Högsta domstolen. K. M:t har d. 10 maj 1935 till justitieråd fr. o. m. d. 1 okt. 1935 utnämnt f. d. justitierådet Emil Sandström, riksdagens justitieombudsman, hovrättsrådet i Göta hovrätt Ragnar Gyllenswärd, ledamoten i lagberedningen, revisionssekreteraren Fritz Sterzel och revisionssekreteraren Hugo Ericsson.

    Regeringsrätten. K. M:t har
    d. 23 maj 1935 beviljat regeringsrådet Gabriel Thulin avsked fr. o. m. d. 23 juni 1935 ävensom till regeringsråd fr. o. m. sistnämnda dag utnämnt landskamreraren i Uppsala län Fredrik Lundevall;
    d. 31 maj 1935 — sedan regeringsrådet Bo Hammarskjöld utnämnts tilllandshövding i Södermanlands län fr. o. m. d. 1 aug. 1935 — till regeringsråd fr. o. m. sistnämnda dag utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet, revisionssekreteraren Gustaf Eklund.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 15 juni 1935 till revisionssekreterare utnämnt fr. o. m. d. 1 aug. 1935 hovrättsrådet i Svea hovrätt Anton Thelin samt fr. o. m. d. 1 okt. 1935 hovrättsråden i samma hovrätt Sigfrid Lindby och Knut Nissen.

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 10 maj 1935 till andre kanslisekreterare i K. M:ts kansli utnämnt förste amanuensen i justitiedepartementet Ragnar Kihlgren.
    K. M:t har förordnat
    d. 17 maj 1935 assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Maths Heüman samt d. 7 juni 1935 assessorerna i Svea hovrätt Ivar Strahl och Bertil Hagström att tills vidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnas;
    d. 15 juni 1935 assessorn i Svea hovrätt Olof Thulin att biträda inom departementet vid den fortsatta behandlingen av frågan om åtgärder mot statsfientlig verksamhet;
    s. d. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Lindskog att, jämte professor R. Bergendal, biträda vid utredningen angående de partiella reformer på strafflagstiftningens område som departementschefen bestämmer; samt
    s. d. expeditionschefen i justitiedepartementet, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Dahlman, byråchefen för lagärenden i departementet, hovrättsrådet i Göta hovrätt G. A. Eriksson och assessorn i Svea hovrätt Ernst Leche att fr. o. m. d. 1 aug. 1935 vara, Dahlman statssekreterare, Eriksson expeditionschef och Leche byråchef för lagärenden i departementet.
    Chefen för justitiedepartementet har, med stöd av K. M:ts bemyndiganden, tillkallat
    d. 31 maj 1935 advokaten Harald Bauer att, jämte assessorn i Göta hov-

 

NOTISER. 413rätt Chr. Gemzell, såsom sakkunnig i departementet biträda vid den fortsatta behandlingen av frågan om tryckfrihetsprocessens ombildning;
    d. 7 juni 1935 ledamoten av riksdagens första kammare, borgmästaren G. A. Björkman, ordf., samt ledamöterna av andra kammaren C. R. Jansson i Falun och Gerhard Strindlund i Skedom att såsom sakkunniga biträda vid fortsatt utredning ang. nedläggande av vissa fångvårdsanstalter;
    d. 15 juni 1935 advokaten Eliel Löfgren och vattenrättsdomaren Erik Säll att, under samråd med processlagberedningen och hovrätternas presidenter, biträda inom departementet vid utarbetandet av lagförslag ang. utsträckt användning av muntliga förhör i hovrätt;
    s. d. professor Å. Hassler och advokaten frih. G. Stjernstedt att, under samråd med processlagberedningen, biträda inom departementet vid utredning ang. ändrade bestämmelser rörande resning;
    s. d. ledamoten av riksdagens andra kammare folkskolläraren J. Weijne att, jämte departementets förut tillkallade fångvårdssakkunnige, prof. O. Kinberg och direktören Hardy Göransson, ävensom hovrättsassessorn I. Strahl, biträda med utredning dels ang. revision av lagstiftningen om tvångsuppfostran, dels ock ang. övriga med ungdomsbrottsligheten sammanhängande frågor;
    s. d. arbetschefen vid rikets allmänna kartverk fil. lic. C. A. V. Hernlund att biträda vid den fortsatta behandlingen av frågan om tillsynen över fastighetsregistreringen och fastighetsbildningen.
    Åt professor Ragnar Bergendal, vilken sedan d. 16 dec. 1932 biträder inom justitiedepartementet med verkställande av utredning ang. partiella reformer på strafflagstiftningens område (se SvJT 1933 s. 76), har departementschefen d. 15 juni 1935 uppdragit att dels, tillsammans med assessor Heüman, verkställa den av riksdagen begärda utredningen ang. sterilisering av sedlighetsförbrytare, dels utreda frågan om borttagande ur strafflagen av påföljd enligt 2 kap. 19 § samt ovärdighet att i rikets tjänst vidare nyttjas, dels ock, tillsammans med assessor Lindskog, utarbeta förslag till ändringar i strafflagens speciella del i syfte att bringa strafflatituderna för olika brott i bättre överensstämmelse med brottens svårhetsgrad enligt nurådande uppfattning.
    Åt assessor Heüman har tillika uppdragits att utreda frågan om den straffrättsliga behandlingen av prostitutionen.
    Å departementets lagbyråer tjänstgöra e. fiskalerna i Svea hovrätt H. af Trolle, sedan d. 11 juni 1935, och G. A. Widell, sedan d. 20 i samma månad, samt e. fiskalen i Göta hovrätt Axel Lindskog, fr. o. m. d. 1 juli 1935.