Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1935, sextonde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av presidenten B. Ekeberg. Med tillämpning av stadgarnas bestämmelse om rätt för styrelsen att utse ytterligare högst två ledamöter beslöt styrelsen att till ledamot av fondens styrelse utse justitierådet Rudolf Eklund. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken jämlikt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se SvJT 1920 s. 117):
»Revisionsberättelse.
    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1934 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa: 

Debet. Ingående balansräkning: Kredit.Jan. 1 Jan. 1Grundfondens konto Kr. 95,764: 09 Obligationer Kr. 102,605: —Dispositionsfondens konto Kr. 13,871: 10 Å kapitalräkning innestående Kr. 7,030:19Kr. 109,635:19 Kr. 109,635:19Utgifter och inkomster:Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Omkostnader Kr. 20:— Räntor Kr. 5,678:77Grundfonden gottgjord Kr. 1,131:76Dispositionsfonden gottgjord Kr. 4,527:01Kr. 5,678:7 7 Kr. 5,678:77Utgående balansräkning:Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Obligationer Kr. 101,995: — Grundfondens konto Kr. 100,925: 87Å kapitalräkning innestående Kr. 14,328: 98 Dispositionsfondens konto Kr. 15,398:11Kr. 116,323:98 Kr. 116,323: 98

 

    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade. Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1934 bör med tacksamhet godkännas. Stockholm den 27 februari 1935.
    C. Ludv. Hasselgren. Gust. Åkerlindh

 

NOTISER. 409    Under de senare åren hava ur fonden beviljats bidrag till följande ändamål:
    Arvode till justitierådet R. Eklund för ombesörjande av en ny upplaga av Tore Alméns verk »Om köp och byte av lös egendom» 8,000 kr.
    Arvode till f. d. justitierådet G. Carlson för framställning av den svenska sakrätten i samlingsverket »Zivilgesetze der Gegenwart» 1,500 kr.
    Bidrag till utgivande av Minnesskrift för 1734 års lag 5,000 kr.