RIKSDAGEN
har under år 1935 slutligt behandlat följande frågor av allmännare juridiskt intresse, i vilka andra än lagutskott avgivit utlåtande:
    k. prop. nr 139 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen m. m. ävensom i ämnet väckt motion (KU 11), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 184 med förslag till lag om kommunalstyrelse i Stockholm ävensom i ämnet väckta motioner (KU 19); prop. bifallen med vissa ändringar, varjämte RD i skrivelse till K. M:t anhöll om särskild utredning av frågan om stadsfullmäktigevalens i Stockholm förläggande till september månad ävensom anhöll, att K. M:t efter verkställd allsidig utredning av frågan om fullgjord skattebetalning såsom villkor för valbarhet och behörighet till kommunala förtroendeuppdrag måtte för 1936 års riksdag framlägga förslag till lagbestämmelser i ämnet;
    k. prop. nr 158 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken m. m. (Sms SU och FLU 1), bifallen;
    k. prop. nr 159 ang. åtgärder för inrättande av en hovrätt för Övre Norrland ävensom i ämnet väckta motioner (Sms SU och FLU 2), prop. bifallen;
    k. prop. nr 185 ang. omorganisation av landsfogdebefattningarna ävensom i ämnet väckta motioner (Sms SU och FLU 3); i skrivelse till K. M:t godkände RD med vissa erinringar de i prop. framlagda grunderna för en omorganisation av landsfogdebefattningarna samt anhöll, att K. M:t skyndsamt ville framlägga förslag till reform beträffande landsfiskaler, stadsfiskaler och med dem jämställda åklagare i samband varmed även borde beaktas frågan om en lönereglering för lappfogdarna;
    k. prop. nr 183 med förslag till förordning om ersättning av statsmedel för skada vid biträde åt ordningsmakten m. m. (Sms SU och FLU4), bifallen;
    k. prop. nr 213 med förslag till ändring i hälsovårdsstadgan samt omorganisation av distrikts vården m. m. ävensom i dessa ämnen väckta motioner (Sms SU och FLU 5 och 6); i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att RD vid granskning av förslaget till ändring i hälsovårdsstadgan ej funnit skäl att mot detsamma göra andra erinringar än utskottet upptagit samt att RD med vissa erinringar godkänt de föreslagna ändrade grunderna för statsbidrag till distrikts- och dispensärvården;
    motion II: 45 om viss ändring i förordningen om arvsskatt och skatt för gåva (BevU 34); RD antog förslag till förordning om ändrad lydelse av 19 § i nämnda förordning;
    k. prop. nr 140 med förslag till lag om virkesmätning ävensom i ämnet väckta motioner (Sms ALU och JU 1), prop. bifallen med vissa ändringar;
    motioner I:271 samt II:31 och 457 ang. beredande av medinflytande åt skogsägare vid handhavandet av flottningsföreningarnas angelägenheter (Sms ALU och JU 2); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t måtte låta verkställa skyndsam och allsidig utredning i nämnda fråga,
    k. prop. nr 217 med förslag till lag om folkpensionering m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Särsk.U 1), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 218 med förslag till lag om ändrad lydelse av 34 § lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring (Särsk.U 2), bifallen;
    motion I: 219 om anställande av kommissionärer vid rikets rådhusrätter och överdomstolar (I kamm:s 2:a tillf. utsk., II kamm:s 5:e tillf. utsk.); i skrivelse till K. M:t hemställde RD om åtgärder för författningsmässigt ordnande av kommissionärsverksamhet vid rikets överdomstolar och städernas rättsväsen.