Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 28 juni 1935 uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Gösta Quensel att vara sekreterare hos 1935 års vägsakkunniga.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har 12 juli 1935 uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt Erik Thomasson att inom finansdepartementet såsom sakkunnig biträda med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 21 aug. 1935 förordnat assessorn i Svea hovrätt Knut Elliot att fr. o. m. 1 sept. 1935 vara statssekreterare i jordbruksdepartementet.
    Jämlikt K. M:ts bemyndigande 20 juni 1935 har chefen för jordbruksdepartementet tillkallat hovrättsrådet i Svea hovrätt Thor Sjöfors att i enlig-

 

NOTISER. 517het med vissa av departementschefen i anförande till statsrådsprotokollet berörda dag angivna riktlinjer verkställa utredning och avgiva förslag beträffande skogslagstiftningsfrågor. Enligt nämnda anförande skall utredningen avse skyddsskogar, husbehovsskogar, besparingsskogar, allmänningsskogar i Västerbottens och Norrbottens län, städernas skogar samt vissa allmänna skogar. Jämlikt samma bemyndigande har departementschefen vidare förordnat assessorn i Svea hovrätt Bertil Fallenius att vara sekreterare vid utredningen.
    Jämlikt K. M:ts bemyndigande 23 maj 1935 har chefen för jordbruksdepartementet för verkställande av utredning rörande åtgärder till reglering av jordbrukets skuldförhållanden tillkallat ledamoten av riksdagens första kammare generaltulldirektören Nils Wohlin, tillika ordförande, ledamoten i lagberedningen hovrättsassessorn Einar Anderberg och sekreteraren hos lantbruksakademien professorn Thure Björkman. Assessorn i Svea hovrätt Rolf Dahlgren har 6 sept. 1935 förordnats att biträda de sakkunniga.