Domstolsorganisationen i Österrike. Såsom ett à propos till den för nordiska jurister speciellt arrangerade studieresa till Wien och Budapest,varom meddelande åtföljer detta häfte, lämnas här en kortfattad redogörelse för domstolsorganisationen i Österrike. Särskilt med hänsyn till det i Sverige nu pågående arbetet på en processreform torde det vara av intresse att fästa uppmärksamheten på förhållandena i Österrike, ett land med ungefär samma folkmängd som Sverige, vilket sedan länge förfogat över moderna processlagar, för vilka de berömda österrikiska juristerna Klein och Glaser i första rummet hava äran.
    Domstolarna i Österrike äro fördelade på fyra instanser, varav dock ett och samma mål kan genomlöpa högst tre. Den lägsta instansens domstolar, des. k. Bezirksgerichte, äro till antalet 242 och äro organiserade som enmansdomstolar. De flesta döma i både civil- och brottmål, men tio äro enbart civildomstolar och två enbart straffdomstolar.
    Domstolarna i närmast högre instans benämnas Kreisgerichte — i landshuvudstäderna Landesgerichte — och äro sammanlagt tjugo. Tre äro enbart straffdomstolar och tre enbart civildomstolar. Dessa domstolar fungera dels såsom rättsmedelsinstans i förhållande till Bezirksgerichte och dels såsom första instans. Då de fungera såsom rättsmedelsinstans bestå de på något undantag när av tre juridiskt bildade domare. Såsom första instans är deras sammansättning däremot mycket varierande: i mindre civilmål äro de enmansdomstolar medan de i större dylika bestå av ett kollegium av tre domare, alla jurister. I handels- och gruvmål ersättes dock en jurist av en

 

508 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.sakkunnig lekmannadomare. Även i brottmålsprocessen förekomma ensamdomare i viss utsträckning. Så t. ex. ledes det förberedande förfarandet av en undersökningsdomare, som dock är underordnad en Ratskammer bestående av tre jurister. I ringare brottmål kan domstolen fungera såsom enmansdomstol även vid huvudförhandlingen. Eljest döma i brottmål Schöffengerichte, bestående av två fackdomare och två lekmän, samt i de svåraste brottmålen Schwurgerichte, bestående av tre fackdomare och tre lekmän.
    De tre Oberlandesgerichte, som bilda nästa instans, äro i regel organiserade såsom ett kollegium av tre domare, vanligen alla jurister. Även här ersättes dock en jurist av en sakkunnig lekman i handels- och gruvmål.
    Högsta instansen, Oberster Gerichtshof, dömer i avdelningar om fem fackdomare. I vissa fall sammanträda emellertid domstolens ledamöter till plenum.
    De flesta mindre civilmål upptagas i första instans av Bezirksgerichte, nämligen alla mål om fastställande av faderskap, underhållsskyldighet, hyres-, arbets- och tjänsteförhållanden m. m., samt för övrigt alla mål, som gälla penningvärden upp till 2,000 Schilling. Dessutom hör till dessa domstolars kompetens exekutionsväsendet samt större delen av jurisdictio voluntaria.
    I övriga civilmål, bl. a. alla äktenskapsmål, fungera Landes- och Kreisgerichte såsom första instans. Till dessas kompetens hör vidare bl. a. konkurser, dödförklaringar, dödande av förkomna handlingar samt förandet av fastighetsböckerna för de städer där domstolarna äro belägna.
    En dom i första instans i ett civilmål kan överklagas till närmast högre instans, d. v. s. Landes- eller Kreisgericht resp. Oberlandesgericht. I den månklagan över en dom i andra instans är tillåten går den till högsta domstolen.
    I ringare brottmål, d. v. s. då det gäller s. k. Übertretungen, döma Bezirksgerichte i första instans. Ett mycket stort antal bagatellmål, som i Sverige handläggas av de allmänna domstolarna, avdömas emellertid i Österrike av specialdomstolar, så t. ex. alla mål rörande överträdelse av trafikföreskrifter, närings-, skatte- och tullförfattningar m. m. Svårare brottmål, de som röra s. k. Vergehen och Verbrechen, gå direkt till Landes- och Kreisgerichte.
    Brottmål, som avdömts av Bezirksgerichte, få fullföljas till Landes- och Kreisgerichte men icke vidare. Brottmålsdomar, som de sistnämnda domstolarna fällt såsom första instans, få däremot överklagas. I vissa fall fullföljes talan till Oberlandesgericht och i vissa fall till högsta domstolen.
    Utöver de allmänna domstolarna förekomma i Österrike åtskilliga specialdomstolar. Sålunda finnas i Wien särskilda handelsdomstolar både i första och andra instans. Vidare finnes bl. a. en särskild näringsdomstol, en patentdomstol, en militärdomstol samt förbundsdomstolen, vilken uppkommit genom sammanslagning av författningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

E. A.