Svea hovrätt. K. M:t har
    d. 23 maj 1935 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Axel von Oelreich avsked fr. o. m. d. 1 juni 1935;
    d. 15 juni 1935 till assessorer i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamöterna i hovrätten Rolf Dahlgren, Nils Rignell och Carl Axel Durling.

 

    Hovrätten för Övre Norrland. Sedan riksdagen bifallit K. M:ts prop. ang. åtgärder för inrättande av en hovrätt för Övre Norrland i Umeå, har chefen för justitiedepartementet d. 31 maj 1935, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat vattenrättsdomaren Erik Säll och advokaten HaraldBauer att såsom sakkunniga i justitiedepartementet biträda vid upprättandet av förslag till arbetsordning och andra erforderliga föreskrifter för den nya hovrätten samt att deltaga i behandlingen av övriga frågor som uppkomma i anledning av densammas inrättande.
    K. M:t har d. 15 juni 1935 antagit stadsfullmäktiges i Umeå erbjudanden d. 25 jan. och d. 15 febr. 1935 beträffande lokaler för den blivande hovrätten samt meddelat föreskrifter i övrigt angående förberedelser till hovrättens inrättande.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 7 juni 1935 beviljat häradshövdingen i Färs härads domsaga Fredrik Ahlgren avsked från häradshövdingämbetet fr.o. m. d. 1 aug. 1935.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 17 maj 1935 förordnat att rådhusrätten i Gränna skall upphöra fr. o. m. d. 1 jan. 1936 och staden fr. o. m. samma dag i judiciellt avseende förenas med Tveta, Vista och Mo domsaga ävensom i administrativt hänseende tillhöra Tveta, Vista och Mo fögderi samt Vista landsfiskalsdistrikt, dock att åklagarmyndigheten i staden skall tills vidare, intill dess K. M:t annorlundaf örordnar, utövas av där anställd stadsfiskal;
    d. 23 maj 1935 medgivit att med åtgärder för återbesättande av lagfarna extra rådmanstjänsten i Visby må tills vidare anstå;
    d. 31 maj 1935 beviljat rådmannen i Stockholm Allan Afzelius avsked fr.o. m. d. 28 juni 1935;
    s. d. till borgmästare i Göteborg fr. o. m. d. 1 juli 1935 utnämnt rådmannen därstädes Ivan Nyborg.
    Stadsfullmäktige i Göteborg hava d. 23 maj 1935 valt till rådman därstädes assessorn i Göteborgs rådhusrätt Oskar Broberg.

 

    Den nya civilrättsprofessuren vid Stockholms högskola (jfr SvJT 1935 s. 316) sökes av prof. Åke Holmbäck samt doc. Phillips Hult, Hjalmar Karlgren, Åke Malmström och Håkan Nial. Till sakkunniga hava utsetts professorerna Karl Benckert, Ragnar Bergendal, Vilhelm Lundstedt och Henry Ussing.

 

LAGRÅDET

har nedannämnda dagar år 1935 avgivit utlåtanden över följande lagförslag: April 2 Förslag till 1) lag om rätt i vissa fall till jakt å vildkanin; och2) lag ang. tillägg till 30 § lagen d. 8 nov. 1912 (nr 289) om rätt till jakt. Föredragande: hovrättsassessorn Bertil Fallenius.

 

LAGRÅDET. 415April 10 Förslag till lag med tillägg till gällande bestämmelser rörande införsel av spritdrycker och vin till svenskt territorialvatten. Föredragande: lagbyråchefen Joel Laurin.

April 10 Förslag till 1) lag ang. uttagande i vissa fall av ogulden utländsk utskyld eller allmän avgift; och 2) lag om införsel i avlöning, pension eller livränta för uttagande av oguldna utländska utskylder eller allmänna avgifter. Föredragande: hovrättsassessorn Martin Lembke.

Maj 16 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. Föredragande: t. f. expeditionschefen Gösta Engzell.

 

    Härutöver har lagrådet avgivit utlåtanden över ett flertal av riksdagen beslutade ändringar i lagförslag varöver lagrådet tidigare hörts.