Sjuttonde nordiska juristmötet. Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena har beslutat lämna svenska jurister och juristföreningar tillfälle att

 

NOTISER. 619före utgången av januari månad 1936 till styrelsen under adress Rosenbad 2IV, Stockholm, inkomma med förslag till överläggningsämnen vid det sjuttonde nordiska juristmötet, som skall hållas i Helsingfors 1937. Dessutom hava svenska jurister, som önska vid mötet hålla föredrag i juridiskt ämne, anmodats att inom samma tid till styrelsen inkomma med uppgift om ämne för föredraget. Den som gjort sådan anmälan kommer sedermera att mottaga besked, huruvida plats för det anmälda föredraget kan beredas på mötets program. Det erinras att det på grund av utrymmesskäl ej är möjligt att låta föredragen inflyta i den tryckta publikationen angående mötets förhandlingar.