Norsk komiteinnstilling om abortus provocatus. Den i SvJT dette ar s. 405 omtalte komite har den 14 mai 1935 avgitt innstilling om forandring i straffelovens § 245 og om utferdigelse av en lov om avbrytelse av svangerskap. Komiteen har under sitt arbeide stått i forbindelse med de i Sverige og Danmark nedsatte tilsvarende komiteer til behandling av abortspørsmålet.
    Efter komiteens utkast vil svangerskap kunne avbrytes såfremt lovens forskrifter blir fulgt og et av følgende vilkår er til stede:
    1. at svangerskapsavbrytelse av medisinske grunner er rettmessig,
    2. at svangerskapet skyldes blodskam eller voldtekt eller annen grov krenkelse av kvinnens kjønnsfrihet.
    3. at det er grunn til å anta at barnet vil komme til å lide av sinnssykdom eller alvorlig og uhelbredelig legemlig sykdom eller en betydelig legemlig mangel på grunn av sykdom eller arveanlegg hos nogen av for eldrene,
    4. at fødsel av barn antas å ville føre til stor og langvarig lidelse forkvinnen eller for barnet eller hensette nogen av disse i nød som ikke kan avhjelpes på annen måte ved midler som has for hånden.

 

504 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.    Om punkt 1, 2 og 3 er det ensstemmighet i komiteen, bortsett fra enkelte særuttalelser om redaksjonen.
    Punkt 4 har tilslutning av 6 av komiteens medlemmer, mens 1 medlem (advokat Schou) stemmer imot dette punkt og 1 medlem (distriktslæge Erichsen) foreslår folgende utformning av punkt 4:
    »At fødsel av et barn skjønnes å ville forverre forholdene i en familie hvor der på forhånd hersker nød og elendighet på grunn av alkoholisme, forbrytelse eller ulægelig sykdom hos en av foreldrene.»
    Av de øvrige bestemmelser i lovutkastet nevnes, at avbrytelse av svangerskap ikke uten særskilt tillatelse av medisinaldirektøren skal kunne foregå efter utløpet av svangerskapets tredje måned, medmindre den i punkt 1 nevntegrunn foreligger.
    Avbrytelse av svangerskap skal bare kunne foretas på sykehus som er godkjent hertil. Skriftlig erklæring om at vilkårene for svangerskapsavbrytelse foreligger, må være utstedt av 2 læger, hvorav minst den ene må ha spesiell autorisasjon til å avgi slik erklæring, På steder med offentlig sykehus skal Kongen kunne bestemme at det skal oprettes et lægeråd på 3 medlemmer,som i så fall må ha avgitt erklæring som nevnt for at svangerskapsavbrytelseskal kunne foretas.

O. F. H.