Dödsfall. Kammarrättssekreteraren Knut Heribert Kinberg avled i Sthm 7 okt. 1935. Född i Sävar, Västerbottens l., 1876, avlade han 1895 studentex. i Sthm och 1901 hovrättsex. i Uppsala. Efter tingstjänstgöring blev han 1904 e. o. tjänsteman, 1911 amanuens, 1915 notarie, 1920 t. f. sekr. och 1931 sekr., allt i kammarrätten.
    F. d. regeringsrådet Lars Axel Wilhelm Rydin avled 11 okt. 1935. Han var född i Halmstad 1865, avlade studentex. i Sthm 1884 och — efter föregående genomgång av telegrafverkets undervisningsanstalt — avgångsexamen från Tekniska högskolan 1889. Telegrafassistent 1891 och telegrafkommissarie 1897, avancerade han därefter inom telegrafverket och blev 1902 byråchef å telegrafstyrelsens linjebyrå. Vid regeringsrättens tillkomst blev han ledamot av denna och kvarstod i domstolen till år 1934. Han togs i stor utsträckning i anspråk för offentliga uppdrag utom tjänsten. Sålunda var han ledamot av 1908 års expropriationskommitté och beklädde länge ordförandeskapet i statens byggnadsbyrå. Han var tillika ordförande i centralnämnden för ackords- och stödlåneärenden.
    Advokaten John Casten Albrekt Wennerberg avled i Göteborg 28 okt. 1935. Född därstädes 1870, blev han student i sin födelsestad 1888 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1892. Efter tingstjänstgöring började han 1896 advokatverksamhet i Göteborg och blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1900. Sedan 1903 var han ombudsman i Aktiebolaget Göteborgs bank.

 

    Socialdepartementet. Jämlikt K. M:ts bemyndigande 28 juni 1935 har chefen för socialdepartementet för verkställande av utredning och avgivande av förslag rörande länsstyrelsernas organisation tillkallat landshövdingen Bror Hasselrot, tillika ordf., jämte ytterligare fem sakkunniga. K. M:t har 20 sept. 1935 uppdragit åt denna utredning att skyndsamt avgiva yttrande över betydelsen för länsstyrelsernas arbetsbörda av en överflyttning från länsstyrelserna till underrätterna antingen av samtliga överexekutors göromål eller ock allenast av lagsökningsärenden även som ärenden ang. handräckning för fordrans utfående samt ang. kvarstad, skingringsförbud och liknande handräckningsåtgärder.

 

622 NOTISER.    Chefen för socialdepartementet har, med stöd av K. M:ts bemyndigande, 22 okt. 1935 uppdragit åt e. fiskalen i Svea hovrätt Herman Zetterberg att fr. o. m. 24 okt. 1935 under en tid av högst två månader biträda befolkningskommissionen vid utarbetandet av vissa lagförslag.