Avd. 2, Bd 14.
Molin, A. Svensk arbetslagstiftning. 2:a uppl. Sthm. Norstedt. 399 s.Kr. 4.00.

 

372 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1934.Montgomery, Arthur, & Simonsson, K. G. Riksdagen och riksbanken efter 1809. — Sveriges riksdag. Avd.2, Bd 13. S. 1—108. Kr. 7.00 (förhela bandet).
Självstyrelsen i svenskt samhällsliv. [En serie radioföredrag]. Sthm.Norstedt. 203 s. Kr. 4.00.
Stenfors, Edvin. Handbok i stadsplane- och byggnadsförfattningar. Stadsplanelagen och byggnadsstadgan jämte på dem grundade författningar med förklaringar och prejudikat samt sakregister. Sthm. Seelig. 480 s. Kr. 12.00.
Sundberg, Halvar G. F. Deklarationskontroll av firmor och aktiebolag. Inledningsanförande till diskussion i Stockholms köpmansklubb...Sthm. Seelig. 16 s. Kr. 0.50.
Sundberg, Halvar G. F. Lag och traktat. Upps. Lundequistska bokh. 75 s. Kr. 2.25.— Upps. univ. årsskr. Juridik 2.
Sveriges grundlagar med därtillhörande författningar och konstitutionell sedvanerätt samt vissa internationella överenskommelser m.m. utg. med anm. av C. A. REUTERSKIÖLD. D. 1. Regeringsformen och successionsordningen. 2:a översedda uppl. jämte ett tillägg till 3:dje delen. Upps. Almqv. & Wiks. i distr.243 s. Kr. 10.oo.
Tingsten, Herbert. Utskottsväsendet. 413 s. Kr. 10.50 — Sveriges riksdag. Avd. 2, Bd 11.
Tulltaxa med statistisk varuförteckning jämte tullrestitutionsbestämmelser samt utdrag ur tullstadgan och andra tullförfattningar. 1934 års uppl. utg. av EDV. SANDQVIST.Sthm. Norstedt. 452 s. Kr. 6.75.
Willgren, Karl. Bidrag till kännedomen om tillämpningen i Finland av byggningabalkens kamerala bestämmelser. Minnesskrift 2, s. 485—496.


INTERNATIONELL RÄTT.
Bruns, Viktor. Der internationaleRichter. Upps. Almqv. & Wiks.26 s. Kr. 1.50. — Skrifter utg. av Svenska institutet för internationell rätt vid universitetet i Uppsala (Harry Ax:son lohnsonsinstitutet).(Publications de l'Institut suédoisde droit international.)
Nationernas förbunds församlings fjortonde ordinarie möte samt förhandlingarna vid urtima förbundsförsamlingen även som nedrustningskonferensen och ekonomiska konferensen i London 1933. Sthm. Fritze 209 s. Kr. 5.00 —Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.
Sveriges traktater med främmande makter jämte andra dit hörandehandlingar. [Traités de la Suéde.]D. 15. 1900—20/10 1905. Utg. av xxSTEN LEWENHAUPT. Sthm. Norstedt. 614 s. Kr. 20.00.