Åklagarreformen. K. M:t har d. 15 juni 1935 beslutat tillsättandet av en kommitté om högst fem ledamöter med uppdrag att, i anslutning till de av årets riksdag godkända grunderna för en omorganisation av landsfogdebefattningarna och i samråd med processlagberedningen, skyndsamt verkställa utredning angående en omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna och därmed sammanhängande frågor. Med stöd av samtidigt meddelat bemyndigande har justitieministern till ledamöter i kommittén utsettlandssekreteraren Hj. Kjäll, ordförande, samt t. f. byråchefen i socialdepartementet revisionssekreteraren O. Hesselgren, byråchefen i finansdepartementet J. Laurin och byråchefen i justitiedepartementet E. Leche, varjämte e. hovrättsfiskalen B. Lassen förordnats till sekreterare i kommittén. För att med kommittén överlägga i särskilda frågor har justitieministern härutöver såsom sakkunniga tillkallat stadsfiskalen S. Beckman i Örebro, landsfogden W. Bergenfelt, förste revisorn i riksräkenskapsverket G. Fallstedt-Lindholm, landsfiskalen H. Goldkuhl i Sävsjö, statspolisintendenten E. Ros och t. f. länsassessorn A.Wigert.

 

    Nya lokaler för Högsta domstolen och Svea hovrätt. K. M:t har d. 23 maj 1935 dels uppdragit åt byggnadsstyrelsen att verkställa utredning av frågan huruvida lämpliga lokaler för Högsta domstolen och Svea hovrätt kunna beredas i det nuvarande garnisonssjukhuset i Stockholm jämte even-

 

414 NOTISER.tuell nybyggnad å det till sjukhuset hörande tomtområdet, sedan sjukhuset efter fullbordandet av Karolinska sjukhuset ej längre erfordras för sitt nuvarande ändamål, dels ock bemyndigat chefen för justitiedepartementet att tillkalla högst fyra sakkunniga med vilka byggnadsstyrelsen under frågans utredning skall äga samråda. Med stöd av detta bemyndigande har chefen för justitiedepartementet s. d. såsom sakkunniga tillkallat presidenten B. Ekeberg, ordf. i processlagberedningen, f. d. justitierådet N. Gärde samt justitierådet N. von Steyern. Därjämte skall statssekreteraren i justitiedepartementet deltaga i överläggningarna i ärendet.