RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1935 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit utlåtande:

 

    d. 8 maj: motioner (I:178 och II:345) ang. ändring av 1 § lagen om vissa inskränkningar beträffande tiden för förläggande av bageri- och konditoriarbete (ALU 24), avslagna;
    d. 11 maj: motion (II: 332) om påskyndat avskrivande av prästerskapets till statsverket indragna tionde m. m. (FLU 43), avslagen;
    motion (II:164) ang. ändring i lagen om skydd för vissa mönster och modeller (FLU 44), avslagen;
    d. 15 maj: motion (II: 7) ang. lagstiftning till tryggande i vissa fall av gift kvinnas arbetsanställning (ALU 25), avslagen;
    motioner (II: 131 och 196) rörande ändrade bestämmelser ang. moderskapsunderstöd m. m. (ALU 26), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t skyndsamt ville låta verkställa en allsidig utredning rörande ett förbättrat moderskapsskydd, vid vilken utredning de synpunkter, som kommit till uttryck i motionen, borde tagas under omprövning, samt för RD framläggade förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    motion (II:331) om viss minimiersättning vid invaliditet i följd av yrkessjukdom, framkallad genom inverkan av stendamm (ALU 27), avslagen;
    d. 18 maj: motion (II:223) om upphävande av 14 kap. 26 och 27 §§ strafflagen (FLU 45), avslagen;
    motion (II:443) om upphävande av lagen om vissa tvångsmedel i brottmål (FLU 46), avslagen;
    motion (II:444) om upphävande av gällande vapenkungörelse (FLU 47), avslagen;
    motion (II:445) om upphävande av lagen om förbud mot vissa sammanslutningar (FLU 48), avslagen;
    motion (II:449) om förbud mot vissa exekutiva auktioner och utmätningar (FLU 49), avslagen;
    d. 25 maj: k. prop. nr 3 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar avlagen d. 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet, m. m., även som i ämnet väckta motioner (ALU 28), prop. bifallen;
    d. 1 juni: k. prop. nr 31 med förslag till lag om vissa ekonomiska stridsåtgärder även som i ämnet väckta motioner (ALU 29), prop. avslagen, varjämte RD i skrivelse till K. M:t anhöll, att K. M:t ville låta verkställa en skyndsam utredning angående möjligheterna att tillskapa en rättsordning, som bereder arbetare vid byggnadsföretag ökat skydd för lönefordringar;
    k. prop. nr 32 med förslag till lag ang. tillägg till lagen d. 28 maj 1920 (nr 245) om medling i arbetstvister även som i ämnet väckta motioner (ALU 30), prop. bifallen med viss ändring;

 

416 RIKSDAGEN.    k. prop. nr 33 med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen även som i ämnet väckta motioner (ALU 31), prop. bifallen, varjämte RD i skrivelse till K. M:t hemställde, att K. M:t ville skyndsamt verkställa utredning angående lagstiftning om ökat skydd för ämbets- och tjänstemän samt innehavare av offentligt uppdrag ävensom för RD framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    motioner (I:285, II:490 och 495) ang. visst tillägg till 11 kap. strafflagen (ALU 32), avslagna;
    d. 5 juni: k. prop. nr 242 med förslag till lag ang. uttagande i vissa fall av ogulden utländsk utskyld eller allmän avgift, m. m. (FLU 50), bifallen;
    motioner (I:34 och II:81) om åtgärder till ernående av ökad säkerhet till sjöss (FLU 51), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville föranstalta om skyndsam utredning ang. frågan om utvidgning av redares ansvar i av utskottet omförmälta hänseende;
    k. prop. nr 200 med förslag till lag om ungdomsfängelse m. m. ävensom en i ämnet väckt motion (FLU 52), prop. bifallen med viss ändring, varjämte RD i skrivelse till K. M:t anhöll, att K. M:t måtte snarast låta verkställa omarbetning av gällande lagstiftning ang. tvångsuppfostran till närmare överensstämmelse med det genom förevarande proposition framlagda förslaget till lag om ungdomsfängelse;
    motion (I:255) om ändring i vissa avseenden i motorfordonsförordningen (ALU 33), avslagen;
    motion (II:26) om förbud mot hastighetstävlingar med motorfordon å allmänna vägar (ALU 34), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta verkställa utredning rörande utiärdande av skärpta bestämmelser och, om så erfordras, förbud för hastighetstävlingar och därmed jämförliga tävlingar med motorfordon å de allmänna vägarna samt, i den mån så erfordras, för RD framlägga de förslag, vartill utredningen kunde föranleda;
    k. prop. nr 171 med förslag till förordning om förändring i vissa delar av vägtrafikstadgan d. 20 juni 1930 (nr 285) ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 35), i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att vid granskning av förslaget RD ej funne skäl att mot detsamma göra andra erinringar än utskottet i sitt utlåtande upptagit;
    d. 6 juni: motion (II:442) om upphävande av den s. k. Åkarpslagen (FLU 53), avslagen;
    k. prop. nr 246 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. (FLU 55), bifallen;
    motioner (I:179, 253 och II:439) ang. lagstiftning till arbetsfredens främjande m. m. (ALU 36), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att det pågående utredningsarbetet beträffande arbetsfredsfrågan måtte bedrivas i sådan ordning, att förslag ang. de spörsmål, om vilkas utredning RD år 1934 gjort framställning, skulle kunna föreläggas RD utan det dröjsmål, som skulle medföras av ett avvaktande av utredningens slutförande i övriga med sistnämnda spörsmål sammanförda frågor;
    motioner (I:254 och II:438) ang. lagstiftning om yrkesföreningar (ALU 37), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motioner (I:97 och II:163) ang. obligatorisk pensionering av äldre anställda inom näringslivet (ALU 38), avslagna;
    d. 7 juni: k. prop. nr 131 med förslag till grunder för dyrtidstillägg åt präster för tiden från och med d. 1 maj 1935 till och med d. 30 juni 1936 (FLU 54), bifallen;
    d. 8 juni: k. prop. med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:0), 8:0) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om K. M:ts regeringsrätt (ALU 40), bifallen.