Akademien för internationell rätt i Haag. Sommarens kursprogram är liksom föregående år uppdelat i två perioder, den första under tiden 1 — 27 juli och den andra under tiden 29 juli—24 augusti, vardera omfattande föreläsningsserier å olika områden av den internationella rätten.
    Under den första perioden behandlas bl. a. följande ämnen: Östersjöns rättsliga ställning från 1800-talets början (förutvarande estländske utrikesministern Pusta), folkrättens allmänna regler under fred (franske professorn Le Fur), litterärt och artistiskt plagiat enligt doktrin, lagstiftning och internationell praxis (domaren vid den blandade domstolen i Alexandria S. Messina), statsbankrutt (franske professorn Jèze), angreppets problem (grekiske ministern i Paris Politis) samt medborgarskapslöshetens problem (nederländske professorn Francois).
    Under den andra perioden givas föreläsningar i bl. a. följande ämnen: folkrättens allmänna regler under fred (tyske professorn Kaufmann), den privatinternationella sjörättens principer (italienske professorn Diena), den internationella arbetarelagstiftningen (bulgariske professorn Janouloff), terrorismens internationella bekämpande (spanske professorn de Orue y Arregui) samt »le déni de justice» (belgiske professorn De Visscher). 

C. W.

 

    Första lagutskottet på studiebesök i Danmark. I anslutning till behandlingen i första lagutskottet av det för årets riksdag framlagda förslaget till lag om ungdomsfängelse har — på inbjudan av danske justitieministern Zahle — ett antal av utskottets ledamöter och suppleanter besökt Danmark. Ändamålet med resan var att på ort och ställe inhämta upplysningar angående vissa säråtgärder, som enligt den nya danska strafflagen kunna vidtagas mot speciella grupper av brottslingar. Deltagarna i resan anlände till Köpenhamn den 28 april 1935 på morgonen. Samma dag besöktes den nyuppförda psykopatanstalten vid Vridsløselille utanför Köpenhamn. Anstaltens direktör fængselsinspektør J. H. Wandall lämnade därvid en redogörelse för gällande bestämmelser angående psykopatfængsel och psykopatforvaring samt för dessa bestämmelsers tillämpning. Den 29 april ägnades huvudsakligen åt ungdomsfängelset Søbysøgaard på Fyen. På Søbysøgaard höll rigsadvokaten Aug. Goll ett orienterande föredrag om den danska strafflagens ungdomsfængsel, dess syfte och erfarenheterna hittills vid tillämpningen (se ovans. 377), varjämte fængselsinspektør Cai Jensen — direktör för ungdomsfängelset

 

NOTISER. 405på Søbysøgaard och för statsfängelset i Nyborg — redogjorde för anstaltens planläggning och lämnade upplysningar angående de dömdas behandling, sysselsättning m. m. Under återfärden från Søbysøgaard besöktes statsfängelset i Nyborg. Justitieminister Zahle visade deltagarna i resan den stora vänligheten att hela tiden medfölja vid besöken på de olika fångvårdsanstalterna; dessutom medföljde, bland andra, vid samtliga besök rigsadvokat Goll, departementschef A. Svendsen och direktøren for fængselsvæsenet Erik Kampmann. Från Sverige medföljde, förutom utskottets ledamöter och sekretariat, representanter för justitiedepartementet. 

G. A. E.