Dödsfall. Vice häradshövdingen Eric Påhlman-Stiernsparre avled på Ågården, Västergötland, 20 juni 1935. Han var född i Göteborg 1860, blev student i Uppsala 1881 och avlade där 1887 hovrättsex. Fem år senare erhöll han vice häradshövdingetiteln. Därefter bedrev han advokatverksamhet i Lidköping till 1904, då han tillträdde fideikommisset Ågården, vilket han sedan dess innehaft.
    Vice häradshövdingen John Ludvig Hofman-Bang avled i Sthm 20 juni 1935. Född i Våmb, Västergötland, blev han 1880 student i Lund och avlade där fyra år senare hovrättsex. 1880 blev han vice häradshövding och tjänstgjorde därefter i kammarkollegium samt länsstyrelserna i Jönköpings och Sthms län. Han utnämndes 1896 till kronofogde i Mellersta Roslags fögderi och erhöll 1907 transport till Södertörns fögderi, där han kvarstod till 1918.
    F. d. häradshövdingen Karl Gustaf Weslholm avled i Sthm 26 juni 1935. W. var född 1864 i Västerås, blev student i Uppsala 1884 och avlade där 1892 hovrättsex. Därefter tjänstgjorde W. i Svea hovrätt, Sthms rådhusrätt och olika domsagor samt utnämndes 1908 till häradshövding i Östra härads domsaga i Jönköpings län. På denna post kvarstod han till pensionsålderns inträde 1934.
    Vice häradshövdingen Rolf Sigfrid Edvard Sven af Geijerstam avled i Karlstad 16 juli 1935. Han var född 1854 i Kroppa, Värmland, och blev 1873 student i Uppsala. 1887 avlade han hovrättsex. därstädes och blev två år senare utnämnd till vice häradshövding. Under åren 1891—1923 tjänstgjorde han såsom ombudsman i Värmlands hypoteksförening. I Karlstad var han under en lång följd av år stadsfullmäktig och under några år var han landstingsman. Därjämte beklädde han förtroendeuppdrag i direktionerna för åtskilliga allmänna verk och inrättningar.
    Advokaten Johan Gustaf Abenius avled i Sthm 7 sept. 1935. Han var född 1863 i Orsa, blev student i Uppsala 1883 samt avlade där 1890 jur. utr. kand.-ex. Två år senare utnämndes han till vice häradshövding, varefter han bedrivit advokatverksamhet i Sthm. Sedan 1893 har han varit ledamot av Sveriges advokatsamfund och åren 1910 till 1933 ledamot av Djurgårdskommissionen.

 

    Redaktörsskifte i NJA. Justitierådet Sigfrid Skarstedt, som under 25 år handhaft ledningen av Nytt juridiskt arkiv, har fr. o. m. årgången 1935 frånträtt detta uppdrag. Justitierådet Axel Edelslam — som sedan 1913 medverkat i avd. I av tidskriften — har efterträtt justitierådet Skarstedt såsom huvudredaktör och ansvarig utgivare. Justitierådet Edelstam utger tidskriften med biträde beträffande avd. I av justitierådet Rudolf Eklund och i fråga om avd. II av justitierådet Axel Afzelius, vilken sedan länge medarbetat i denna avdelning.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har förordnat:
    12 juli 1935 hovrättsrådet i Svea hovrätt Hjalmar Himmelstrand att såsom sakkunnig i justitiedepartementet biträda med verkställande av den förberedande utredning som erfordras för Sveriges deltagande i en internationell konferens avsedd att hållas i Bryssel under år 1936 för revision av konventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernkonventionen);

 

516 NOTISER.    18 juli 1935 assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Thomas Munckaf Rosenschöld att fr. o. m. 10 sept. 1935 tillsvidare jämte prof. Magnar Bergendal biträda vid utredningen angående de partiella reformer på strafflagstiftningens område som departementschefen bestämmer.
    Utöver dem som förut tillkallats att såsom sakkunniga biträda inom justitiedepartementet för utredning angående reformer på straffsystemets, straffverkställighetens och fångvårdens områden (prof. Olof Kinberg och direktören Hardy Göransson; se SvJT 1934 s. 318), har justitieministern enligt 18 juli 1935 erhållet bemyndigande tillkallat
    dels professorn i straffrätt vid Uppsala universitet Folke Wetter att biträda inom departementet vid behandlingen av de lagstiftningsfrågor som falla under nämnda utredning,
    dels ock följande personer att, jämte Kinberg, Göransson och Wetter, biträda såsom sakkunniga beträffande särskilda frågor, nämligen
    1) polissekreteraren K. G. A. Sandström, ävensom e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Nils Regner som sekreterare, beträffande frågan om en revision av bestämmelserna om förvandlingsstraff för böter;
    2) häradshövdingen i Medelpads östra domsaga Ragnar Petré och advokaten Karl Hillgård, med e. fiskalen i Svea hovrätt Gustav Adolf Widell som sekreterare, beträffande frågan om behandlingen av förbrytare, hemfallna åt alkoholmissbruk, och därmed sammanhängande spörsmål;
    3) assessorn i Svea hovrätt Ivar Strahl och advokaten Hugo Lindberg, med e. fiskalen i Göta hovrätt Axel Lindskog som sekreterare, beträffande frågan om revision av gällande bestämmelser om villkorlig dom och villkorlig frigivning; samt
    4) advokaten Eliel Löfgren och borgmästaren i Västerås Thorwald Bergquist, med e. fiskalen i Svea hovrätt Kurt Holmgren som sekreterare, dels beträffande frågan om behandlingen av förbrytare, som lida av rubbad själsverksamhet, och i samband därmed frågan om en revision av förvarings- och interneringslagarna samt strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, dels ock — under samverkan med andra inom departementet pågående utredningar i hithörande frågor — beträffande de allmänna principerna för en omläggning av straffsystemet och samhällets skyddsåtgärder i övrigt mot brottsligheten.
    I utredningen av frågan om en revision av bestämmelserna om förvandlingsstraff för böter skall jämväl statssekreteraren Gunnar Dahlman medverka.
    Enligt förordnandet för prof. Wetter skall denne även deltaga i den utredning ang. revision av lagstiftningen om tvångsuppfostran samt övriga med ungdomsbrottsligheten sammanhängande frågor, för vilken sakkunniga tidigare tillkallats (hrr Kinberg, Göransson, Strahl och Weijne, se SvJT 1935 s. 413).
    Att såsom ordförande leda de sakkunnigas överläggningar när justitieministern icke är närvarande har denne förordnat hrr Dahlman, Petré och Löfgren, en var beträffande den utredning vari han deltager, samt beträffande övriga utredningar prof. Wetter.