Ny stadga ang. juridiska examina (SFS nr 469) har utfärdats i samband med ovannämnda stadga angående statsvetenskaplig examen. De flesta ändringarna hava föranletts av denna examen, som ju på den juridiska linjen skall avläggas inom juridiska fakulteten. Den hittillsvarande kansliexamen har avskaffats, men den kan avläggas intill utgången av år 1937. Emellertid hava ändringar vidtagits, vilka även beröra juris kandidatexamen. Sålunda har en utvidgad s. k. riksgiltighet för tentamensbetyg införts, i det sådan giltighet tillerkännes icke blott som nu betygen i den s. k. första gruppens ämnen, såsom en enhet betraktade, utan även tentamensbetyg i de till andra gruppen hörande ämnena vart för sig. Villkor härför är dock, att tentamen i de till privaträtten hörande tre ämnena avlagts vid samma universitet. Juris studerande, som övergår från ett universitet till ett annat, äger dessutom icke rätt att utan vederbörande examinators medgivande tillgodoräkna sig undervisning, som åtnjutits, eller partiell tentamen eller annat dylikt prov, som avlagts i ämnet vid det förra universitetet. Härigenom torde garantier hava skapats mot missbruk av de nya giltighetsreglerna. Dessa äga icke tillämpning i avseende å tentamen, som avlagts före den 1 januari 1936, om icke vederbörande examinator eller fakultet det medgiver. Stadgans krav på genomgående av propedeutisk kurs och praktisk kurs skall anses uppfyllt, om motsvarande kurs genomgåtts vid annat universitet. Slutligen märkas omarbetade bestämmelser för den praktiska domartjänstgöring, som kräves för avläggande av juris licentiatexamen i vissa ämnen. I. A.

 

    Mr. Justice Avory †. På sin golfklubb avled den 13 juni i år Sir Horace Avory. Han var då nära 84 år gammal. Ännu ett par dagar före sin död hade han från sitt upphöjda domarsäte i Englands High Court blickat ned på den livliga och spännande tavla som inramas av en engelsk domstolslokal. Under 60 år hade han verkat vid domstolarna, de sista 25 åren såsom domare, huvudsakligen i brottmål, i High Court. Därförinnan hade han beklätt något mindre illustra domarämbeten samt höga åklagartjänster. Bland de mål varmed han tagit befattning må nämnas åtalen mot Oscar Wilde, Hatry och lord Kylsant. Under de senaste åren av sitt liv handlade han några av de största processer som någonsin förts vid High Court. Vid hans död hyllades hans minne på ledande plats i de stora engelska tidningarna och The Times, vars Law Reports kan sägas motsvara vårt NJA, ägnade honom dessutom en nekrolog på tre spalter, en ära som världsbladet icke låter vederfaras ens stora statsmän och härförare i gemen. Häri skildras A. såsom sin tids mest berömde engelske domare. Och dock hade han aldrig sysslat med politik, lagstiftning eller författarskap och icke heller innehaft chefsbefattning inom domstolsväsendet. Han var endast en domare bland de övriga i High Court, som dömde än ensam i första instans och än jämte någon av sina kolleger i

 

NOTISER. 513andra instans. Hög ålder är icke så sällsynt i High Court att den disponerar för ryktbarhet. Den nu äldste domaren där är 79 år och den näst äldste är 77 år gammal. Grunden till A:s berömmelse är sålunda för svenska jurister måhända icke lätt att inse. Här skall icke göras något försök att blotta den. Den hänför sig till — förutom hans domaregenskaper och dominanta personlighet — ett rättegångsskick som lämnar en domare möjlighet att enbart genom sin domargärning intaga ett bemärkt rum i sitt folks medvetande.
    A. skilde sig från sina kolleger i High Court bl. a. däruti att han sällan lät undfalla sig lustigheter under rättegångsförhandlingarna. Han ansågs tala en ytterst vårdad engelska — High Court är berömd icke blott bland jurister utan även bland språkmän. Allmänheten höll A. för en sträng domare. Måhända bidrog till detta omdöme att han uttalat dödsdom över tillhopa ett 30-tal brottslingar. Men The Lord Chief Justice of England har vittnat om sin väns veka hjärta och om hans ångest inför en dom, som komme att döma en medmänniska livet förlustig.1 T. Lundquist.