Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer. Utg. av Riksdagsbiblioteket. Almqv. & Wiks. 1931-1933. Uppsala 1934. V + 98 s. Kr. 1.75. — 1934. Uppsala 1935. 59 s. Kr. 1.50.
    På förslag av riksdagsbiblioteket har K. M:t beslutat att en bibliografi över de publikationer, som utgivas av statens verk och myndigheter, skall årligen upprättas och tryckas. Genom K. kung. den 30 april 1931 (SFS nr 72) har även förordnats om åtgärder härför genom insändande till riksdagsbiblioteket av alla fr. o. m. 1931 utkommande offentliga publikationer. På grund av vissa svårigheter hava de tre första årgångarna av bibliografin icke kunnat befordras till trycket allteftersom de färdigställts utan hava sammanarbetats till en enda bibliografi, vilken nu föreligger. Fortsättningen, varav årgång 1934 även utkommit, utgives däremot årsvis.
    I bibliografins huvudavdelning äro samtliga utkomna offentliga publikationer ordnade efter de verk och myndigheter, som utgivit dem. I en andra avdelning upptagas löpande förteckningar över seriepublikationerna Statens offentliga utredningar, Sveriges officiella statistik och Statistiska meddelanden. Samtliga dessa publikationer återfinnas emellertid även under respektive uppslagsord i huvudavdelningen. Tredje avdelningen slutligen innehåller två alfabetiska register, ett person- och ett sakregister.

E. A.

 

GORDON LANG. Mr Justice Avory. London 1935. Herbert Jenkins. 318 s. 10 sh. 6 d.
    När Sir Horace Avory, den äldste domaren i High Court of Justice, i juni detta år avled,1 hade han haft tillfredsställelsen läsa den mycket erkännsamma redogörelse för hans livsgärning, som Mr Gordon Lang författat. Ehuru den engelska plägseden att biografera framstående män medan de ännu äro i livet har sina givna nackdelar, är Mr Lang's arbete värt att studeras även av andra än den närmast intresserade. Det behandlar en domare, som välnäppeligen tillhört de allra största nyskapande juristernas begränsade krets men som dock genom sin helgjutna karaktär, sina stora kunskaper — särskilt på straffrättens område — och sin långa tjänstetid kommit att göra en ny betydelsefull insats i engelskt rättsliv. Avory tog säte i Kings Bench vid den i England vanliga åldern för utnämning till domarämbete i High Court — omkring 58 år — och kvarsatt där ända till sin död 25 år senare. Hans namn har därför på sistone kommit att nämnas i samband med kravet på införande av bestämd pensionsålder för domare. Men redan långt innan hans höga ålder och egenskap av nestor i Kings Bench dragit uppmärksamheten till hans person, hade han vunnit ett aktat namn, först såsom barrister och sedan såsom domare. I England utövas som bekant regelmässigt åklagarfunktionen i större brottmål av för ändamålet befullmäktigade barristers, och Avory anlitades före domareutnämningen flitigt i sådan; egenskap. Härvid kom han ofta att ställas ansikte mot ansikte med den kanske främste bland försvars-

 

1 Se nedan s. 512.

 

f472 LITTERATURNOTISER.advokater i det Edwardianska England, Marshall-Hall.1 I egenskap av domare blev han tidigt bekant genom sin ovanliga kärvhet som processledare och sin stränghet vid straffmätningen. Ett stort antal mordrannsakningar synes ha fallit på hans lott — härav den något oegentliga beteckningen the hanging judge». Hans tvivelsutan ofta obarmhärtiga inställning till de tilltalade förskaffade honom mycken kritik, dock huvudsakligen från lekmannahåll. Betecknande för kärvheten i hans »summing up» är hans slutomdöme inför juryn om mördaren Patrick Mahon: »en ärketjuv, en feg usling och en genompiskad hycklare». För en svensk betraktare måste hans kriminalpolitiska idéer ofta te sig något besynnerliga— han var så t. ex. en varm anhängare av prygelstraffet — men de synas ej illa ha harmonierat med genomsnitts engelsmannens, åtminstone om man får döma av det av Mr Lang noterade sakförhållandet, att vid den procession som domarna i High Court företaga varje år vid arbetets återupptagande efter the long vacation Avory på sistone varit den mest applåderade (sic!). Det bör i detta sammanhang påpekas, att Avory noga avhöll sig från det effektsökeri och det popularitetsjäkt, varifrån flera av hans kolleger icke varit alldeles fria.
    Mr Langs bok innefattar — förutom vissa biografiska data och en allmänkarakteristik av Avory — en serie redogörelser för de olika viktigare processer, som det ankommit på Avory att avgöra. Alldeles bortsett från dessa redogörelsers s. a. s. detektivromantiska värde giva de goda bidrag till förståelsen av engelskt rättsliv. I betraktande härav spelar det mindre roll, att författarens litterära talang icke är särdeles framstående. Den omständigheten att föremålet för biografin vid dess publicering ännu befann sig i livet torde vidare kunna tjäna som ursäkt för arbetets genomgående subjektiva, starkta pologetiska inställning.

K. H.