Kompetensfordringar för utövande av advokatyrket i Nordamerikas Förenta stater. Enligt uppgift i American Bar Association Journal (1935s. 137) uppställas i 25 eller 26 av U. S. A:s 48 stater särskilda kompetensfordringar för rätt att utöva advokatyrket, varigenom cirka 70 % av advokaterna i hela U. S. A. sägas vara skyddade i sin yrkesutövning mot mindervärdig konkurrens. Enligt en artikelförfattare i nämnda tidskrift är det tydligt, att de stater som ännu icke infört särskilda kompetensfordringar snart genom förhållandenas makt bliva tvungna att slå in på denna väg.
    I Indianas grundlag fanns till helt nyligen en artikel av innehåll, att envar som är röstberättigad och har god karaktär äger praktisera juridik. För att avlägsna denna bestämmelse, vilken i den anförda tidskriften betecknas såsom monstruös, ställdes ett amendment till konstitutionen under folkomröstningår 1932. Därvid uppnåddes visserligen nära nog dubbel majoritet för författningsändringen, men det ansågs likväl tvivelaktigt, huruvida ändringen kommit till stånd. För kort tid sedan har emellertid statens högsta domstol i ett mål godkänt resultatet av folkomröstningen.
I. S.

 

1 Zeitschrift für Ostrecht 1934 s. 110 ff.